Riksrevisjonens rapport bør være en alvorlig vekker for helseministeren

Av nsf, 26.11.2019

I dag publiserte Riksrevisjonen en urovekkende rapport etter å ha kontrollert og undersøkt flere av landets helseforetak. Rapporten viser knallrøde tall og betegnes som alvorlig. Kontrollen viser at foretakene har store bemanningsutfordringer. Rapporten slår fast at jordmormangelen har innvirkning på kvaliteten på fødselsomsorgen og pasientbehandlingen.

– Jordmormangelen er velkjent og et alvorlig problem for pasientsikkerheten og reduserer kvaliteten på fødselsomsorgen, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup. Det er alvorlig at helseforetakene har så store bemanningsutfordringer. Jordmødre, spesialsykepleiere og sykepleiere er stillingstyper som er viktige for å behandle pasienter og gi gode og trygge helsetjenester, konkluderer Riksrevisjonen i ny rapport.
Riksrevisjonen slår fast at 40 prosent av de undersøkte sykehusene har forsøkt å rekruttere jordmødre, sykepleiere og spesialsykepleiere de siste tre månedene – uten hell.

For få utdannes

I rapporten får helseforetakene kritikk for å være for dårlige på å skape en heltidskultur som gjør det lettere å både beholde ansatte og rekruttere nye. To av tre jordmødre jobber deltid, mens mange ønsker en høyere stillingsprosent.

– Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er avgjørende at helseforetakene skaper en heltidskultur og sørger for å beholde ansatte, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Dette er noen av hovedfunnene:

* Fire av ti kliniske enheter har uten hell forsøkt å rekruttere nye ansatte de siste tre månedene.

* På nesten halvparten av enhetene med jordmødre vil mellom 20 og 50 prosent av dem nå pensjonsalder innen fem år.

* Blant ledere for jordmødre oppgir en av fire at det er vanskelig å rekruttere utenom utdanningsstillinger. Dette kan ses i sammenheng med at et hittil ikke har vært vanlig å gi jordmødre utdanningsstillinger. Kun en av ti jordmødre av utvalget i spørreundersøkelsen har fått utdanningsstilling.

* Hver sjette jordmor er over 60 år og må erstattes om få år. Samtidig er det i perioden 2014 til 2018 blitt uteksaminert færre jordmødre enn kandidatmålene. Det kan bety at det ikke blir utdannet nok jordmødre til å dekke det framtidige behovet.

* Blant jordmødre jobber to av tre deltid. Mange av dem ønsker en høyere stillingsbrøk. Dette går ut over kvaliteten på pasientbehandlingen.

* Helseforetakene har ikke nok praksisplasser og oppretter ikke nok utdanningsstillinger for jordmødre.

Helseforetakene anbefales blant annet å skape en heltidskultur, sørge for å beholde ansatte ved å skape gode fagmiljøer, og utvikle strategier og planer for hvordan bemanningsbehovet skal dekkes.


– Denne rapporten bekrefter det Jordmorforbundet NSF har påpekt i årevis. Jordmormangelen er en varslet krise og har i flere år på rad vært en av de yrkesgruppene det har vært størst mangel på i landet. Dette viser tydelig at helseforetakene fortsatt ikke har igangsatt planer for å skaffe seg oversikt over utfordringene og iverksatt tiltak som kan bidra til å løse problemene. Det er for store bemanningsutfordringer, som fører til at pasientsikkerheten innen fødselsomsorgen utfordres og sykehusets får redusert evne til å opprettholde forsvarlig drift.

Jordmorforbundet mener Riksrevisjonens rapport vitner om at både regjeringen og helseforetakene er bakpå og at resultatet er alvorlig både for fødende, barselkvinner, nyfødte og ansatte jordmødre. Riksrevisjonen mener at helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å rekruttere nok jordmødre, sykepleiere, spesialsykepleiere. Mange helseforetak har heller ikke planer eller oversikt over behovet for de neste 3-5 årene. Dette mener Jordmorforbundet er urovekkende.
I perioden 2014-18 er det uteksaminert færre jordmødre og spesialsykepleiere enn behovet tilsier. Ifølge Schjelderup viser dette at jordmormangelen ikke er tatt tilstrekkelig på alvor, på tross av varslene fra Jordmorforbundet.
– Det utdannet ikke nok jordmødre til å dekke det fremtidige behovet. Det er uholdbart at verken helseforetakene eller helseministeren har hatt bedre kontroll på dette. Jordmorkrisen er varslet over mange år. At jordmorledere i sykehus ikke har nok tid til å være tilgjengelig for de ansatte, følge dem opp faglig, planlegge langsiktig, og forbedre arbeidsprosesser er noe Riksrevisjonen også påpeker. Rapporten dokumenterer en sammenheng mellom manglende tid til å lede, og muligheten for å rekruttere og beholde jordmødre, spesialsykepleiere og sykepleiere.


– Rapporten Riksrevisjonen publiserte i dag bekrefter det vi i Jordmorforbundet NSF allerede vet og har varslet om gjentatte ganger i møter med myndigheter og politikere. Jordmorledere har krevende vilkår med mange ansatte, lite tilgang til støttepersonell og mangel på nødvendige verktøy for planlegging av bemanning med riktig kompetanse. Det er et problem både for pasientsikkerhet og arbeidsmiljøet. Skal vi lykkes med å rekruttere, fagutvikle og beholde landets jordmødre må våre jordmorledere få nødvendige vilkår for faglig og nær ledelse – ikke kun administrasjon, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

-Vi skal ha en likeverdig helsetjeneste med et tilgjengelig og trygt fødetilbud over hele landet. Bosted skal ikke bestemme om du får et godt eller dårlig fødetilbud. Nå må Bent Høie gi tydeligere signaler til sykehusene om å prioritere fødselsomsorgen tilstrekkelig.

Fødetilbud er utsatt

– Kuttbudsjetter og skjulte effektiviseringskrav har ledet til nedbemanning, sommerstenging og nedleggelse av fødetilbud flere steder i landet. Jordmødre er lei av å få beskjed om å løpe fortere. Mangelen på jordmødre merkes tydelig og har betydning for å beholde kompetente jordmødre i arbeid. Jordmorforbundets kartlegging viser at over 60 prosent av jordmødrene ved landets fødeklinikker har redusert stillingen sin som følge av for stort arbeidspress på jobb. Flere studieplasser og bedre bemanning på fødeavdelingene er tiltak regjeringen må prioritere snarlig. Men i ny nasjonal helse- og sykehusplan er ikke fødetilbudet nevnt en eneste gang.