Kandidater til nominasjonskomite!

Av NSF

30. - 31. mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges fylkesleder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomité som kan nominere foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Landsmøtet skal i november bestemme NSFs fremtidige struktur. Skal NSF følge de nye fylkesgrensene og dermed la Telemark bli en del av Vestfold og Telemark – eller skal NSF fortsette med dagens organisering? Flere modeller står på valg. Uansett modell skal det oppnevnes lokale nominasjonskomiteer. Det kan enten bli NSF Vestfold og Telemark, NSFs samarbeidsområde i region Sør, som består av fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, eller NSF Telemark. Uansett modell trenger vi kandidater til å fylle viktige verv i nominasjonskomiteen.

Dersom landsmøtet vedtar at NSF Telemark skal legges ned og erstattes med NSF Vestfold og Telemark, vil Telemark ha tre av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen. I tillegg kommer tre av seks varamedlemmer. De resterende vil komme fra Vestfold.

Dersom landsmøtet velger samarbeidsområdemodellen, vil den nye nominasjonskomiteen i region Sør bli sammensatt av to medlemmer og to varamedlemmer fra hver de sammenslåtte fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Hvis landsmøtet velger å beholde dagens organisering, skal det velges seks medlemmer og seks varamedlemmer fra dagens fylke til NSF Telemarks nominasjonskomite.

Vi ber om at forslag på kandidater er oss i hende innen 13. november. Forslag sendes til telemark@nsf.no, eller pr. post til NSF Telemark, Lundegata 4c, 3724 Skien. Den nye nominasjonskomiteen blir valgt av de hovedtillitsvalgte i Telemark når de møtes 18. - 20. november.

Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått av andre NSF-medlemmer og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut. Se vedlegg.