Systematisk usynliggjøring av sykepleierkompetansen

Av NSF, 26.11.2019

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen en urovekkende rapport etter å ha undersøkt og kontrollert flere enheter i helseforetakene. Kontrollen viser at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. 

De slår fast at sykepleiermangelen har innvirkning på kvaliteten på pasientbehandlingen.

– Sykepleiermangelen er kjent og et alvorlig problem for pasientsikkerhet og kvalitet på tjenestene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Riksrevisjonen slår fast at 40% av de undersøkte sykehusene har forsøkt å rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere de siste tre månedene – uten hell.

– Denne rapporten bekrefter det NSF har påpekt i årevis. Sykepleiermangelen er en varslet krise og har i flere år på rad vært den yrkesgruppen det har vært størst mangel på i landet. Da er det provoserende at mange helseforetak fortsatt ikke har igangsatt planer for å skaffe seg oversikt over utfordringene og tiltak som kan bidra til løsninger. Det er en bemanningsutfordring, men det er først og fremst en utfordring for pasientsikkerhet og sykehusets evne til å opprettholde forsvarlig drift.

Hun mener rapporten vitner om at både regjeringen og helseforetakene har sviktet og at resultatet er alvorlig både for pasienter og ansatte.

Riksrevisjonen mener at helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å rekruttere nok sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Mange helseforetak har heller ikke planer eller oversikter over behovet for de neste 3-5 årene. Dette er ifølge Sverresdatter Larsen uhørt.

I perioden 2014-18 er det uteksaminert færre jordmødre og spesialsykepleiere enn behovet. Ifølge Larsen Sverresdatter viser dette at sykepleiermangelen ikke er tatt på alvor.

– Det er ikke utdannet nok spesialsykepleiere til å dekke det fremtidige behovet. Det er hinsides fornuft at verken helseforetakene eller helseministeren har hatt bedre kontroll på dette. Det vitner om en systematisk usynliggjøring av sykepleierkompetansen gjennom flere år, slår forbundsleder fast.

At ledere i sykehus ikke har nok tid til å være tilgjengelig for de ansatte, følge dem opp faglig, planlegge langsiktig, og forbedre arbeidsprosesser er noe Riksrevisjonen peker på. Rapporten dokumenterer en sammenheng mellom manglende tid til å lede, og muligheten for å rekruttere og beholde sykepleiere.

– Rapporten Riksrevisjonen publiserte i dag bekrefter det vi i NSF allerede vet og har varslet om i flere år. Ledere nærmest pasienten, de fleste av dem sykepleiere, har krevende vilkår med mange ansatte, lite tilgang til støttepersonell og mangel på nødvendige verktøy for planlegging av bemanning med riktig kompetanse. Det er viktig at Riksrevisjonen tydelig løfter dette frem som et problem både for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Skal vi lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre må våre ledere gis ro for faglig og nær ledelse – ikke bare administrere, avslutter forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.