Alle vil heltid i teorien. Ville det, men gjøre det?

Av Anne Hansen Vartdal, 06.09.2019

Heltid er et hett og aktuelt tema i kommunevalgkampen! Også under Arendalsuka hadde både politiske partier, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner heltid som tema. Det ble presentert rapporter og det ble debattert. Alle vil heltid i teorien. Ville det, men gjøre det?

Her kan dere lese fylkesleders innspill i innspurten av kommunevalgkampen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) forventer at sykepleiere skal tilbys hele stillinger. Vi vil at kandidater til kommunestyre skal forplikte seg til å ta tak i dette etter valget. Kommunepolitikerne må ta ansvaret de har, de må vedta at administrasjon lyser ut heltidsstillinger og kreve arbeidstidsordninger for de ansatte i helse- og omsorgtjenester som er slik at de klarer å arbeide i hel stilling til de når pensjonsalder. Det er mangel på sykepleiere, befolkningen trenger hver eneste sykepleier fullt ut!

NSF har overvåket utlyste sykepleierstillinger i kommunene og helseforetak siden 2017. Fortsatt i 2019 er under halvparten av stillingene lyst ut som heltid. Hvilket signal sender det til unge i forhold til yrkesvalg og framtidig jobb?

NSF tar kampen for heltid for at pasientene i framtida skal møte sykepleiere når de trenger det.

Her er fire gode grunner til å ansette i 100%stilling:

Pasientperspektivet: Mange pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester har store og sammensatte helsefaglige problemer. For å ivareta den faglige kvaliteten på arbeidet og pasientsikkerheten er det derfor behov for kompetente ansatte. Når ansatte arbeider fulltid, vil man lettere kunne utvikle gode fag- og læringsmiljøer, og man vil kunne rekruttere de mest kompetente medarbeiderne.

Arbeidstakerperspektivet: I en heltidskultur vil ansatte i større grad opparbeide seg fulle arbeidstakerrettigheter, som pensjonsrettigheter, sykepenger, forutsigbar lønn, arbeidstid og fritid. Med deltidsjobb er det vanskelig å få lån til bolig. Da hjelper det ikke å si at du kan ta på deg ekstravakter. Ansatte i hele stillinger blir en sterkere del av arbeidsfellesskapet og har mer innflytelse på arbeidsforholdene på egen arbeidsplass.

Arbeidsgiverperspektivet: For arbeidsgivere vil en heltidskultur medføre færre ansatte å forholde seg til, noe som kan gi mer tid til å utøve ledelse. Det gir bedre kontinuitet i pasientbehandlingen og bedre oppfølging av den enkelte pasient. Det øker også muligheten til å drive kompetanseutvikling både for den enkelte og for teamene. Heltid gir også et mindre lederspenn som også er til gode for arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten.

Samfunnsperspektivet:Å bygge heltidskultur blir viktig for at helsepersonell vil være i stand til å møte morgendagens behov. Det blir i årene framover en betydelig vekst av de eldste eldre, det er flere som overlever sykdom og skade, samtidig som det blir færre i arbeidsfør alder til å behandle og pleie de som trenger det.

I et likestillingsperspektiv vil det også være avgjørende å kunne tilby hele stillinger. Deltidsstillinger innebærer at man ikke opptjener fulle pensjonsrettigheter, noe som i hovedsak rammer kvinner siden det er de som oftest arbeider deltid. For å rekruttere både kvinner og menn inn i helse- og omsorgsyrker er det også viktig å tilby hele stillinger.