NSF skal på ny ta stilling til tredelt foreldrepermisjon

Av NSF, 06.11.2019

NSFs landsmøte har bestemt at et utvalg skal ta stilling til ordningen med tredelt foreldrepermisjon.

Norsk Sykepleierforbund har ved en rekke anledninger støttet dagens ordning med tredelt foreldrepermisjon. NSF har da forutsatt at det tas hensyn til kvinnens behov for restitusjon etter fødsel og at det er mulig å følge myndighetenes anbefalinger for amming. NSF har også støttet fedres rett til selvstendig opptjening.

Forbundsstyrets anbefaling
NSFS forbundsstyre anbefalte landsmøtet å støtte tredeling av foreldrepermisjonen, forutsatt at hensynene nevnt over ivaretas.

Landsmøtet støttet ikke dette forslaget, og har blant annet vedtatt at et utvalg skal ta stilling til hva NSF mener om saken.

Dette er landsmøtets endelige vedtak:

  • NSF forutsetter at det tas hensyn til kvinnens behov for restitusjon etter fødsel.
  • NSF forutsetter at det er mulig å følge myndighetenes anbefalinger for amming.
  • NSF krever at begge foreldre har uttaksrett
  • NSF setter ned et utvalg bestående av representanter fra aktuelle faggrupper, tillitsvalgte og ansatte med tariffpolitisk og samfunnspolitisk kompetanse
  • NSF må arbeide for å utvide den totale permisjonstiden

Utvalget skal vurdere:

  • hvordan man best kan ivareta mors behov for restitusjon etter fødsel.
  • hvordan man bør arbeide for at det skal oppleves som en reell mulighet å følge nasjonale anbefalinger om amming innenfor rammen av en tredelt foreldrepermisjon.
  • hvordan NSF kan bidra til at medlemmer som ønsker å ta ulønnet permisjon i forbindelse med omsorg for små barn er tilstrekkelig informert om økonomiske konsekvenser.

Utvalget legger frem sine anbefalinger for forbundsstyret innen utgangen av juni 2021.