Valg av nominasjonskomite

Av Thomas Emil Lykken, 25.09.2019

I 2020 er det fylkesmøte og igjen valg i NSF. Da skal det velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominere de foreslåtte kandidatene - meld deg til tjeneste!

Landsmøtet skal i november bestemme NSFs fremtidige struktur. Skal NSF følge de nye fylkesgrensene slik at  NSF Oppland blir en del av NSF Innlandet– eller skal NSF fortsette med dagens organisering? Flere modeller står på valg. Uansett modell skal det oppnevnes lokale nominasjonskomiteer. Det kan enten bli for NSF Innlandet, NSFs samarbeidsområde i region Øst, som består av fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, eller fortsette som nå med kun NSF Oppland. Uansett modell trenger vi kandidater til å fylle viktige verv i nominasjonskomiteen.

Dersom landsmøtet vedtar at NSF Oppland skal legges ned og erstattes med NSF Innlandet, vil Oppland ha 3 av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen. I tillegg kommer tre av seks varamedlemmer. De resterende vil komme fra Hedmark.

Dersom landsmøtet velger samarbeidsområdemodellen, vil den nye nominasjonskomiteen i region Øst bli sammensatt av to medlemmer og to varamedlemmer fra de sammenslåtte fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

Hvis landsmøtet velger å beholde dagens organisering, skal det velges seks medlemmer og seks varamedlemmer fra dagens fylke til NSF Opplands nominasjonskomite.

Vi ber om forslag på kandidater innen 13.november. Forslag sendes til oppland@nsf.no Den nye nominasjonskomiteen blir valgt av de hovedtillitsvalgte i NSF Oppland når de møtes 28.-29. november.

Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått av andre NSF-medlemmer -  og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut. Se vedlegg.