Vil du være en del av NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre 2020-2023?

Av NSF, 06.01.2020

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene.  Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

På det første fylkesmøtet i NSF Troms og Finnmark som avholdes 30. og 31. mars, skal det velges fylkesleder og to nestledere. Det skal velges en nestleder fra Finnmark valgkrets og en nestleder fra Troms valgkrets. I tillegg skal det fra hvert av de gamle fylkene velges fire medlemmer og fire varamedlemmer. Disse skal til sammen utgjøre NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre. 

Som en del av fylkesstyret i NSF Troms og Finnmark, får du være med å utforme og gjennomføre NSFs politikk i det nye fylket. Er du engasjert i fag-, interesse- og/eller samfunnspolitikk og ønsker å påvirke gjennom NSF, så er dette en fantastisk mulighet for å få utløp for dette.

Fylkesleder og to nestledere er verv som frikjøpes av NSF, det vil si at de jobber fulltid med å utøve NSFs politikk i fylket. De øvrige styrevervene skal understøtte, bistå og medvirke til at NSFs politikk er synlig i hele fylket.

Medlemmene i fylkesstyret får honorar for sitt arbeid i styret.

Nominasjonskomiteen er satt sammen av tre medlemmer fra hvert av de gamle fylkene og er valgt av de hovedtillitsvalgte. De håper på mange innspill og forslag til kandidater som kan bekle de ulike vervene. Grunnet omorganiseringsprosess, kalt OU-prosessen i organisasjonen, er denne valgperioden på 3 år. Fra og med 2023 vil man være inne i normal "rytme" med fire års periode. 

I henhold til NSFs vedtekter er det ikke anledning til å foreslå seg selv. Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg. Du kan kun stille til valg om du er medlem i NSF og du kan kun foreslås av andre medlemmer i NSF.

Foreslåtte kandidater må si seg villig til å stille til valg gjennom å skrive under på en villighetserklæring der det også står hvem som er forslagsstiller. 

Nominasjonskomiteen ber om at skjemaet fylles ut elektronisk/på PC før det skrives ut og signeres, for deretter å scannes eller sendes som bilde til adressen som er oppgitt på skjemaet. Det bes også om at skjemaet sendes i Word-format. Dette for å kunne lage et godt saksfremlegg til delegatene på fylkesmøtet som skal stemme på de ulike kandidatene.

Frist for innsending av villighetserklæring er 21. februar 2020.

Det nye fylkesstyret velges av delegatene under NSF Troms og Finnmarks fylkesmøte 30. og 31.mars 2020.

Styret, inkludert fylkesleder og to nestledere tiltrer sine verv i det fylkesmøte blir avsluttet.

Fylkeskontoret er bestemt lokalisert til Tromsø.

Ved spørsmål om vervene, ta kontakt med fylkeslederne.