Blir det mer heltid i østfoldkommunene?

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 28.08.2019

- Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltid er lavest. I 2018 var andelen heltidsansatte 24.2 prosent, skriver kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS 12. august i år.

Tross stor sykepleiermangel tilbyr Østfolds kommuner fortsatt sykepleiere deltidsarbeid. Det viser tall fra KS og undersøkelser Sykepleierforbundet (NSF) har gjort i Østfolds kommunehelsetjeneste, samt Heltidsbarometeret.

Tall fra vår kartlegging viser at i 2018 var det kun Moss og Våler av Østfolds 18 kommuner som hadde over halvparten av sykepleiere i turnus i heltidsstilling. For andre ansatte i pleie- og omsorg er situasjonen enda verre. KS-tall fra 2018 viser at ingen av kommunene hadde over 30 prosentandel hele stillinger i pleie- og omsorg. Det er ille at kommunene fortsatt har en praksis med å spekulere i bruk av deltid for å holde kostnadene nede.

Kortvakter holder folk på deltid
Verst er bruk av kortvakter, såkalt «rushtidsarbeid». Vaktene kan være så korte som ned til fire timer pr dag. Den som tilbys slike vakter, er på jobb i perioder med intenst og høyt arbeidstrykk. Muligheten til å jobbe ekstra eller få full stilling er begrenset, fordi man er på jobb nesten hver
dag. Slike uforutsigbare arbeidsforhold gjør folk syke. Og det er en skammelig arbeidsgiverpolitikk.

Lyses ut flere hele stillinger - men færre jobber heltid
Fra 1. februar 2017 til og med 31. juli 2019 ble det lyst ut 1.789 sykepleierstillinger i Østfolds kommuner. Av disse var 57 prosent hele stillinger. I følge Heltidsbarometeret har det hittil i år blitt lyst ut 504 sykepleierstillinger i Østfolds kommuner. Av disse er 63 prosent hele. Det er flere enn i fjor, men det går for tregt. Skal vi få mer heltid, må vi ta syvmilssteg og ikke museskritt.

NSF Østfold har de siste årene undersøkt hvor mange av de turnusarbeidende sykepleierne som jobber heltid. De hovedtillitsvalgte har etterspurt tall fra arbeidsgiver. I de fleste kommunene har det i år vært vanskelig å få tall fra arbeidsgiver, tross purringer fra de tillitsvalgte. Det er urovekkende. Kommunene er samstemte i at målet er mer heltid. Da må de til enhver tid ha oppdaterte og lett tilgjengelige tall på heltid/deltid blant egne ansatte.

Færre på heltid i bykommunene
Fredrikstad kommune har høstet mye positiv oppmerksomhet for sitt heltidsprosjekt. Og kommunen lyser nå ut flere hele stillinger enn før. Likevel finner NSF det urovekkende at andelen heltidsansatte sykepleiere ikke har økt. I fjor hadde 46 prosent av de turnusarbeidende sykepleierne i Fredrikstad hele stillinger. I år er det redusert til 31.8 prosent. I Sarpsborg hadde 47 prosent heltid i fjor. I år er det redusert til 42.9 prosent. Og mens 57 prosent av de turnusarbeidende sykepleierne i Moss hadde hele stillinger fjor, er det redusert til 46 prosent. Ved Indre Østfold kompetansesenter (Helsehuset i Askim) er det kun 9.5 prosent av sykepleierne som har hele stillinger. Slik legger kommunene beslag på store sykepleierressurser i en tid med stor sykepleiermangel.

- Heltidskultur fremmer nærvær og kompetanse. Å opprettholde deltidskultur er ikke bærekraftig, hevder KS. NSF er helt enig med kommunenes arbeidsgiverorganisasjon. Derfor oppfordrer vi arbeidsgivere til å spørre sine deltidsansatte om hva som skal til for at de vil jobbe heltid.

NSF har utfordret de politiske partiene på hva de vil gjøre for å sikre mer heltid i helsetjenesten. Det var også tema på NSF Østfolds helsepoltiske lunsj 26. august. NSFs hovedtillitsvalgte
følger også opp lokalt.

Vedlagt finner du oversikt over andelen heltidsstillinger i østfoldkommunene i 2018 og hvor mange turnusarbeidende sykepleiere som jobber heltid i 2018 og 2019. Videre viser oversikten hvor mange hele stillinger arbeidsgiver har annonsert fra 1. Februar 2017 - 31. juli 2019.