Ny leder og nytt arbeidsutvalg i Sentralt fagforum

Av NSF, 18.10.2019

Mette R. Dønåsen er valgt til ny leder av Sentralt fagforum.

Mette R. Dønåsen kommer fra landsgruppen for sykepleierledere. Hun tar over ledervervet etter Edel Bruun Bastøe, som er ferdig med sin periode som leder.

Bastøe tok over som leder for Sentralt fagforum i juni 2018, og har lagt ned stor innsats i arbeidet for faggruppene. Nå vender hun tilbake til Fredrikstad og jobb ved Ortopedisk avdeling, og ikke minst faggruppen for sykepleiere innen ortopedi.

Mette R. Dønåsen er i dag prosjektleder for LHL-klinikken Oslo. Hun er også nyvalgt leder for NSFs landsgruppe av sykepleieledere. Nå overtar nestleder Jan Erik Nilsen denne lederfunksjonen.

Dønåsen vil jobbe for å styrke faggruppenes representasjon og faglige stemme i NSF og samfunnet gjennom å fokusere på faggruppenes erfaringer, ulike behov, kompetanse og praksis. Hun vil tre inn i vervet etter landsmøtet i NSF.

NSF ønsker lykke til med nye og spennende oppgaver!

Nytt arbeidsutvalg

Sentralt fagforum har også valgt nytt arbeidsutvalg. 

Annbjørg Hausken fra faggruppen for nevrosykepleiere er valgt som ny nestleder, hun har fungert som medlem i siste periode. 

Therese Jenssen Finjarn fra Anestesisykepleierne NSF går inn i vervet som medlem, hun har fungert som nestleder i siste periode. 

Paula Lykke fra faggruppen for intensivsykepleierne og Espen Gade Rolland fra faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) er valgt inn som 1. og 2. vara. 

NSF ønsker lykke til med nye oppgaver!