Prinsipprogram

Av NSF, 15.11.2019

NSFs prinsipprogram perioden 2019-2023. 

HELSETJENESTEN OG SAMFUNNET
NSF mener at:

 • hele befolkningen må sikres likeverdige tjenestetilbud, der pasient- og brukerrettigheter blir ivaretatt
 • helsefremmende og forebyggende helsearbeid er grunnpilarer i helsetjenesten
 • sosiale, miljø- og helsemessige faktorer må vektlegges i offentlig samfunnsplanlegging
 • hensynet til klima, miljø og bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og internasjonalt skal ligge til grunn for all aktivitet i helsetjenesten
 • nasjonale helsepolitiske mål må definere satsningsområder i tråd med befolkningens behov for helsehjelp, og sikres nødvendige rammebetingelser
 • helsetjenesten er et offentlig ansvar og må være underlagt politisk styring og kontroll, som setter mål og tydeliggjør prioritering, ressurstildeling og tilgjengelighet
 • konkurranseutsetting og profittbasert privatisering ikke er forenlig med prinsippet om god ressursutnyttelse, lik tilgang til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for de ansatte
 • det er et offentlig ansvar å utarbeide og iverksette nasjonale og lokale rekrutteringsplaner med virkemidler som gjør sykepleieryrket attraktivt

INTERNASJONAL DELTAKELSE OG SOLIDARITET
NSF mener at:

 • internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å fremme demokratisk utvikling, menneskerettigheter og fredelig samkvem mellom nasjoner og folkegrupper
 • organisasjonspolitisk arbeid på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå er nødvendig for å nå nasjonale målsettinger
 • vi skal ha en organisasjonstilknytning som gir optimal påvirkningsmulighet på saksområder av betydning for sykepleiefag og arbeidsvilkår

ET LIKESTILT OG INKLUDERENDE SAMFUNN OG ARBEIDSLIV
NSF mener at:

 • likeverd, like rettigheter, mangfold og inkludering skal være grunnleggende verdier i samfunnet
 • ansatte og pasienter skal vernes mot alle former for diskriminering på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse eller seksuell orientering
 • yrkesskadereglene ikke må virke diskriminerende
 • kvinner og menn skal ha like muligheter til å delta i arbeids- og familieliv
 • kjønnsfordelingen i sykepleietjenesten bør være som i befolkningen for øvrig
 • kjønnsperspektivet skal ivaretas i all aktivitet og organisering i NSF
 • sykepleieres yrkestitler bør være kjønnsnøytrale

UTDANNING, FAGUTVIKLING OG FORSKNING
NSF mener at:

 • finansiering, organisering og ledelse av sykepleierutdanningene på bachelor- og masternivå må sikre kandidatene god og likeverdig kompetanse
 • all utdanning av sykepleiere skal følge gradsstrukturen for høyere utdanning
 • forskriftsfestede rammeplaner og retningslinjer skal sammen med lokale planer for utdanningene sikre sluttkompetansen for kandidater på alle nivå
 • antall studieplasser på alle nivå i sykepleierutdanningen må dimensjoneres ut fra befolkningens behov, helsepolitiske mål og krav til faglige standarder
 • internasjonal regulering av sykepleierutdanningen skal sikre nødvendig kunnskapsinnhold på alle nivå
 • alle sykepleiere må gis mulighet til kunnskaps- og kompetanseutvikling for å sikre kunnskapsbasert praksis
 • sykepleierutdanning på alle nivå må være konkurransedyktige studievalg med høy faglig kvalitet
 • tilbud om desentraliserte utdanninger på bachelor- og masternivå må opprettholdes og videreutvikles
 • kompetanse innen e-helse, velferdsteknologi og digitalisering skal være en viktig del i sykepleierutdanning, fagutvikling og forskning
 • samarbeid mellom høgskole/universitet og helsetjenesten skal bidra til kunnskapsutveksling og kompetanseutvikling i sykepleie
 • opptak til bachelorstudiet i sykepleie skal bygge på studiekompetanse og karakterkrav
 • de faglige krav som stilles til sykepleieren forutsetter en helhetlig treårig bachelorutdanning
 • myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere må sikres ved spesialistgodkjenning
 • det må etableres sykepleievitenskapelige mastergrader som er relevante for utviklingen av sykepleiefaget og sykepleieutøvelsen
 • etablering og utvikling av mastergrader må sikre sykepleiefaglig fordypning
 • praksisstudier skal sikres gjennom krav til, og ansvar for innhold, vurdering og kvalitet
 • veiledere i sykepleiepraksis må sikres veiledningskompetanse og rammevilkår slik at de blir i stand til å gi studentveiledning
 • kontaktsykepleiere med ansvar for veiledning av studenter i praktiske studier skal ha en økonomisk godtgjøring
 • sykepleiestudenters veileder i praksis skal være autorisert sykepleier
 • nyutdannete sykepleiere skal sikres veiledning og oppfølging
 • satsning på forskning innenfor sykepleie skal være sentralt i kompetanse- og tjenesteutvikling i helsetjenestene
 • kommunal helsetjeneste skal ha likt ansvar for opplæring og utdanning som spesialisthelsetjenesten

SYKEPLEIETJENESTEN
NSF mener at:

 • sykepleiere skal fremme helse og forebygge sykdom, gi sykepleie, omsorg og behandling, lindre lidelse og legge til rette for en verdig død
 • sykepleiepraksis skal bygge på forskning, erfaringsbasert kunnskap, og pasientens/brukerens behov og ønsker
 • sykepleiere skal sikre høy etisk og faglig standard på tjenestetilbudet
 • sykepleietjenesten skal organiseres og sikres rammevilkår slik at faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, yrkesetiske retningslinjer og juridiske krav ivaretas
 • sykepleiere skal bidra til helhetlige og godt koordinerte helsetilbud gjennom samvalg med pasienter, brukere og pårørende, tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivåer og sektorer
 • sykepleiere skal ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, og god helsefaglig språkforståelse, for å sikre trygg og forsvarlig kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger
 • sykepleiere skal bidra aktivt til innovasjon, teknologi-, fag- og tjenesteutvikling
 • sykepleiere skal inneha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten
 • sykepleietjenesten skal være forankret med sykepleier i toppledelsen; nasjonalt, i helseforetakene og i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • pasientenes behov for sykepleie skal være grunnlaget for bemanning, ressurser og kompetansesammensetning
 • det skal sikres samsvar mellom ansvar, kompetanse og behov for beredskap i sykepleietjenesten
 • sykepleiere skal ha tilgang til e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som understøtter god helsehjelp
 • sykepleiere skal få nødvendig opplæring for å ta teknologien i bruk
 • organisering og finansiering av helse- og omsorgstjenestene skal sikre at helsefremmende og forebyggende sykepleie gjennom hele livsløpet prioriteres

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
NSF mener at:

 • organisasjonen skal alltid være i en posisjon som sikrer NSF forhandlings- og streikerett, og ivaretakelse av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
 • sykepleieryrket skal være et attraktivt og framtidsrettet yrke for både kvinner og menn
 • medlemmenes rettigheter skal sikres gjennom tariffavtaler
 • forhandlingsordningene skal bygge på reelle forhandlinger, likeverdighet mellom partene, og inneholde reelle sanksjonsmuligheter og tvisteløsningsmodeller
 • medlemmene skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar
 • medlemmene skal sikres likelønn
 • alle virkemidler, både sentralt og lokalt, skal tas i bruk for å høyne medlemmenes lønn
 • sosial dumping i arbeidslivet skal motarbeides uten bruk av lovfestet minstelønn
 • medlemmenes arbeidsmiljø, herunder arbeidstidsordninger, skal være forsvarlig og helsefremmende
 • medlemmenes arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen
 • medlemmenes arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet
 • medlemmene skal ha rett til full stilling, uten økt helgebelastning
 • tillitsvalgte skal ha avtalerett på turnus
 • medlemmenes turnusplaner skal inneholde arbeid maksimalt hver tredje helg
 • sykepleiernes pensjonsrettigheter skal sikres og tilpasses gjeldende pensjonsordning
 • sykepleiernes pensjon skal ivaretas gjennom Lov om pensjonsordning for sykepleiere
 • alle arbeidsplasser skal ha en god varslingskultur knyttet til fag og arbeidsmiljø