Høie svarer på jordmorbekymring-nå skal jobbsituasjonen kartlegges

Av nsf, 31.10.2019

 

Viktig beskjed! Du oppfordres til å delta på vår nasjonale medlemsundersøkelse som er sendt deg på mail. Jordmorforbundet arbeider for at kvalitetskrav i norsk fødselsomsorg skal følges opp.

Jordmorforbundet bruker politisk press og dokumenterer faktiske forhold gjennom våre nasjonale undersøkelser for å sikre trygge jordmortjenester til befolkningen.

I juni sendte Jordmorforbundet NSF et brev til helseministeren om bekymringer knyttet til blant annet bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene i landet. Dette gjaldt spesielt som følge av at fødende kvinner er eldre enn før, med mer kompliserte forløp. Våre tillitsvalgte i NSF uttalte tidligere i år at bemanningssituasjonen er en «krise under utvikling», og at antall avvik innen fødselsomsorgen og sykefraværet blant jordmødre er  økende. Jordmorforbundet NSF sendte også 15. mars brev til Helse- og omsorgsdepartementet. Vi tok opp omleggingen av finansieringen for følgetjenesten med de negative konsekvensene dette fikk med redusert finansiering og følgetilbud. -Vi lytter til jordmorforbundene når de tar opp utfordringer i tjenesten, sa helseminister Bent Høie (H) i en nylig pressemelding.

Nå skal vi sammen med Helsedirektoratet ta fatt på et arbeid som avsluttes i mars 2020  for å finne bedre løsninger i fødselsomsorgen. Helseminister Bent Høie har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe der Jordmorforbundet deltar. Der skal vi gjennomgå sammensetningen av og kompleksiteten i dagens fødepopulasjon, og hvilke konsekvenser dette kan ha for kompetansebehov og bemanning på fødeavdelingene og kvinneklinikkene. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det er behov for endringer i seleksjonskriteriene for fødsler slik disse er nedfelt i veilederen "Et trygt fødetilbud".

Målet for gjennomgangen skal være å sikre kvalitet og pasientsikkerhet i fødselsomsorgen. Arbeidsgruppen skal også vurdere om dagens finansiering av fødselsomsorgen er treffsikker med hensyn til kompleksitet og kostnadsnivå. Oppdraget må sees i sammenheng med oppdraget til de regionale helseforetakene om å kartlegge følgetjenesten for gravide, og med det kommende kravet i oppdragsdokumentet for 2020 om å få på plass følgetjenesten i samarbeid med kommunene. Bent Høie mener vi kan sette i verk tiltak raskt for å forbedre fødselsomsorgen. Det er bakgrunnen for at Helsedirektoratet har fått frist allerede 1. mars 2020 på oppdraget å belyse hva endringer i kompleksitet i fødselsomsorgen betyr for bemanning og finansieringssystem.

Denne undersøkelsen er en viktig del av dette arbeidet. Ditt bidrag er viktig for å at vi skal lykkes. Delta i årets kartlegging som vil bidra til å rette søkelyset på viktige forbedringsområder i norsk fødselsomsorg.

Jordmor i NSF som vil bli medlem i Jordmorforbundet for å delta på undersøkelsen? Send sms til SMS-innmelding med kodeord Jordmor til 02409 innen mandag 4.november.

Du får en autosvarmelding tilbake, og blir meldt inn på vanlig måte av medlemstjenester. Det er gratis å bli medlem av Jordmorforbundet ut dette året, og deretter kontingent/støtte på 300,-  halvåret.

 

Høie svarer SVs Stortingspolitiker i helsekomiteen Sheida Sangtarash at han vil ha raske tiltak for en bedret fødselsomsorg: 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=77627

NSFs tillitsvalgte slår alarm på Ullevål:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/kraftig-okning-i-antall-avvik-ved-fodeavdelingen-pa-ulleval-jordmodre-krever-flere-pa-jobb-1.1608223