Heltidskultur på helsa løs?

Av Arild Berland, 10.03.2020

I dag har fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad, en kronikk i Haugesund Avis der hun kommenterer uenigheten rundt turnus i Karmøy. Hun er uenig i kommunens påstander om at heltidskutur forutsetter hyppigere helgearbeid, deltvakter og mindre sykepleiere i ukedagene og deltvakter for sykepleierne.  Hun frykter slike krav mer hindrer enn fremmer heltidskultur.

Heltidskultur på helsa løs?

av Nina Horpestad, fylkesleder i NSF Rogaland

Som fylkesleder for NSFs medlemmer i Rogaland følger jeg uroen rundt arbeidstidsordninger for sykepleierne i Karmøy med argusøyne. Det er ikke vanskelig å skjønne at medlemmer som kjenner at strikken er strukket til bristepunktet allerede, takker nei til en turnus som oppleves enda mer belastende enn den de har i dag.  En turnus med krav om mer helgearbeid, mer ansvar og færre sykepleiere å spille på i ukedagene. En turnus med deltvakter der hele lørdagen eller søndagen må settes av til jobb, mens de kun får betalt for timene de jobber om formiddagen og kvelden - samt en ekstra timelønn som kompensasjon for de seks timene midt på dagen de ikke får arbeide.

Det er heller ikke vanskelig å skjønne at Karmøy kommune ønsker å fremme en heltidskultur. Det er både forståelig, prisverdig og i tråd med NSFs egen politikk. NSF har inngått en samarbeidsavtale med arbeidsgiverorganisasjonen KS for å oppnå en slik heltidskultur. NSF erkjenner at deltidsarbeid i kommunesektoren – og da særlig innen helse- og omsorgssektoren er for høyt. Karmøy kommune begrunner behovet for nye turnuskrav for sykepleierne med at om de skal være: «Attraktive for framtidas arbeidstakere og sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse innenfor flere yrkesgrupper innen helse og omsorg, er det avgjørende at vi klarer å endre organiseringen i retning av heltidskultur.» (Karmøynytt 25. februar).

Det som imidlertid er vanskelig å skjønne er strategien som er valgt for å nå målet om heltidskultur. Mange sykepleiere i Karmøy innehar allerede en heltidsstilling. Noen som ut fra helsemessige eller andre velferdsmessige årsaker har behov for å gå deltid, har dette basert på arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Arbeidsgiver begrunner sine nye turnuskrav for sykepleierne dels med at det er viktig å ha en god oppgavefordeling mellom ulike yrkesgrupper, og dels at det er viktig at sykepleierne tar ansvar for god kvalitet i tjenesten. «Ingen skal oppleve å «stå alene», vi er mange på jobb til enhver tid, så her er det viktig å ta ansvar i fellesskap», uttaler kommunen til Karmøynytt.

Er det noe sykepleierne på Karmøy nå gjør, så er det etter min vurdering å ta ansvar. De tar ansvar for å fremme heltidskultur gjennom å arbeide for helsefremmende arbeidstidsordninger som gjør det mulig også for sykepleiere å arbeide i hel stilling livet ut.  Allerede i dag arbeider alt for mange sykepleiere såkalt frivillig deltid fordi arbeidstidsordningene og belastningene på jobb gjør at de ikke har helse til å jobbe heltid. Allerede i dag er alt for mange sykepleiere sykemeldt eller uføretrygdet på grunn av helseplager og belastninger yrket har gitt dem. Gjennomsnittlig pensjonsalder for sykepleiere er 57 år – og det som drar tallet ned er de med uførepensjon.

Sykepleierne på Karmøy tar etter min vurdering også ansvar for kommunens ønske om kvalitet i tjenestene når de avslår kravet om å flytte arbeidstid fra ukedag til helg. De har gitt klare tilbakemeldinger om at det er i ukedagene de er mest sårbare, det er ukedagene som er mest belastende og det er i ukedagene det leies inn flest ekstravakter. Ved å være flere sykepleiere når det er som travlest kan de dele på belastningen og slik stå lenger i hel stilling.

Jeg frykter at kommunens strategi for heltidskultur vil ha motsatt effekt. Krav om at de må jobbe enda mer helg, være enda færre sykepleiere på jobb i ukedagene og gå deltvakter er forslag som går på helsa løs. Det blir ikke heltidskultur av en slik tilnærming.

Det som bidrar til heltidskultur, er å ha samsvar mellom oppgaver og bemanning. Det sies at det skal godt gjøres å slanke et skjelett, og mitt inntrykk er at kommunens grunnbemanning er på skjelettstadiet. Da er rett medisin økt bemanning – ikke å gå løs på beinvevet.