Lihkku Sámi álbmotbeivviin!

Av NSF, 06.02.2020

Samenes nasjonaldag er i dag og NSF gratulerer.

For Norsk Sykepleierforbund er det en kampsak at sykepleierutdanningen gir den kompetansen befolkningen trenger. Sykepleiere hjelper befolkningen med å opprettholde helse, gjenvinne helse ved sykdom, mestre et liv med kronisk sykdom og sikre befolkningen en verdig alderdom og død. Dette er samfunnsoppdraget vårt.

Sykepleiere har for lite kompetanse på sykepleie til samisk befolkning. NSF mener helsetjenestene til samisk befolkning må styrkes.

Nasjonale dokumenter gir uttrykk for bestemte rettigheter for samer begrunnet i særskilte utfordringer med tanke på språk, tradisjon og assimileringspolitikk. Det er lite som tyder på at det er store forskjeller mellom den samiske befolkningen og majoritetsbefolkningen når det gjelder helsetilstand og forekomst av sykdom, men en del litteratur skriver at noen samer kan ha en annen forståelse av sykdom, helse og behandling enn den som dominerer i helsetjenestene. Språk, kultur og erfaringer kan skape store barrierer for samhandling.

I ny felles rammeplan for alle helse- og sosialfagutdanningen heter det at kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk. Disse ordene forplikter universiteter og høyskoler. NSF setter stor pris på at Samisk høgskole, i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, nå skaper en samisk sykepleierutdanning med oppstart januar 2021. Takk til viktige foregangspersoner som blant annet sykepleier og PhD Berit Andersdatter Bongo. Nå formaliseres sykepleie til de med samisk etnisk tilhørighet, samt standardisering av sykepleieterminologi på samisk språk. Kanskje skal utdanningen tilbys på tvers av landegrensene?

Dette er en dag å feire, samt en mulighet til å minne på at samer bor, og trenger helsetjenester, i hele landet.

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!