Forbundsstyrets forslag om å støtte tredelt foreldrepermisjon ble nedstemt av landsmøtet i NSF

Av nsf, 06.11.2019

Jordmorforbundet fikk viktig gjennomslag under NSFs landsmøte. Vi anbefalte NSFs landsmøte at mor må sikres 8 måneders fødselspermisjon i tråd med Helsedirektoratets anbefaling. Nylig kom forskningsrapporten om at økt fedrekvote i 2009 ikke gir målbare utslag på kvinners lønn og karriere. Forbundsstyrets forslag om å støtte tredelt foreldrepermisjon ble nedstemt av landsmøtet.

 

Fedrekvoten er viktig for at far kan få mulighet til å etablere god kontakt med barnet i første leveår. Men foreldrepermisjonen må ivareta kvinners særskilte behov for vern i forbindelse med svangerskap og fødsel, og det nyfødte barnets behov først og fremst.

Nå tar en av tre mødre tar ulønnet permisjon og får dermed lavere livslønn og pensjon, samt mister sykerettigheter etter fødsel. Dette er det motsatte av likestilling. Vi risikerer at sosiale ulikheter i amming, helse og lønn øker. Fødselstall går ned og ammefrekvens er redusert for første gang på mange tiår. Kortere ammeperiode gir på befolkningsbasis mer sykdom hos både barnet og moren, og barnet går glipp av viktig hjerneføde. For mødre uten fleksible kontorjobber med kort avstand til hjemmet fungerer ammefritak dårlig.

Tredelingen ivaretar ikke godt nok at barseltiden er en særlig sårbar periode for baby og mor. Av medisinske grunner må barselperioden skjermes før tredeling starter. Dette er i tråd med EØS barseldirektiv som Norge er forpliktet til å følge.

Norsk lov åpner for «positiv diskriminering» ved ulike situasjoner. Ordet barsel har forsvunnet fra norsk lovgivning. 

 

Dette ble vedtatt i sak 13 om foreldrepermisjon:

  • NSF må arbeide for å utvide den totale permisjonstiden.
  • NSF forutsetter at det tas hensyn til kvinnens restitusjon etter fødsel.
  • NSF forutsetter at det er mulig å følge myndighetenes anbefalinger for amming.
  • NSF krever at begge foreldre har uttaksrett.
  • NSF setter ned et utvalg bestående av representanter fra aktuelle faggrupper, tillitsvalgte og ansatte med tariffpolitiske og samfunnspolitisk kompetanse.

Les om ny forskning på effekt av fedrekvote her:

https://www.samfunnsforskning.no/core/aktuelt/nyheter/okt-fedrekvote-ga-ikke-mer-likestilling-i-arbeidsl.html 

 

 


https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ng3W4J/paagaar-det-en-stille-foedestreik-fordi-kvinnene-foeler-at-innsatsen-ikke-blir-verdsatt-gro-nylander