Kommunene blir sentrale i palliativ omsorg

Av NSF, 26.09.2019

Kommunene må rustes til å gi pasienter med behov for palliativ omsorg behandling hjemme. Norsk Sykepleierforbund har gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med en ny stortingsmelding om palliasjon. 

– Norsk Sykepleierforbund (NSF) er svært positiv til at det nå kommer en stortingsmelding om palliasjon som er uavhengig av diagnose. Det er behov for både styrket kompetanse og tilstrekkelige ressurser for å sikre at hele befolkningen får tilgang på gode og likeverdige tjenester når livet går mot slutten, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSFs innspill ble gitt til helse- og omsorgsminister Bent Høie, statssekretær Anne Grethe Erlandsen og statssekretær Anne Bramo i et møte den 16. september.

Hva er palliasjon?
Palliativt arbeid handler om lindring av pasientens fysiske symptomer, slik som behandling av smerte, kvalme, pustevansker, angst og uro, samtidig med en løpende vurdering av symptombilde og behandlingseffekt. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.

Det er ulike meninger om hva begrepet palliasjon skal omfatte. NSF mener at palliasjonsbegrepet bør omfatte, og begrenses til: aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.


Sykepleierens rolle i palliativt arbeid
Alle pasienter i palliative forløp må ha en pasientansvarlig sykepleier. For å legge til rette for kontinuerlig oppfølging av palliative pasienter, må alle kommuner ha palliative koordinatorer. Denne rollen bør fylles av sykepleiere, gjerne med videreutdanning. 


Kompetanse er avgjørende

Fagspesifikk kompetanse med tilstrekkelig fordypning i palliasjon er helt avgjørende for å ha ansvaret i den døgnkontinuerlige oppfølgingen av pasienter og pårørende. NSF mener at en tverrfaglig videreutdanning i palliasjon ikke vil dekke behovet for fagspesifikk kompetanse.

Palliasjon må integreres i ulike masterløp for sykepleiere, for eksempel etter rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie (2005), som har palliasjon som integrert del. Dette bør gjelde for både allmennsykepleier (AKS), kreft, geriatri og barnesykepleie.


Kommunenes viktige rolle
Kortere liggetid i sykehusene har gitt kommunene stadig flere oppgaver og større ansvar. Svært mye av det palliative arbeidet vil skje i kommunene. I dag befinner 441 av 551 palliative senger seg i kommunene.

– Alle pasienter i palliative forløp må ha en pasientansvarlig sykepleier. Det palliative tilbudet må være samordnet med andre døgnbaserte hjemmetjenester, og det må legges til rette for et godt utviklet tilbud slik at alle som ønsker det kan få dø i eller nær hjemmet, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

48 prosent dør i sykehjemmet. Det må derfor utvikles et godt palliativt tilbud i sykehjemmene også.

 
Palliasjon må inn i helse- og omsorgstjenesteloven
NSF mener at «Omsorg ved livets slutt» må innlemmes i §3.2 i Helse- og omsorgstjenesteloven for å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å legge til rette for en verdig død i eller nær hjemmet.

 

Andre innspilll NSF har gitt Helse- og omsorgsdepartementet om palliasjon:

  • Forskning: Dette er svært viktig for at det palliative arbeidet skal være kunnskapsbasert. Forskningen bør integreres i eksisterende forskningsprogram og forankres i de fem sentrene for omsorgsforskning og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i fylkene.

  • Ressurser: Gode palliative tjenester i eller nær hjemmet kan ikke tilbys innenfor eksisterende rammer. Når målet er å unngå sykehusinnleggelser i det palliative forløpet er det avgjørende at kommunene har nødvendige ressurser og kompetanse.

  • Barnepalliasjon: På dette området har NSF et felles innspill med barnesykepleierne, barnelegeforeningen og Løvemammaene. Innspillet handler blant annet om at det må utvikles en styringsindikator i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene, for å sikre implementering av de faglige retningslinjene for barnepalliasjon.

Norsk Sykepleierforbunds innspill til stortingsmeldingen om palliasjon kan du lese her.