Julehilsen fra fylkesleder

Av Ingunn Holtklimpen, 18.12.2019

Kjære medlemmer!

Som dere sikkert har fulgt med på har landsmøte vedtatt at fylkesleddene i NSF fortsatt skal organiseres etter fylkesgrensene. NSF Hedmark og NSF Oppland blir derfor fra 1.april 2020 til NSF Innlandet.

Det har vært høringsrunde på plassering av fylkeskontoret, og forbundsstyret vedtok den 4. desember at kontoret skal ligge på Hamar.

Det vil ta litt tid før et nytt felles kontor står klart, og det tar tid å avvikle de vi har. Når og hvordan vet vi ikke per nå. Det som er viktig å få formidlet er at det er nødvendig og riktig å samles i et kontor, større fagmiljø kan sikre like svar og saksbehandling, det blir flere å fordele oppgaver og ansvarsområde på, og det vil føre til en mer likeverdig kvalitet i tjenestene uavhengig av tariffområde. Lokalkontorene vil med dette også kunne tåle fravær blant ansatte uten at det går utover servicen. Alt i alt gir dette mer robuste fagmiljøer.

I den nye «fylkesmodellen» er vi gitt mulighet til å skille politisk og administrativ ledelse på lokalkontoret, det vil si at det skal ansettes administrative ledere (det er ønske om å få disse på plass til 1.mai).  I vårt tilfelle blir det 1 leder som skal ha ansvar for to fylker, Innlandet fylke og Vestfold og Telemark fylke.

Landsmøtet vedtok også frikjøpte nestledere - dette vil kunne gi større politisk fagmiljø og bedre oppfølging av tillitsvalgte og større mulighet for økt fokus på samfunnspolitikk i distrikta.

Den 30.mars 2020 skal det velges nytt fylkesstyre for NSF Innlandet. Nominasjonskomite er valgt, og informasjon om valg hvor man sender forslag på kandidater ligger ute på vår nettside.

Det er vedtatt en overgangsordning for valget i 2020: Det skal velges 4 representanter og 4 vararepresentanter fra hvert av de sammenslåtte fylkene. Det skal tilstrebes at leder og nestleder kommer fra ulike valgkretser. Dersom det innen fristens utløp ikke er tilstrekkelig representanter fra en eller flere av valgkretsene, kan de resterende plassene fylles uavhengig av valgkrets.

I de nye fylkesstyrene skal det også være 2 representanter fra faggruppene, og 2 fra studentene.

Så er det slik at hverken fylkesleder i Hedmark, Bente Aaland- eller undertegnede, stiller seg til disposisjon for gjenvalg.  Det vil si at vi alle har en jobb å gjøre for å finne gode kandidater til viktige verv i NSF Innlandet.

Selv om fylkeskontorene vil være under omorganisering i 2020, har vi en handlingsplan å gjennomføre. Vi planlegger med samme aktiviteter som tidligere år, unntatt lederkonferansen. Fra 1.april planlegger vi arrangementer felles med Hedmark, og da som NSF Innlandet.

Mitt ønske for 2020 er at vi alle bidrar til å finne de gode kandidatene til det nye fylkesstyret.

Riktig god jul og et godt nytt år.