Hilsen fra fylkeslederen - uke 4

Av Line Orlund, 17.01.2020

Helseminister Bent Høies holdt sin årlige sykehustale på Riskhospitalet denne uken. Oppdraget er ikke forandret fra tidligere år, men føringene i det han ellers tar opp i talen var nytt. 

Bent høye snakket mye om samhandling i helsetjenesten, Han var tydelig på at pasienter ikke skulle kjøre hjem på nattetn, ja han sa vel faktisk at de skulle hjem på dagen eller ettermiddagen. Det var på tide han tok grep her og jeg forventer at dette følges opp. 

Selvmord er et vanskelig tema som er blitt aktualisert både ved Ari Behan selvmord i julien, men også ved hans datters, Maud Angelikas, nydelige ord i begravelsen hans. Vi som sykepleiere har en viktig forebyggende rolle i forhold til selvmord. Vi må tørre og spørre og vi må være der for å lytte til svarene. Høie fremhevet også helsevesenets viktige rolle i forhold til selvmord. 

 

Denne uken har jeg lært et nytt begrep i helsetjenesten "utlokalisert". Et pasient er utlokalisert når han/hun er plassert på en annen post enn den han/hun skulle vært på med tanke på diagnoser. Helse Bergen har nylig fått erklært brudd på lov om spesialisthelsetjenester og brudd på forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring. Bruddene forklares med at det personalet som er på posten/avdelingen pasienten er utlokalisert til, ikke har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta pasienten.  Er det mye av dette i helsevesenet i Oslo også? Det er få ting som oppleves som mer problematisk for oss sykepleiere, enn når vi settes til oppgaver vi ikke opplever å ha kompetanse til  håndtere. Jeg ser for meg at man lett kommer i en slik situasjon når det kommer inn pasienter som ikke naturlig tilhører avdelingen. Dette må dere skrive avvik på når det skjer.

 

Alkoholservering på fylkesmøtet.

NSF Oslo har siden 90-tallet hatt strengere regler for servering av alkohol til medlemmer og tillitsvalgte enn reglene i NSF ellers tilsier. Siste gang NSF Oslo hadde saken oppe til debatt, var i 2018. Fylkesstyret vedtok da at man ikke skulle servere alkohol på arrangementer i regi av NSF Oslo med mindre fylkesstyret eksplisitt hadde vedtatt det.

 På fylkesstyremøtet denne uken diskuterte fylkesstyret om man skulle servere to enheter alkohol i forbindelse med fylkesmøtet i mars. Etter noe diskusjon ble vi enige om at vi ikke serverer alkohol på møtet. Begrunnelsen til fylkesstyret er som tidligere todelt; 1) Vi ønsker ikke å bruke medlemmenes penger på alkohol og 2) Vi ønsker ikke å servere alkohol av helsepolitiske grunner. Det er selvfølgelig anledning til å kjøpe alkohol selv.

NSF Oslo har som sagt hatt retningslinjer som gjør at vi ikke har servert alkohol ved våre arrangementer, siden begynnelsen av 1990-tallet. Så vidt jeg kan huske er den eneste gangen fylkesstyret har vedtatt å servere alkohol etter vedtaket på 90-tallet, til fylkets 80 års jubileum  i 2011.  Jeg var litt nysgjerrig på hvordan dette praktiseres i andre fylker. En liten undersøkelse viser at over halvparten av fylkene har samme regler som NSF Oslo, altså at alkohol kun serveres etter aktivt vedtak i fylkesstyret. Et par har enda strengere regler. Kanskje en ide for NSF sentralt og tenke i de samme baner etter hvert?

Jeg ønsker alle medlemmer en riktig god helg.