Still til valg i nominasjonskomiteen

Av May Kristin Pedersen, 09.10.2019

Still til valg! Det skal velges ny nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av nytt fylkesstyre. Frist for å fremme kandidater er 14. november.

Info til alle medlemmer i Norsk sykepleierforbund.

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité, jfr § 4 B Nominasjonskomité

Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret

Landsmøtet skal i november bestemme NSFs fremtidige struktur. Skal NSF følge de nye fylkesgrensene og dermed la Sør-Trøndelag bli en del av NSF Trøndelag sammen med Nord-Trøndelag? Skal vi følge dagens modell? Eller blir vi en del av NSF Region Midt sammen med Nord-Trøndelag og Møre- og Romsdal? Flere modeller står på valg. Uansett modell skal det oppnevnes lokale nominasjonskomiteer. 

Dersom landsmøtet vedtar at NSF Sør-Trøndelag skal legges ned og erstattes med NSF Trøndelag vil Sør-Trøndelag ha tre av seks medlemmer i den nye nominasjonskomiteen. I tillegg kommer tre av seks varamedlemmer. De resterende medlemmene vil komme fra Nord-Trøndelag. Dersom landsmøtet velger samarbeidsmodellen vil den nye nominasjonskomiteen i region Midt bli sammensatt av to medlemmer og to varamedlemmer fra de sammenslåtte fylkene Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Hvis landsmøtet beholder dagens ordning skal det velges fire medlemmer og fire varamedlemmer fra Sør-Trøndelag til nominasjonskomité

Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått av andre NSF-medlemmer – og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut (ligger nederst i artikkelen).

Forbundsstyret har i sak 35/2017 vedtatt å dispensere fra vedtektene slik at valgperioden for nåværende fylkesstyrer prolongeres med ett år – til 2020.

Nye fylkesstyrer/fylkesledelse skal velges innen 1. april 2020 - og da for den organisasjonsstrukturen som landsmøtet har vedtatt. For at organisasjonen deretter skal komme a jour med vedtektene som forutsetter nyvalg innen 1. april det året det avholdes landsmøte, vedtok forbundsstyret at valgperioden for fylkesstyrene som velges i 2020 blir på tre år.

Valget gjennomføres av hovedtillitsvalgte 21. november 2019.

Varigheten av vervet er fra valgets dato til etter fylkesmøtet 2020.

 

Kandidater til nominasjonskomiteen må være mottatt fylkeskontoret senest 14. november 2019 klokka 24.00.

 

Forslaget og villighetserklæring sendes skriftlig til: sor-trondelag@nsf.no  

Nominasjonskomiteen utfører sitt arbeid på basis av eget valgreglement. Opplæring vil bli gitt.

Å være medlem i nominasjonskomiteen er et spennende verv som bidrar til kjennskap til NSF og etablering av nettverk.

 

Velkommen som kandidat til nominasjonskomiteen!

 

Villighetsskjema