Halvparten av nyutdannede sykepleiere har eller vurderer å slutte

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 27.01.2020

Bedre bemanning, høyere lønn og styrket fagmiljø er en forutsetning for å holde på sykepleierne – hvis ikke slutter de. Dette er de viktigste funnene NSF Østfold har gjort i denne undersøkelsen blant sykepleiere som ble utdannet i juni 2018 og 2019.

Undersøkelsen om nyutdannede sykepleieres møte med helsetjenesten viser at selv om de fleste ønsker å jobbe heltid, jobber de deltid, fordi det er det de har fått tilbud om. Erfaringer fra praksis påvirker hvor de vil jobbe som sykepleiere. Over halvparten er ikke fornøyd med opplæringen de har fått som nyansatte. Og halvparten enten har eller vurderer å slutte der de jobber. 

Årlig utdannes 4.000 sykepleiere i Norge. Det dekker knapt avgangen fra yrket. Statistisk Sentralbyrå har dokumentert at en av fem sykepleiere slutter å jobbe som sykepleier i løpet av sine første ti år som sykepleier. Seks av ti svenske sykepleiere vurderer å slutte i yrket eller bytte arbeidsplass viser en fersk studie fra Högskolan Väst. 

I en tid med stor og økende sykepleiermangel tåler vi ikke å miste noen. Å få tilbakemeldinger fra nyutdannede sykepleiere kan gi viktig kunnskap om hvordan frafall fra yrket kan forebygges og om hvilke tiltak som bør iverksettes for å rekruttere flere som ønsker å utdanne seg til sykepleiere. Derfor har NSF Østfold spurt sykepleiere som var utdannet i juni 2018 og 2019 om hvordan deres møte med helsetjenesten har vært.

Hvem er de?

Av de nyutdannede sykepleierne som har svart på undersøkelsen, er ni av ti kvinner, to av tre er under 30 år, alle jobber turnus og de fleste jobber deltid. De ferske sykepleierne jobber i den offentlige helsetjenesten - og det fordeler seg ganske likt mellom kommuner (49.4 %) og spesialisthelsetjeneste (47.6 %).

 Hva skal til for å bli?

På spørsmålet «Er det forhold ved din arbeidsplass som gjør at du vil eller allerede har endret arbeidssted» svarte halvparten ja. Det begrunnes med for knapp bemanning, for høyt arbeidspress og for stort ansvar for en nyutdannet sykepleier. Undersøkelsen viserr at det er en høy turn-over blant nyutdannede sykepleiere. Tre av fire viser til at høyere bemanning, flere sykepleiere og høyere lønn er viktig for at de skal fortsette i jobben.

Mottakelse av nyansatte

På spørsmålet «Opplevde du at du fikk god nok opplæring som nyansatt» svarte over halvparten nei. Det er ikke lett å definere hva som er god nok opplæring. Her vil det også være ulike behov avhengig av om man er nyutdannet eller har noe erfaring som sykepleier. Mottakelse av nyansatte er viktig. Det er de sist ansatte som har lettest for å slutte, dersom de ikke blir tatt godt imot og trives på jobb. Når over halvparten av de nyutdannede sykepleierne oppgir at de ikke har fått god nok opplæring, er det en klar melding til arbeidsgivere som vil beholde sine ferske sykepleiere; her må det satses på god oppfølging av nyansatte.

Ønsker heltid – tilbys deltid

I NSF Østfolds undersøkelse blant HiØs avgangsstudenter svarte tre av fire at de ønsket å jobbe heltid. Det samme viste den nasjonale undersøkelsen fra NSF Student. Dermed skulle vi kunne forvente at flertallet av de nyutdannede sykepleierne også jobber heltid. Imidlertid viser undersøkelsen at de fleste jobber deltid – og de vil ha større stilling.

Selv om NSFs overvåking av annonserte sykepleierstillinger viser at det lyses ut stadig flere hele stillinger, viser denne undersøkelsen at flertallet av de nyutdannede sykepleierne jobber deltid. På spørsmål om hvorfor de jobber deltid, svarer tre av ti at det er for slitsomt å jobbe heltid. Når over halvparten av dem som jobber deltid, ønsker større stilling, tyder det på mye ufrivillig deltid blant sykepleierne.

Dersom nyutdannede sykepleiere møter en helsetjeneste der det er mangel på hele stillinger eller at det oppleves som for belastende å jobbe heltid, vil vi aldri klare å bygge en heltidskultur i denne viktige tjenesten. De vil raskt bli sosialisert inn i en deltidskultur som blir førende for deres senere karriere i helsetjenesten.

Praksisstudier - en viktig arena for rekruttering

I løpet av de tre årene på sykepleierutdanningen er studentene innom mange praksisplasser. Fire av fem sykepleiere oppga at erfaringer fra praksis har påvirket hvor de ønsker å jobbe. Dette er samme svar som tidligere undersøkelser blant avgangsstudenter både lokalt og nasjonalt har vist.

Praksisperiodene i ulike deler av helsetjenesten utgjør halve sykepleierutdanningen. Selv om det er en viktig del av utdanningen, er det store utfordringer med å sikre gode praksisplasser. Det skyldes blant annet knapp sykepleierdekning, mye deltidsarbeid og mangelfull veilederkompetanse blant sykepleiere som er veiledere i praksis.

Å ha studenter i praksis er viktig både for å utvikle eget fagmiljø og for å rekruttere fremtidige sykepleiere. NSF ønsker at veilederoppgaven skal profesjonaliseres og bli en alternativ karrierevei for dyktige klinikere. Det krever arbeidsgivere som prioriterer tid og ressurser slik at sykepleiere kan bli dyktige veiledere.

Lønn og lønnskrav

Flere oppga at høyere lønn er en viktig faktor for at de skal bli i jobben. Lønn er et viktig virkemiddel både for å rekruttere og beholde sykepleiere. Lønn avtales ved ansettelse. Og det er nettopp i en ansettelsessituasjon at man som jobbsøker har den beste muligheten til å påvirke sin lønn ved å fremme lønnskrav. Likevel ser vi at de færreste har gjort det. Mange oppgir at de ville fremme lønnskrav, men at de ikke visste hvordan.

NSF Østfold har i mange tiår undervist avgangsstudenter ved HiØ om møte med arbeidslivet som nyutdannet. Tema har i tillegg til informasjon om rettigheter og plikter som nyansatt, vært et kort jobbsøker-kurs. Her har vi gitt studentene råd om hva de bør tenke på ved ansettelse, blant annet hvordan man kan fremme lønnskrav. Siden 2018 har høgskolen ikke tillatt NSF å holde denne undervisningen i studietiden.

Det er mange årsaker til at sykepleiere i liten grad fremmer lønnskrav. Et viktig tiltak for å øke bevisstheten blant nyutdannede sykepleiere om at det er mulig å fremme lønnskrav, er gjennom informasjon og skolering. Dersom utdanningsinstitusjonene ikke selv sørger for å forberede sine avgangsstudenter på dette, bør de legge forholdene til rette for at NSF og andre fagorganisasjoner kan gjøre det. 

Anbefaler andre å bli sykepleier

De som har deltatt i undersøkelsen har mellom 4-5 måneder og 1 1/2 års erfaring som sykepleier. Å være nyutdannet og nyansatt kan være krevende. Da er det gledelig at tre av fire vil anbefale andre å bli sykepleier. Samtidig er det mange som ikke er like fornøyd og som helsetjenesten kan risikere å miste.

Behov for nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere

Å undersøke nyutdannede sykepleieres møte med arbeidslivet og helsetjenesten bør gjøres i større målestokk enn det NSF Østfold har hatt mulighet til å gjøre. Deres erfaringer vil være verdifulle for både myndigheter, arbeidsgivere og NSF. Det kan bidra til å iverksette virkningsfulle tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde sykepleiere der de trengs mest – nemlig i helsetjenesten.

NSF har lenge etterspurt en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere som sier noe om utdanningskapasitet på bachelor-, videre- og masterutdanninger, studiefinansiering og lønns- og arbeidsvilkår som gjør det attraktivt både å bli sykepleier og kunne stå lenge i yrket. En slik plan bør innlemmes i den reviderte nasjonale helse- og sykehusplanen og være en tydelig bestilling også til kommunal sektor.

Vedlagt finner du en oppsummering av hele undersøkelsen.

Sykepleiens omtale av undersøkelsen; https://sykepleien.no/2020/01/en-av-ferske-ostfold-sykepleiere-har-vurdert-bytte-jobb

Sykepleiens omtale av Högskolan Väst sin studie; https://sykepleien.no/2020/01/6-av-10-svenske-sykepleiere-vil-slutte-i-jobben