Budsjettuttalelse fra hovedtillitsvalgt i Østre Toten kommune

Av NSF

Den 11. desember skal kommunestyret i Østre Toten kommune vedta budsjettet for 2020, og det knytter seg stor spenning til hva politikerne vedtar.
Her er Benedicte Lånke, hovedtillitsvalgt for NSF i Østre Toten sin uttalelse i sin helhet.

Kommentar til årsbudsjett 2020 for Østre Toten kommune

Gjennom høsten har NSF fått innsyn i den meget krevende budsjettprosessen som har vært i forkant av budsjettet som framlegges politikerne. Det endelige budsjettforslaget inneholder flere elementer NSF vil kommentere.

Et fellestrekk for de ulike områdene i HOV-sektoren(helse,omsorg og velferd) er at det skal nedbemannes. Til sammen foreslår rådmannen en reduksjon på 22 årsverk, herunder 3 årsverk Fjellvoll, 4 årsverk ambulerende hjemmetjenester og 3 årsverk på nye Labo. Meieritunet må redusere driften med 3 årsverk, og rus- og psykiatritjenesten må redusere budsjettet tilsvarende 5,5 årsverk. Alt dette er årsverk som direkte berører pasient-nær kontakt.  

Da samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 ble mange oppgaver overført fra helseforetakene til kommunene. Det ble også innført døgnbøter for kommunene hvis de ikke kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter. Dette har medført at kommunen må yte tjenester til innbyggere med stadig mere komplekse behov. På tross av dette har helse og omsorgs-sektoren  gjennom flere år fått redusert sine årsverk. To omsorgssentre og en sykehjemsavdeling  har blitt lagt ned uten at ressurser har blitt overført til resterende tjenester. Bare gjennom budsjettet for 2019 ble 16,9 årsverk saldert i forbindelse med nedleggelse av Balke. Kriteriene for å få tildelt døgnbemannede tilbud har økt, og med det har også brukergruppa både innen heldøgnstjenestene og ambulerende hjemmetjenester endret seg markant. At rådmannen foreslår at  18 sykehjemsplasser ved Fjellvoll omgjøres til omsorgsboliger, samt å avvente oppstart av 10 korttidsplasser ved Labo, vil ikke bedre denne situasjonen. NSF har liten tro på at beboerne ved Fjellvoll i fremtiden vil være såpass mye mindre pleietrengende at en slik omhjemling kan forsvare å redusere bemanningen. Innen hele sektoren har arbeidshverdagen til de ansatte blitt stadig mere krevende, og daglig står de i utfordrende situasjoner der kvantitet vinner over kvalitet. NSF får tilbakemeldinger fra sykepleierne om at de ikke opplever å ha rammer til å utføre faglig gode tjenester, og at de daglig går hjem med følelsen av ikke å ha gjort jobben sin. 

Styringsdokumentet beskriver at «flere avdelinger gjennom 2019 har opplevd økte brukerbehov som har medført ekstra innleie og merforbruk» og at «alle enheter med døgndrift har fått satt ned poster for ekstra hjelp og overtid på nivå med årets ramme, til tross for at flere har merforbruk på områdene». Alle tjenestene i HOV sliter med høyt sykefravær. Kvartalsvise rapporter viser en samlet fraværsprosent innen HOV på 10,7% i 1.kvartal, 9,9% i 2.kvartal og 11,1% i 3.kvartal. Akkumulert fravær 3.kvartal er 9,2%.  Isolert sett har heldøgnstjenestene et akkumulert fravær på 14,5% i 3.kvartal, og hjemmetjenesten et akkumulert fravær på 12,4% i samme kvartal. Dette beskriver at tjenestene allerede går svært underbemannet.

NOVA-rapport 6/16, «Underbemanning er Selvforsterkende - Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem», viser at det er sammenheng mellom lav grunnbemanning og sykefravær. Samme rapport peker også på at det er sammenheng mellom sykepleiemangel og kvalitet på tjenestene. NSF stiller derfor spørsmålstegn ved om det vil bli noen reell innsparing ved å saldere stillinger samtidig som budsjetter for ekstrahjelp og overtid reduseres. NSF vil hevde at dette bare vil føre til enda større kostnader for ekstrahjelp og overtid. Ved å gjøre om disse midlene til faste stillinger, så får man en mere robust bemanning som tar høyde for sykefravær. Dette vil på sikt være billigere og mere forutsigbart enn kontinuerlig bruk av variabel lønn. En annen viktig måte å øke grunnbemanninga er gjennom å øke antall heltidsstillinger, noe kommunen ønsker fokus på gjennom heltids-prosjektet. Målet om heltidskultur er allikevel ikke mulig å nå når arbeidsgiver ikke ønsker å bygge den på gode arbeidstidsordninger. Dette medfører at noen heller velger å gå deltid. Å tvinge ansatte inn i fulle stillinger med dårlige arbeidsvilkår vil kun medføre tap av kompetanse, enda lavere rekruttering og dårlig omdømme. Politikerne bør i stedet avskaffe hjemmelsstyring av stillinger, og la lederne få full tillit til å løse bemanningsutfordringene gjennom sine budsjetter. NSF mener kommunen må se til gode eksempler i andre kommuner. Et eksempel er Sauherad kommune som har oppnådd gode resultater ved å øke grunnbemanninga uten å øke budsjettene. For å snu skuta må politikerne tørre å satse!

Forslaget om å konkurranseutsette heldøgns botilbud i rus- og psykiatritjenesten har NSF, sammen med Fagforbundet, Delta og FO, gitt egen uttalelse på. NSF vil allikevel minne politikerne på et dette på et generelt grunnlag er tjenester som gis til noen av de mest sårbare i samfunnet. Ofte har disse ingen pårørende til å tale sin sak, og mange er derfor avhengige av at ansatte ivaretar deres interesser. NSF vil derfor nok en gang anmode politikerne om å innhente tilstrekkelig informasjon, som bør inneholde faglige vurderinger, risiko- og sårbarhetsanalyser i tillegg til økonomiske vurderinger/analyser på kort og lang sikt, før det treffes en beslutning i saken.  Snakk med fagpersonene!

I HOV-utvalgsmøtet 18.11.19 uttalte kommunalsjef Kjøniksen at det muligens ble for kort tid mellom utvalgsmøtet og behandlingen i formannskapsmøtet til at det var mulig å tilføye disse saksopplysningene. Da mener NSF at saken må utsettes til det er mulig å legge frem nødvendig dokumentasjon. 

For å bidra til den ønskede dreiningen innen helse og omsorg, så vil tildelingsenheten få en sentral rolle. Det er forventet at denne enheten skal jobbe med å redusere aktivitetsnivået i tjenestene gjennom revurderinger av vedtak og tett oppfølging i tjenestene. Styringsdokumentet beskriver at et overordnet mål for sektoren er at brukerne skal oppleve en tilgjengelig forvaltning og en forenklet saksgang.  En reduksjon av 2,2  årsverk i denne enheten vil ikke gi optimale forhold for å utføre dette viktige mandatet. Denne enheten er allerede under et stort press, og NSF mener en reduksjon av årsverk heller vil gi en mindre tilgjengelig forvaltning og lengre ventetid på behandling av saker.

NSF har forståelse for at dette er et krevende budsjett å behandle for politikerne, men NSF vil be politikerne om å se bak tallene. Hvorfor er det utpreget bruk av midler til ekstra hjelp og overtid? Når det beskrives en økning av særlig ressurskrevende tiltak som utfordrer tildelt budsjettramme; har enhetene en realistisk budsjettramme og har enhetene robust bemanningsfaktor til å møte disse utfordringene?

NSF vil ønske de folkevalgte lykke til med å treffe kloke beslutninger til det beste for innbyggerne.

Med vennlig hilsen

Benedicte Lånke

HTV Østre Toten Kommune