Helseministerens sykehustale 2020

Av nsf, 15.01.2020

I sin sjuende sykehustale trakk helseminister Bent Høie frem fysisk arbeidsmiljø og høy arbeidsbelastning i sykehus. – Ansett flere jordmødre, sier Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup.

En arbeidsmiljøundersøkelse viser at 46 prosent av sykehusansatte sier at de ikke har et godt fysisk arbeidsmiljø, mens én av tre melder om for høy arbeidsbelastning.

Helseminister Bent Høie (H) sa i sin sykehustale at undersøkelsen viser grunn til bekymring når 20 prosent har det så travelt at dere ikke rekker å ta pauser i løpet av arbeidsdagen. Den årlige talen ble holdt på Rikshospitalet.

Helseministeren sa han tok tilbakemeldingene på alvor, og at de gir grunn til bekymring. For å øke bemanningen og utvikle kompetansen, viste ministeren til flere grep som tas samtidig:

– Vi øker utdanningskapasiteten, karakterkravene er satt høyere for å sikre motiverte studenter som fullfører studiene, flere får tilbud om heltidsstillinger, vi utvikler videreutdanninger ytterligere og vi gjør endringer i utdanningene slik at det skal passe bedre med nye arbeidsmåter og med pasientenes sykdomsbilde.

– Dere kan forvente av meg at dere får flere kompetente kolleger å dele jobben med, at sykehuset har en plan for faglige utviklingsmuligheter for deg og tilbyr 100 prosent stilling.

Helseministeren avsluttet med hovedoppdragene til sykehusene for 2020:

  • Redusere unødvendig venting og variasjon. 
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Jordmorforbundet hadde forventninger om at bemanningsutfordringene i sykehusene, som også Riksrevisjonen har påpekt, ble et tema. Rapporten viser knallrøde tall og betegnes som alvorlig. Kontrollen viser at foretakene har store bemanningsutfordringer – og rapporten fastslår at jordmormangel har innvirkning på kvaliteten på fødselsomsorgen og pasientbehandlingen.

Jordmormangelen er velkjent og et alvorlig problem for pasientsikkerheten, og situasjonen reduserer kvaliteten på fødselsomsorgen. Det er alvorlig at helseforetakene har så store bemanningsutfordringer i jordmortjenesten. Et tilstrekkelig antall jordmødre er viktige for å behandle pasienter og gi gode og trygge helsetjenester, konkluderer Riksrevisjonen i den nye rapporten.

Riksrevisjonen fastslår at 40 prosent av de undersøkte sykehusene har forsøkt å rekruttere jordmødre, sykepleiere og spesialsykepleiere de siste tre månedene – uten hell. I rapporten får helseforetakene kritikk for å være for dårlig på å skape en heltidskultur som gjør det lettere å både beholde ansatte og rekruttere nye. To av tre jordmødre jobber deltid, mens mange ønsker en høyere stillingsprosent.

FOR FÅ UTDANNES. Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

  • I nesten halvparten av enhetene med jordmødre kommer mellom 20 og 50 prosent av dem til å nå pensjonsalder innen fem år.
  • Blant ledere for jordmødre oppgir én av fire at det er vanskelig å rekruttere utenom utdanningsstillinger. Hittil har det ikke vært vanlig å gi jordmødre utdanningsstillinger. Kun én av ti jordmødre i spørreundersøkelsen har fått tilbud om utdanningsstilling.
  • Hver sjette jordmor er over 60 år og må erstattes om få år. Samtidig har det i perioden fra 2014 til 2018 blitt uteksaminert færre jordmødre enn kandidatmålene. Det kan bety at det ikke utdannes nok jordmødre til å dekke det fremtidige behovet.
  • Blant jordmødre jobber to av tre deltid. Mange av dem ønsker en høyere stillingsbrøk. Dette går utover kvaliteten på pasientbehandlingen.
  • Helseforetakene har ikke nok praksisplasser – og oppretter ikke nok utdanningsstillinger for jordmødre.

SKAP EN HELTIDSKULTUR! Helseforetakene anbefales av Riksrevisjonen til blant annet å skape en heltidskultur, sørge for å beholde ansatte ved å skape gode fagmiljøer, og utvikle strategier og planer for hvordan bemanningsbehovet skal dekkes. Rapporten bekrefter det Jordmorforbundet har påpekt i årevis. Jordmormangelen er en varslet krise og har i flere år vært en av de yrkesgruppene med størst personellmangel i landet.

For å unngå de alvorlige bemanningsutfordringene i jordmortjenesten, må helseforetakene skape en heltidskultur og beholde jordmødre gjennom å skape gode fagmiljøer. Dessuten må det utvikles strategier og planer for å dekke bemanningsbehovet.

I talen var det gode intensjoner, men for svake virkemidler. Helseministeren forstår problemet og må sørge for at Helseforetakene gjøre tiltak som fungerer. Det er uheldig at dagens finansieringsordning gjør at nybygg konkurrerer med midler for å ansette flere fagfolk for å redusere arbeidsbelastning. Sykehusene må også ha et arbeidsmiljø som gjør at jordmødre makter å stå i arbeid.