– Beklagelig for bemanningsutfordringene

Av NSF, 13.01.2020

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen finner det svært beklagelig at Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen mellom partene bare halvannet år etter at den ble inngått. – Dette er dårlig nytt for alle helseforetakene som sliter med store bemanningsutfordringer, sier Larsen.

Hun viser til at avtalen skulle bidra til å sikre det framtidige arbeidskraftsbehovet for sykepleiere ved sykehusene. Nå er den sagt opp.

Spekter begrunner oppsigelsen i det de omtaler som en evaluering av de ulike ordningene i avtalen. Det vises til at avtalen i liten grad er tatt i bruk og at den «oppleves å ha liten eller ingen effekt på helseforetakenes hovedutfordringer knyttet til arbeidstid».

Riksrevisjonen la nylig fram sin rapport om de store bemanningsutfordringene som sykehusene står ovenfor.

– Sett i lys av dette så fremstår det uforståelig at Spekter ikke ønsker å ta i bruk de verktøy som denne avtalen gir. De viser til en evaluering av ordninger i avtalen, men hvordan kan man evaluere noe man ikke har tatt i bruk, undrer forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Nye ordninger krever informasjon til og opplæring av de som skal ta det i bruk, men vi har dessverre erfart at Spekter ikke har vært innstilt på å investere tid i dette. Vi har fått tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte om at arbeidsgiver mange steder ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om avtalen. Samtidig er det noen foretak hvor man likevel har ønsket å følge opp avtalen, og i de tilfellene er oppfatningen at avtalen har medført et bedre samarbeidsklima mellom de lokale partene. Selv om det pr. i dag ikke er inngått mange lokale avtaler, pågår det konstruktive prosesser med sikte på inngåelse av avtaler, sier Sverresdatter Larsen.

NSF-lederen finner det underlig at Spekter så raskt går fra en avtale, også sett i lys av det omfattende arbeidet som ble lagt ned for å etablere arbeidstidsavtalen. Så sent som 16. desember 2019 sa NSF seg villig til videre dialog om elementer som kan bidra til å løse arbeidstidsutfordringene. Forutsetningen er at den inngåtte avtalen videreføres. Dette har Spekter takket nei til.

– Vi har hele tiden gjort det vi kan for å få avtalen til å fungere. Vi er fortsatt innstilt på å samarbeide om å oppnå gode effekter av avtalen. Vår dør står åpen. Dette er en sak partene kan løse i fellesskap og vi forstår ikke begrunnelsen for å hoppe av en avtale man har inngått før man har prøvd å sette den ut i livet.

Da avtalen ble inngått uttalte direktør Anne-Kari Bratten i Spekter at dette var et stort skritt i riktig retning for å håndtere arbeidstidsutfordringene. 

 

Spekter og NSF ble enige om rammeavtaler og veiledere som skulle gjøre det enklere å etablere mer langsiktige, forutsigbare og driftstilpassede arbeidsplaner, bemanningsenheter og tidbankordninger i helseforetakene.

 

Bratten og daværende forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sa dette i en felles uttalelse:

 –  «Vi er fornøyde med at vi etter hardt arbeid og gode prosesser har fått på plass en avtale som innebærer gode løsninger for arbeidstidsplanlegging i sykehusene. Avtalen muliggjør mer heltid, bedre forutsigbarhet for driften og for de ansatte, samt økt tilgang på sykepleierkompetanse til pasientene.»