Halden kommune med hastetiltak for å rekruttere sykepleiere

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 29.01.2020

40 prosent av sykepleierstillingene i hjemmesykepleien i Halden kommune er ubesatt. Det har fått kommunen til å iverksette hastetiltak for å styrke rekrutteringen. NSFs hovedtillitsvalgt Elisabeth Stø hilser de nye rekrutteringstiltakene velkommen, men er usikker på om de er spenstige nok til å ha ønsket effekt.

I følge kommunalsjef Veronica Aam har det vært svært krevende å få besatt de ledige stillingene. Hjemmesykepleien får stadig flere pasienter – mange av dem med behov for avansert behandling og sykepleie. Som vakthavende sykepleier har man ansvar for mellom 150 – 200 pasienter. Når man så i tillegg får ansvar for flere omsorgsboliger, kan man på enkelte vakter ha ansvar for mer enn 320 pasienter. Kommunalsjefen beskriver situasjonen slik; «Mangel på sykepleiere medfører at belastningen på de som arbeider i tjenesten, blir svært høy, noe som ikke er tålelig over tid. Det blir derfor en ond sirkel ved at mangel på kompetansen gjør at slitasjen på gjenværende sykepleiere blir for høy og søker seg bort, og færre søker seg til. Det er derfor behov for å se på vilkårene til sykepleierne i denne tjenesten særskilt.»

På grunn av svært mange ledige sykepleierstillinger i hjemmesykepleien og det store presset på tjenesten, settes det inn særskilte tiltak for å beholde og rekruttere sykepleiere/vernepleiere i hjemmesykepleien. I tillegg til grunnlønn gis følgende:
• 20.000 kr i funksjonstillegg pr. år ved 100 % stilling for alle sykepleiere/vernepleiere i hjemmesykepleien
• 10.000 kr i rekrutteringstilskudd for å rekruttere og beholde sykepleiere ved nyansettelse
• 10.000 kr ekstra pr mnd de to første månedene – dette er en engangsstøtte

I tillegg vurderes andre tiltak som kan bidra til rask tiltredelse. Hastetiltakene gjelder frem til 1. august i år. Deretter vil kommunen revurdere disse.

NSFs hovedtillitsvalgt Elisabeth Stø har lenge varslet om den alvorlige sykepleiermangelen i Halden kommune. Da NSF undersøkte forskjellen på planlagt og faktisk bemanning i fjor vår, viste denne at Halden var blant de tre østfoldkommunene med størst sykepleiermangel. Se vedlagte lenke; https://www.nsf.no/vis-artikkel/4520740/17036/Mangler-sykepleiere-%20-bruker-ufaglaerte

Stø er fornøyd med at kommunen tar sykepleiermangelen på alvor. Samtidig hadde hun ønsket seg enda flere og mer virkningsfulle tiltak. Det handler både om å sikre sykepleiere som blir i kommunen, en solid og forutsigbar lønnsøkning, at ledige stillinger annonseres i Sykepleien, fadderordning med kollegaveiledning for nyansatte og at muligheter for fagutvikling synliggjøres gjennom fagdager og tilbud om permisjon med lønn under etter- og videreutdanning. I tillegg må sykepleierbemanningen økes, fordi mange sykepleiere har et skremmende stort ansvarsområde.