Landsmøtet valgte fylkesmodellen.

Av Arild Berland, 06.11.2019

I dag har landsmøtet i NSF fattet vedtak i saken vedrørende fylkesleddets plassering i fremtidig organisering av NSF.  Etter en lang, og til dels krevende debatt, vedtok landsmøtet fylkesmodellen slik den var foreslått fra forbundsstyret.  I tillegg ble det vedtatt at NSF Rogaland også får politisk nestleder på heltid.

Det ble tidlig klart at valget ville stå mellom to ulike modeller for fremtidig organisering. Forbundsstyrets forslag om å organisere NSF etter den til enhver tid gjeldende fylkesinndelingen var den ene, mens det andre forslaget var å bevare NSF med 19 ulike distrikskontorer (dagens fylkeskontor) i påvente av hva kommende stortingsflertall vil gjøre med de nye fylkesgrensene.

Delegasjonsleder for NSF Rogaland, Nina Horpestad, er tilfreds med landsmøtets vedtak:

- Det har vært en komplisert sak der det har vært ulike hensyn og gode argumenter for begge alternativene. Jeg har stor forståelse og respekt for delegasjonene som ønsket en modell med 19 ulike kontorer, samtidig som jeg er tilfreds med at vi landet på en modell som kan tre i kraft fra 1. april 2020, den nye landsmøteperioden. Alternativet innebar å leve i uvisshet i flere år, og det tror jeg personlig ville vært mer krevende for organsiasjonen, sier Horpestad i en kommentaer til NSF Rogalands hjemmeside.

Horpestad presiserer at hun har forventninger til at forbundssstyret - både det sittende og det som skal velges på landsmøtet - tar inn over seg de mange innleggene som gikk på betydningen av nærhet til medlemmene når prosessene rundt kontorplassering og de ansattes arbeidssted begynner.

Det ble til slutt et relativt stort flertall som stemte forforbudsstyrets forslag om 11 fylkeskontor tilsvarende de 11 nye fylkene fra 1.1. 2020.  

Rogalands forslag om nestleder på heltid i alle fylker ble vedtatt.

I forbundstyrets forslag til vedtak var det foreslått at fylker som ikke ble slått sammen med noen fra 1.1.2020 (herunder Rogaland) ikke skulle få frikjøpt nestleder på heltid slik de sammenslåtte fylkene skulle få. Denne vurderingen var ikke NSF Rogalands delegasjon enig i og foreslo tidlig at også de tre fylkene dette gjaldt (Rogaland, Møre- og Romsdal og Nordland) skulle få frikjøpt nestleder for å kunne styrke fylkenes politiske arbeid.

- Det var svært gledelig at dette forslaget fikk 2/3-flertall under voteringen. Dette innebærer at nominasjonskomiteen for NSF Rogaland som velges i slutten av november også skal finne kandidat til et nestlederverv på heltid. For oss på fylkeskontoret innebærer det at vi kan ønske velkommen en ny medarbeider til våren, avslutter en fornøyd Horpestad.

 

NSF Rogaland ønsker delegasjonene et godt landsmøte videre!