Sykepleiermangel og bruk av assistenter i kommunene i Buskerud

Av Trude Hansen, 26.09.2019

NSF Buskerud har kartlagt forskjell mellom planlagt og faktisk bemanning i 18 av 21 kommuner i Buskerud. Tusen takk til alle som har bidratt og hjulpet oss i denne omfattende kartleggingen.

Alle kommunene er med i undersøkelsen, med unntak av Gol, Rollag og Hemsedal. Kartleggingen er gjort i uke 10 og 11 i mars, fordi dette er uker uten ferie og høytid.

 

I en av fem sykepleiervakter, mangler det sykepleiere. Samtidig brukes det dobbelt så mange assistenter enn det som er planlagt. Dette er bekymringsfylt fordi det vi vet at helsetjenesten får stadig flere og mer alvorlig syke pasienter.

 

Det går 17,3 prosent færre sykepleiere på vakt enn det som er planlagt. Det er tilnærmet det samme som kartleggingen viser nasjonalt (18,3 prosent). I utgangspunktet er sykepleierbemanningen svært knapp i de fleste kommunene, og et så stort avvik er derfor svært bekymringsfylt.

 

Når det gjelder helsefagarbeidere, er det i Buskerud ett avvik på 7,3 % - det betyr at heller ikke helsefagarbeidere blir dekket av samme yrkesgruppe. Buskerudkommunene bruker nesten dobbelt så mange assistenter i forhold til det som var planlagt.

 

Under følger en tabell som viser den planlagte bemanningen i kommunene i Buskerud:

 

Kongsberg kommune har størst avvik på planlagte sykepleiervakter. Der planlegges det med 32 % sykepleiedekning. Når det er ett avvik på 36,2 % fra planlagte vakter, så har Kongsberg kommune dårlig sykepleierdekning. Ringerike kommune har 16,4 % avvik fra planlagt bemanning. Tallene viser at Ringerike kommune planlegger med kun 23,7 % sykepleiere. Dette er bekymringsfullt. Modum kommune er den kommunen som planlegger med best sykepleiedekning med 38 % av total bemanning. Men Modum kommune har ett stort avvik med 29 % færre sykepleiere på vakt enn planlagt.

 

Nore og Uvdal og Ål kommune er de kommunene som kommer best ut i forhold til at de erstatter sykepleiere med sykepleiere.

 

Under kan du se avvikene fra planlagt sykepleierbemanning:

 

Kongsberg

-36,2

Krødsherad

-31,4

Modum

-29

Nedre-Eiker

-26,8

Flesberg

-24,8

Hole

-24

Drammen

-17,4

Lier

-17,2

Ringerike

-16,4

Flå

-16,3

Øvre-Eiker

-15,5

Sigdal

-12,7

Hurum

-11

Røyken

-7

Nes

-5,9

Hol

-3,7

Ål

0

Nore og Uvdal

6,3

 

Det kommer også frem av denne undersøkelsen av det er stor mangel på sykepleiere i ukedagene i kommunene i Buskerud. I ukedagene er det ett snitt på 20 % negativt avvik i forhold til hva som er planlagt. Disse dagene ser vi at det er høyest fravær av sykepleiere.

 

Med bakgrunn i den planlagte og faktiske bemanningssituasjonen som er i Buskerud, er NSF også i 2019 sterkt bekymret for den helsetjenesten som brukerne mottar i Buskerudkommunene. Assistentene som blir satt inn i stedet for sykepleiere og helsefagarbeidere, har ikke den fagkompetansen som brukerne har behov for i kommunene.

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester behandler stadig sykere brukere og mer komplekse tilstander.

Kommunene erfarer at behovene øker innenfor alle aldersgrupper. Samtidig så er det store utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse som sykepleiere og spesialsykepleiere.

Utfordringene er store i så vel små som i store kommuner. Samhandlingsreformen har medført at kommunene har fått flere og mer omfattende oppgaver enn tidligere uten at budsjettene er styrket nevneverdig. Det har blitt stadig flere yngre brukere i sektoren. Kommunene står samtidig foran utfordringer med stadig flere eldre. Behovene øker innenfor alle brukergrupper. («Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg», Vista analyse/Norsk Sykepleierforbund 2019)

 

Det er i tillegg mangel på jordmødre og helsesykepleiere i kommunene. Kommunene skal blant annet tilby helsefremmende og forbyggende tjenester; herunder helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste og svangerskaps- og barselomsorgstjenester.

 

NSF Buskerud er veldig bekymret for mangelen både på sykepleiere, spesialsykepleiere, helsesykepleiere og jordmødre. Tallene viser at helsepersonellmangelen er desidert størst for sykepleiergruppen. Det planlegges i hjemmesykepleie og sykehjem med maksimum 38 % sykepleiere eller mindre (det vil si 1/3) av den totale bemanningen. Når vi ser at det i tillegg er avvik opp mot 36,2 %, - ja da sier det oss at mangelen på sykepleiere i Buskerud er stor.