Sentralt fagforum utlyser midler til Fagutvikling 2020

Av Mette R. Dønåsen , 16.03.2020

På grunn av Covid19 situasjonen blir tildeling av fagutviklingsmidler utsatt til juni 2020

Kriterier for tildeling:

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak tilsvarende en ramme tilsvarende NOK 1 million.

Prosjektene skal bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter.

Faglige kriterier

Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte (2019-23) innsatsområder og/eller den enkelte faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe må det framkomme hva som er de enkelte parters bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.

Generelle kriterier

Enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i faggruppen i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til. Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes. Sluttrapport sendes til Sentralt fagforum ved avslutning av prosjektet. Sentralt fagforum kan synliggjøre resultater av prosjektet.

Alle søknader skal først anbefales og prioriteres av styret i faggruppen. Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes. Søknadsfrist til er 15. mars 2020. Tildeling av fagutviklingsmidler vil foretas av Sentralt fagforums AU i mai.