Arbeidstid avgjørende for nyutdannede sykepleiere

Av Arild Berland, 24.02.2020

Arbeidsgivere som kan tilby gode turnuser og arbeid max hver tredje helg, har et stort fortrinn når det gjelder rekruttering av nyutdannede sykepleiere. For årets avgangsstudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er arbeidstidsordningen mer avgjørende enn både stillingsstørrelse og lønn når de søker sin første sykepleierjobb. Det viser NSF Rogalands studentundersøkelse

Åtte av ti avgangsstudenter ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, ønsker heltidsstilling. Samtidig er kun en av ti villige til å arbeide hyppigere helg for å få ønsket stillingsstørrelse.

Alvorlig for sykehjem
Undersøkelsen viser videre at tre av fire avgangsstudenter har sykehus som sitt førstevalg for hvor de ønsker å jobbe etter endt utdanning. Nær 24 % av studentene oppgir at de har kommunen som førstevalg. Av disse vil flertallet søke jobb i hjemmesykepleien – kun fire av de 63 snart nyutdannede sykepleierne som besvarte undersøkelsen har sykehjem som førstevalg. 

-          Dette er flott at sykehusene beholder posisjonen som en attraktiv arbeidsplass for nyutdannede. Men med tanke på hvilke kompetansebehov kommunene står overfor i dag og i tiden fremover, er det bekymringsfullt at så få nyutdannede sykepleiere søker de karrieremulighetene som kommunen kan tilby, sier fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland i en kommentar

Vil ikke jobbe hyppigere helg
Horpestad er ikke overrasket over at nyutdannede sykepleiere går etter hel stilling – og at de ikke vil jobbe flere helger:

-          Sykepleieryrket er et fantastisk yrke, men det er ingen tvil om at turnusarbeid innebærer økt helserisiko og tap av velferdsgoder, som fri når andre har fri. Sykepleierne arbeider allerede rundt halvparten av de røde dagene ved jul, påske og andre høytidsdager – i tillegg til hver tredje helg – og da er det forståelig at de ikke søker seg til arbeidsgivere som vil tilby ytterligere mer helgearbeid, sier Horpestad.

Praksis avgjørende
Hele 84 % av studentene ved HVL svarer at erfaringer fra praksis påvirker hvor de kommer til å søke sin første sykepleierjobb.

-          Dette viser hvilket rekrutteringspotensial som ligger i det å ha sykepleierstudenter i praksis. Suksess forutsetter imidlertid at praksisstedet tenker strategisk. Det må settes av tid og ressurser slik at gir studentene opplever tett oppfølging og veiledning av motiverte kontaktsykepleiere, oppfordrer Horpestad

Har jobbtilbud
Seks av ti av årets avgangsstudenter oppgir at de allerede har et skriftlig eller muntlig tilbud om jobb som sykepleier etter endt utdanning.

-          Tallene bekrefter at rekruttering av sykepleiere er en kontinuerlig prosess som må  stå på arbeidsgivers agenda hele året, avslutter fylkeslederen

 Avgangskullet ved HVL teller 102 studenter. Av disse svarte 63 på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 61,7.