Innsatsområder

Av NSF, 13.12.2019

NSFs innsatsområder perioden 2020-2024.

Innsatsområde 1: Sykepleiernes plass i utvikling av helse- og omsorgstjenestene

Hovedmål:

For å gi pasienter, pårørende og brukere gode, helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, må finansiering, prioritering og organisering understøtte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre sin sentrale plass i tjenesteutviklingen.

NSF skal arbeide for

 • at sykepleierne er et naturlig førstevalg for beslutningstakere i utvikling av fremtidens helse- og omsorgstjenester
 • at pasienter og brukere får en reell tilgang til helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
 • at helse- og omsorgstjenesten er organisert så den bidrar til samhandling innad og på tvers av sektorer og forvaltningsnivå
 • at sykepleiernes, spesialsykepleiernes og jordmødrenes kompetanse synliggjøres, videreutvikles og tas i bruk på ulike tjenestenivå
 • at ressurser, herunder støttepersonell, og kompetanse tilføres og gjøres tilgjengelig der oppgavene skal løses
 • at finansieringssystemet understøtter sykepleiernes plass i tjenesteutviklingen både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • at helsefremmende og forebyggende arbeid, herunder mestring av livshendelser og et liv med sykdom, blir finansiert og prioritert
 • at sykepleiere skal ha en sentral plass i tverrfaglige og pasientnære team
 • at sykepleierkompetansen skal brukes og styrkes innen psykisk helse, rus og avhengighet, og sykepleiere skal ha en nøkkelrolle i behandling og omsorg for pasienter, pårørende og brukere
 • at svangerskaps- og barselomsorgen må styrkes for å møte befolkningens behov for oppfølging, følgetjeneste og jordmor tilstede ved aktiv fødsel
 • å styrke sykepleiernes oppgaver og funksjon for å bedre samhandling og koordinering i alle deler av helse- og omsorgstjenestene
 • at pasientansvarlig sykepleier innføres til kronisk og langvarig syke pasienter
 • at utviklingen av de prehospitale tjenestene og akuttberedskapen inkluderer nødvendig sykepleierkompetanse
 • økt satsing på e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som kan bidra til innovasjon og utvikling av sykepleietjenesten
 • at velferdsteknologi blir implementert av tjenesten på en måte som styrker og komplementerer sykepleieren i sitt arbeid
 • at FN sine bærekraftsmål innlemmes i alle aktuelle politiske løp i NSF
 • at NSF blir en aktiv aktør som synliggjør sammenhengen mellom folkehelse og klima
 • at sykepleierkompetansen skal brukes og styrkes i helsetjenesten til syke barn og unge, og sykepleiere skal ha en nøkkelrolle i utvikling av tjenestene
 • at sykepleierkompetansen innen migrasjonshelse, urfolks helse og flerkulturell sykepleie skal styrkes

 

Innsatsområde 2: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten

Hovedmål:

En sykepleietjeneste med en organisering, lederstruktur og rammevilkår for sykepleierledere som fremmer god kvalitet, god ressursutnyttelse, koordinerte og utviklende tjenester, og som gir gode fagmiljøer for studenter, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

NSF skal arbeide for:

 • at organisering og lederstrukturer i sykepleietjenesten fører til helhetlige og koordinerte sykepleietjenester av god kvalitet
 • at sykepleieledere har kompetanse, rammevilkår og et lederspenn som sikrer god faglig ledelse og mulighet til å ta ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og ny teknologi i bruk i sykepleietjenesten
 • at sykepleietjenesten er organisert og ledet slik at fagmiljøet er rekrutterende og utviklende
 • at sykepleiere og jordmødre leder sykepleietjenesten, og har ansvar for og reell myndighet over organisering og ressurser
 • at ledere av sykepleietjenesten har tilgang til relevante fagstøttesystemer, støttepersonell og styringsverktøy, herunder gode systemer for pleiekategorisering
 • at miljø- og klimahensyn vektlegges i utvikling, ledelse og drift av sykepleietjenesten
 • at ledere sikres flerkulturell kompetanse og mulighet til å ivareta mangfoldsledelse
 • at NSF er det naturlige valget for sykepleierledere

 

Innsatsområde 3: Sykepleierutdanning og forskning

Hovedmål:

Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre skal gjennom bachelor-, master- og ph.d.- utdanning, samt etterutdanning, utvikle nødvendig kompetanse til å møte kunnskapsbehovene i helse- og omsorgstjenestene og bidra til utvikling av tjenestene.

Utdanningene skal sikres nødvendig kompetent personell, og kunnskapsutviklingen i sykepleie må sikres ved at flere sykepleiere får forskningsmidler.

NSF skal arbeide for:

 • at arbeidsgiver legger til rette for faglig oppdatering og vedlikehold av kompetanse i arbeidshverdagen
 • en struktur, finansiering og ledelse av sykepleierutdanningene på bachelor- og masternivå, som sikrer at kandidatene oppnår god og likeverdig kompetanse over hele landet
 • realisering av tiltak som gir veiledere i sykepleiepraksis veiledningskompetanse og rammevilkår slik at de blir i stand til å gi studentveiledning, herunder lovfesting og finansiering av praksisstudier i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • etablering av kombinerte lærerstillinger mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt som sikrer den ansatte lønn i henhold til kompetanse, og sikrer helsefremmende arbeidstidsordninger og beskyttelse mot utfordringer ved todelt arbeidsforhold
 • kliniske masterutdanninger som danner grunnlag for spesialistgodkjenning, sertifisering og resertifisering
 • heving av finansieringskategori fra E til C for bachelorutdanning og fra D til A for kliniske masterutdanninger, og sikre at finansieringen øremerkes sykepleierutdanningen
 • utdanning av flere spesialsykepleiere og jordmødre på masternivå
 • at mer av forskningsmidlene til ph.d., postdoc og videre forskning skal gå til sykepleiere
 • økt antall ansatte i sykepleierutdanningene med 1.-stillingskompetanse
 • systematisk faglig oppdatering gjennom etterutdanning for sykepleiere gjennom hele yrkeslivet
 • å sikre livslang læring og karriereveier for sykepleiere og jordmødre
 • karriereveier for forskere innenfor helsetjenestene
 • å opprette et utviklings- og kompetansesenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • etablering av masterutdanning innen sykepleie og teknologi

 

Innsatsområde 4: Lønns- og arbeidsvilkår

Hovedmål:

Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter medlemmenes utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar, og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse blant sykepleiere i alle livsfaser.

NSF skal arbeide for:

 • at sykepleiernes oppgaver og ansvar tydeliggjøres
 • at sykepleiernes markedsposisjon benyttes lokalt og sentralt, kollektivt og individuelt
 • at likeverdige lønns- og arbeidsvilkår inngår som vilkår ved konkurranseutsetting av offentlige oppgaver
 • at sykepleiere får full lønn under spesialisering og masterløp
 • at det utvikles sentrale lønnsstiger for sykepleiere på alle kvalifikasjonsnivå
 • at sykepleiere i ph.d.-løp skal sikres en lønn og lønnsutvikling minimum tilsvarende det de har som sykepleier, inkludert uttelling for spesialisering, mastergrad og ansiennitet
 • at sykepleiere/spesialsykepleiere i ambulansetjenesten lønnes i tråd med sin kompetanse
 • at sykepleiere skal være en naturlig del av ambulansetjenesten
 • at arbeidsgiver skal utarbeide kompetanseplaner basert på fremtidige behov
 • at sykepleiere ansatt i undervisningsinstitusjoner sikres lønn i henhold til kompetanse, uavhengig av om de jobber i skoleverket eller universitets- og høyskolesektoren
 • at HMS-begrepet gjøres relevant for helsesektoren
 • helsefremmende turnuser
 • at det tilstrebes 11 timer hvile mellom to hovedarbeidsperioder
 • å forhindre bruk av kortvakter slik at sykepleiere kan jobbe 100 % stilling med inntil fem dagers arbeidsuke
 • at normalarbeidsdagen for turnusarbeidere ikke er kortere enn 7,5 timer
 • en bemanning og kompetansesammensetning som tar høyde for fravær og gir balanse mellom oppgaver og ressurser
 • en bemanning som muliggjør en helsefremmende turnus
 • en bemanningsnorm for sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten
 • at det gjennomføres forsvarlighetsvurdering av turnus i et samarbeid mellom leder, tillitsvalgte og verneombud, slik at lovens krav blir oppfylt
 • et utvidet og forsterket partssamarbeid
 • intensivering av arbeidet for heltidskultur
 • å opprettholde begrensningen om at ingen skal måtte arbeide oftere enn hver tredje helg
 • en evaluering av skift-/turnusreformen, bl.a. med sikte på redusert arbeidstid for nattevaktstillinger og tredelt turnusarbeid
 • evaluering av skift-/turnusreformen, bl.a. med sikte på redusert arbeidstid for nattevaktstillinger og at arbeidstid ved tredelt turnusarbeid blir 33,6 timer/uke
 • forsvarlig rapporterings- og forberedelsestid mellom vakter
 • å styrke arbeidstidsopplæringen for tillitsvalgte i kommunesektoren
 • å forhindre konkurranseutsetting
 • at det legges til rette for en aktiv utøvelse av medbestemmelse på arbeidsplassen knyttet til utfordringene og endringene i arbeidslivet
 • å sikre at hovedavtalene i alle tariffområder gjenspeiler viktigheten av fokus på klima og bærekraftig utvikling
 • å sikre tillitsvalgtes rettigheter til fri med lønn når de skal delta på TV-kurs og konferanser, og at de får kompensert alle fridager som brukes på dette
 • at tillitsvalgte skal sikres påvirkning i alle ledd i helsetjenesten

 

Innsatsområde 5: Medlemmer og organisasjon

Hovedmål:

NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleierledere, jordmødre, sykepleierstudenter og sykepleiere i akademia. NSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere.

NSF skal arbeide for:

 • å øke organisasjonsgraden blant sykepleiere gjennom å intensivere arbeidet for å rekruttere, aktivere og beholde medlemmer på arbeidsplassene
 • å rekruttere og beholde tillitsvalgte, styrke tillitsvalgtapparatet og oppnå styrket fagforeningsbevissthet hos sykepleierne
 • at arbeidsgivere skal gi tillitsvalgte gode arbeidsvilkår, slik at de innenfor normalarbeidsdagen kan ivareta medlemmenes interesser
 • å videreutvikle en fleksibel organisasjon med høy kompetanse, synlighet, tilstedeværelse og med påvirkningskraft på viktige beslutningsarenaer og ved inngåelse av tariffavtaler
 • at utviklingen i sykepleieres arbeid som selvstendige oppdragstakere knyttet til lønns- og arbeidsvilkår og medlemstilbud for denne gruppen, vurderes frem til neste landsmøteperiode
 • en hensiktsmessig integrering av faggrupper og strategisk satsning på sykepleierledere for å styrke og utnytte organisasjonens samlede kompetanse og slagkraft
 • å videreutvikle en tilgjengelig, serviceinnstilt og effektiv medlemsorganisasjon