ForBedring – for hvem?

Av Nina Horpestad, 06.02.2020

I den nye kvalitets- og medarbeiderundersøkelsen ForBedring kommer det frem at det fysiske arbeidsmiljøet i sykehus har mange utfordringer. Nedslitte og gamle sykehusbygg er kostbare å vedlikeholde, utfordrende med tanke på hygiene, og påvirker ressursutnyttelse og effektivitet. For å bøte på dette bygges det sykehus nærmest «over en lav sko» for tiden.

Ett godt arbeidsmiljø - mer enn bare bygg

Arbeidsmiljøet til ansatte i sykehus består imidlertid av mer enn bygning, arkitektur og interiør. Når det ikke er samsvar mellom oppgaver og ressurser får dette også konsekvenser. Ansatte blir utslitt, utsatt for helsebelastninger, og noen slutter også i yrket på grunn av høyt arbeidspress.

I tillegg blir pasientene skadelidende. Kirsten Brubakk, sykepleier og styremedlem i styret for Helse Sør-Øst, står bak en ny norsk studie som har undersøkt om det er sammenheng mellom opplevd arbeidsmiljø på sykehus – og dødelighet. Studien viser at sykepleierens arbeidspress har betydning for dødelighet hos pasientene.  Brubakk blir i tidsskriftet Dagens Medisin 28.1.2020 sitert på følgende:

-             I tidligere studier har det vært vist at andelen av sykepleiere med bachelorutdanning og arbeidstidsordninger påvirker dødeligheten blant pasientene. I Norge har alle sykepleiere en bachelor-grad. Nær 90 prosent av pleiepersonell i norske sykehus er sykepleiere, og generelt er arbeidstid og rettigheter godt regulert, sammenlignet med resten av verden. Når vi da også finner en slik sammenheng her, kan det styrke vår antakelse om at arbeidsmiljøet har betydning.»

Brubakk sier videre at studien antyder at for å kunne sette pasienten i sentrum, må de ansatte stelles godt med. Som styremedlem er hun opptatt av at det er pasientens behov som skal styre hvor mange ansatte som er på jobb, samtidig som hun har respekt for at virksomheten skal gjennomføres innen rammene av de budsjettene som er demokratisk vedtatt.

–            Men skal det gå bra med pasientene, kan man ikke øke arbeidsbelastningen, sier hun til Dagens Medisin.

Omorganisering ikke svaret

Helseminister Bent Høie synes å være mer opptatt av at løsningen på sykepleiernes arbeidspress er omorganisering, og nye mer effektive måter å jobbe på.  Det kan godt være at vi skal jobbe på andre måter, men da fordi dette gir bedre kvalitet og pasientforløp - ikke fordi Regjeringen ikke velger å prioritere helse. Regjeringens mantra de siste årene har vært at sykehusene har fått mange flere milliarder enn tidligere på deres vakt.  Menon Economic’s rapport: Bruker vi for mye på helse? -viser at sykehusene ikke har fått mer/blitt mer prioritert enn andre sektorer. Det er bekymringsfullt i en tid med stadig flere eldre som naturlig nok er den aldersgruppen med størst behov for helsetjenester.

Ja takk- begge deler!

Derfor sier jeg som Ole Brumm: Ja takk til nye sykehus og en sykepleierbemanning som samsvarer med pasientenes behov!