LM2019 - Rogalands kandidater til sentrale verv

Av Arild Berland, 25.10.2019

Det er ikke bare saker som skal drøftes på landmøte, også valg til sentrale verv er en viktig del av oppgavene som skal gjennomføres på møtet. I år har medlemmer og/eller fylkesstyret nominert flere kandidater til ulike råd/styrer/utvalg. Her kan du lese mer om rogalendingene som har stilt seg til disposisjon for organisasjonen.

 

                       

Anne Margrethe Sørensen – forbundsstyret

Anne Margrethe er til daglig seksjonsleder ved Haugesund sjukehus, habiliteringsseksjonen. Hun stiller nå til valg til sin tredje periode i forbundsstyret. Hun har gjennom to perioder utvist både klokskap og dyktighet, hun er alltid godt forberedt og er ikke redd for å stille de vanskelige og utfordrende spørsmålene. Selv sier hun følgende om hvorfor hun stiller til valg: «Jeg tror min ledererfaring og kompetanse kan være verdifullt bidrag i NSF sin satsning på ledermedlemmene. NSF er en fantastisk organisasjon og vi har stor påvirkningskraft. Det er viktig for meg at vi fremstår som en sterk organisasjon hvor alle ledd er satt i stand til å jobbe for NSF sin politikk.» Anne Margrethe er super motivert for en ny periode!

 

 

Aud Hølland Riise – forbundsstyret

Aud har over flere år vært tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og er nå foretakstillitsvalgt i Helse Stavanger HF. Fylkesstyret trekker frem hennes erfaring fra foretaksstyret og fylkesstyret som viktige momenter for å være en bidragsyter inn i forbundsstyret. Aud er også en nettverksbygger av rang. Selv trekker hun frem at hun gjerne vil bidra til å gjøre NSF rustet til å jobbe med kvalitet i sykepleietjenesten og i utdanningen. Hun er opptatt av hvordan vi som sykepleiere og organisasjon fremstår for å få gjennomslag for våre synspunkt, og hvordan vi kan bevare troverdighet og tillit i samfunnet. Hun har stor motivasjon for å gjøre en god jobb i forbundsstyret.

 

 

Nina Budal – kontrollutvalget

Nina er foretakstillitsvalgt og styremedlem i foretaksstyret i Helse Fonna HF. Hun er strukturert, strategisk, har overblikk, men er også god til å lese mellom linjene og kan dykke ned i detaljer om nødvendig. Gjennom sitt virke som styremedlem i helseforetakstyret må hun jevnlig ha fokus på økonomiske konsekvenser av vedtatte mål og tiltak. Nina er klar for utfordringen og ser frem til å kunne jobbe med oppfølgingen av landsmøtets vedtak.

 

 

May-Lis Nerhus Bakken – Rådet for sykepleieetikk

May-Lis jobber for tiden som virksomhetsleder i Hjelmeland, en liten kommune i Rogaland. Hun har også nylig fullført en master i mestring og myndiggjøring. Ledere jobber under stramme rammebetingelser og med ett stort lederspenn, desto viktigere er det at ledere har ett fokus på sykepleiefaglig etikk. May-Lis jobber med å fremme faget og den etiske bevisstheten hos sine medarbeidere. I ett stadig krysspress med rekrutteringsutfordringer når det gjelder fagpersonell og derav ett stort innslag av ufaglærte er dette utfordrende. Selv tror hun på at gode etiske refleksjoner sammen med andre fagpersoner må gis rom og bli løftet frem i arbeidshverdagen. Dette vil også bidra til at sykepleiere blir mer handlingsorientert, modig og tydelig i viktige og nødvendige etiske valg. Hun er engasjert og tydelig i sin kommunikasjon og opplever at hun kan medvirke til gode diskusjoner i Rådet for sykepleieetikk.

 

Tove Elise Johansen – Rådet for sykepleieetikk

Tove Elise er seksjonsleder ved barneavdelingen i Helse Fonna, Haugesund sjukehus. Hun har erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, både som sykepleier, leder og hovedtillitsvalgt. Hun er også aktiv i NSF LSL sin lokale ledergruppe i Rogaland. Både på egen arbeidsplass og i den lokale ledergruppen er hun en målbærer av utfordringene som ledere og sykepleiere daglig står i for å sikre faglige og etiske forsvarlige helsetjenester. Selv sier hun at hennes fortrinn inn i rådet er at hun kan bidra med konkrete etiske dilemmaer fra virkeligheten. Og ikke minst hennes stilling med press fra «oven» med styringsdokumenter og presset økonomi, samt ønsket om fra hennes faglig nivå om nok ressurser og kompetanse.

 

Nina Horpestad - Nominasjonskomiteen

Nina er som kjent fylkesleder i NSF Rogaland og både gjennom dette vervet og tidligere verv/jobber i NSF har hun tilegnet seg svært mye kunnskap om NSF som organisasjon, organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger. Gjennom sine 26 år i ulike verv i organisasjonen, har hun opparbeidet seg et stort nettverk i organisasjonen som vil komme til god nytte i nominasjonskomiteen. Nina har gjennom sitt virke hele veien bidratt positivt til bygging av organisasjonen internt, og profilering av organisasjonen eksternt. Selv er grunnlaget hennes for å stille til valg i nominasjonskomiteen en genuin interesse for å sikre en sterk og tydelig organisasjon. Det å sette sammen team og medvirke til at vi har en stødig og sterk stemme både utad og innad mener jeg er en viktig oppgave for komiteen. Dette er ett spennende arbeid som Nina ønsker å delta i.

Vil du vite mer, er du nysgjerrige på hvem andre som stiller som kandidat til vervene i NSF? Sjekk ut vår nettside: https://www.nsf.no/vis-kandidater/artikkelside/1784710

Følg også gjerne landsmøte på web når den tid kommer – se https://www.nsf.no/landsmotet-2019/artikkelliste/1780634