Viktig informasjon om koronaviruset

Av NSF, 13.03.2020

Informasjonen om koronasituasjonen kan endre seg raskt og det er derfor viktig å søke oppdatert kunnskap hos myndighetene om hva som gjelder. Nettsidene til HelsedirektoratetFolkehelseinstituttetHelsenorge og regjeringen er alltid oppdatert. 

 

 

Jordmorforbundet får mange henvendelser under pandemien.

NSF har samlet de hyppigste spørsmålene og svarene fra våre medlemmer under.

Dersom du har andre spørsmål som du trenger svar fra hos Norsk Sykepleierforbund, kontakt din nærmeste tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt. Dersom du ikke har dette, kontakt ditt fylkeskontor på tlf. 994 02 409, innvalg 3.

Som jordmor spiller du en avgjørende rolle i arbeidet med å opprettholde en forsvarlig helsetjeneste i landet. Helsedirektoratet har utarbeidet et skriv angående felles råd i forhold til jordmortjenesten i kommunene, og råd for fødeavdelinger og poliklinikker er allerede sendt ut til foretakene.

Helsedirektoratet presisererer at jordmødre anbefales å holde seg i jordmortjenesten, og bør dermed ikke jobbe i andre deler av tjenesten i denne perioden til nærmere beskjed kommer. I dette arbeidet er våre medlemmer også avhengig av å kunne ivareta egen sikkerhet. Forbundet er derfor spesielt opptatt av riktig og nok smittevernutstyr, og jobber aktivt opp mot myndighetene for at dette er tilgjengelig også på lang sikt. 

-Jordmorforbundet samarbeider med myndighetene for å skaffe full oversikt over tilgjengelig personell som er under jordmorutdanning eller har jordmorutdannelse. Vi har i tillegg tett dialog med alle spesialiteter med akuttfunksjon i NSF for en felles strategi, samarbeid og for å sikre god informasjonsflyt framover, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

Norsk Sykepleierforbund på alle nivåer er i løpende dialog med arbeidsgiverne og myndighetene for å ivareta medlemmenes interesser. Det er allerede tatt betydelige grep for å legge best mulig til rette for at sykehus, kommunehelsetjeneste og andre helseinstitusjoner kan ivareta sitt samfunnsoppdrag.

I den situasjonen vi står i er det mange spørsmål og stort informasjonsbehov. Vi har samlet de hyppigste spørsmålene og svarene her.

Hvilke konsekvenser kan situasjonen få for mine arbeidsoppgaver?

Arbeidsgiver kan omdisponere sine ansatte innenfor arbeidsgivers styringsrett. Myndighetens restriksjoner vil kunne resultere i at de oppgavene du vanligvis utfører faller bort i en periode. Dersom arbeidsgiver har andre sykepleieroppgaver har du krav på å få utføre disse fremfor at du permitteres fra arbeidet.

I den grad det er tvil om omdisponeringen ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, er dette et spørsmål du søke råd hos din tillitsvalgte om.

Må jeg arbeide merarbeid og overtid?

Jordmødre i deltidsstillinger kan bli pålagt merarbeid og overtid der det er et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

Våre tillitsvalgte har adgang til å inngå kollektive arbeidstidsavtaler som gir arbeidsgivere et større handlingsrom enn det de har i en normalsituasjon. Behovet for dette og innholdet i disse avtalene vurderes av de tillitsvalgte.

Har jeg krav på lønn eller sykepenger under karantene?

Ja, karantene er gyldig fravær og i de aller fleste tilfeller vil du har rett på enten lønn eller sykepenger. Legen vurderer rett til sykemelding. Du må gi beskjed til arbeidsgiveren din om at du er i karantene, hvor lenge denne varer og ev. endring i smittestatus.

Utgangspunktet er at en arbeidstaker har rett til sykepenger dersom en lege vurderer at vedkommende må holdes isolert som følge av smitte av koronavirus. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om vedkommende faktisk er smittebærer. Nav kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Se mer om dette på Navs hjemmesider.

Når en ansatt i karantene har rett til sykepenger må arbeidsgiver betale sykepenger for alle dagene som faller i arbeidsgiverperioden.

Arbeidstakere som på eget initiativ velger å holde seg hjemme, og som ikke selv er smittet eller antas å være smittet av koronaviruset etter vurdering fra lege, har ikke rett til sykepenger.

Arbeidstakere som er i en risikogruppe for å utvikle alvorlig sykdom som følge av koronasmitte må gå i dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger. Hver konkret sak må vurderes for seg med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for den enkelte, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er. Med utgangspunkt i myndighetene råd om å unngå reiser og anbefaling om bruk av hjemmekontor der det er mulig, så vil dette løse problemet for mange.

Dersom en arbeidstaker på tross av helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende råd velger å reise til utsatte områder med stor risiko for å bli smittet av koronaviruset, vil arbeidsgiver kunne bestride rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det vil i stedet kunne avtales ferie, avspasering eller ulønnet permisjon.

Får jeg lønn dersom arbeidsgiver pålegger meg karantene?

Ja, om arbeidsgiver bestemmer at du skal holde deg borte fra arbeidsplassen i 14 dager, vil arbeidsgiver ha plikt til å betale lønn i denne perioden. Dersom arbeidet kan tilrettelegges slik at du kan jobbe hjemmefra, så har du plikt til å gjøre dette.

Dersom arbeidet ikke kan utføres hjemmefra så har du likevel krav på lønn dersom det kun er arbeidsgivers frykt for smittefare, og ikke en medisinfaglig vurdering, som ligger til grunn for pålegget om karantene.

Har jeg rett på sykepenger under karantene i utlandet?

Nav har lagt til grunn at hvis en person isoleres på reise i utlandet med mistanke om smitte av koronavirus, kan personen ha rett til sykepenger.

Forutsetningen for retten til sykepenger avhenger av at vedkommende har tatt kontakt med lege og at legen har vurdert det som sannsynlig at symptomene som er oppgitt kan være koronavirus.

Kan arbeidsgiver nekte meg å reise utenlands?

I ordinære tilfeller kan ikke arbeidsgiver nekte deg å reise bestemte steder på fritiden.

Imidlertid har helsemyndighetene den 12. mars 2020 fattet vedtak etter helse- og sosialberedskapsloven om utreiseforbud for helsepersonell som jobber med pasientbehandling. Dette gjelder uavhengig av om det gjelder et land med spredning av koronaviruset eller ikke.

Utgiftene til den avbestilte ferieturen vil dekkes av staten, og arbeidsgiver vil komme med mer informasjon om hvordan dette håndteres praktisk.

Hva er mine rettigheter dersom jeg blir satt i karantene i ferien?

Dette skal vurderes på lik linje som sykdom under ferieavvikling. Da vil du ha rett til å få det samme antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Kan arbeidsgiver endre min innvilgede ferie?

Ja, ferielovens bestemmelser gir adgang for arbeidsgiver til å endre innvilget ferie dersom dette er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver skal videre drøfte en eventuell endring av ferien. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av en omlegging av ferien.

Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Endring av planlagt sommerferie vil det per nå som utgangspunkt ikke være grunnlag for.

Hvilke rettigheter har jeg når barnehage eller skole er stengt?

Helsemyndighetene har nå fattet vedtak om stengning av alle barnehager og alle utdanningsinstitusjoner fra kl. 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl. 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

Myndighetene har uttalt at barnehager og barneskoler må sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Må du være hjemme fordi andre i husstanden er syke, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere din rett til sykmelding.

Dersom legen vurderer at det ikke er behov for at barnet er i karantene, og barnehagen eller skolen er stengt, må arbeidstaker og arbeidsgiver forsøke å finne en løsning. Dette kan f.eks. være hjemmekontor, avspasering, feriedager eller permisjon med eller uten lønn.

Kan jeg bli permittert på grunn av koronaviruset?

Permittering er et ensidig påbud fra arbeidsgiver om midlertidig stans av arbeidet. Permittering medfører en midlertidig stans av arbeidsgivers plikt til å betale lønn dersom permitteringen går utover 14 dager. Arbeidsgiver har lønnsplikt i henhold til permitteringslønnsloven – uavhengig av hvilken varslingsfrist som gjelder. Så fort behovet for permitteringen har opphørt, har du plikt til å møte på jobb igjen og arbeidsgiver skal betale deg lønn.

For at arbeidsgiver skal ha grunnlag til å permittere de ansatte må det foreligge en saklig grunn, av midlertidig art. Det er mye frykt for smitte nå, men frykt alene er ikke en saklig grunn til permittering. Dersom det for eksempel er vanskelig å få ulike leveranser som trengs i virksomheten, eller dersom det er usikkerhet rundt ansatte eller pasienter som har vært i utlandet der det er utstedt reiseråd, så kan det være en saklig grunn. Likeså kan det være en saklig grunn dersom pasientene vurderes til å være ekstra sårbare, men dette må begrunnes konkret i hvert tilfelle. Bortfall av pasientgrunnlag eller arbeidsoppgaver grunnet koronarestriksjoner vil være et saklig grunnlag. Grunnen til permittering skal altså ha en direkte årsak til hvorfor arbeidsplassen legger ned driften.  Permitteringer og varsler om dette skal gis skriftlig og de skal være individuelle.

NSF mottar en del spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer der arbeidsgiver mener at de kan henvises til bestemmelsen i arbeidsmiljøloven §15-3. Denne bestemmelsen omhandler eksempelvis naturkatastrofer, brann o.l. NSF mener at koronaviruset ikke er å anse som en naturkatastrofe. Definisjon av naturkatastrofer avgjøres av myndighetene. Ikke av den enkelte arbeidsgiver.

Regjeringen har den 13. mars foreslått flere endringer i permitteringsregelverket som medfører fjerning av ventedager før arbeidstakere har rett på å motta dagpenger under permittering, samt flere andre tiltak som letter byrden for arbeidsgivere på dette området.

Tillitsvalgte ved virksomheter som varsler permittering, bør be om at arbeidsgiver kontakter nærliggende kommuner og helseforetak for å få til en avtale slik sykepleierne kan omdisponeres og arbeide og utøve nødvendig helsehjelp i kommunen/helseforetaket. Sykepleiere oppfordres også å stille seg til disposisjon frivillig. Det er stort behov for sykepleiere i den situasjonen vi er i nå og sykepleiere må bistå der de kan.

Jordmor og alderspensjonist. Kan jeg jobbe mer enn 20 prosent stilling uten at det blir avkorting i pensjonen?

Regjeringen har som et krisetiltak foreslått at inntekt fra frivillig eller beordret arbeid i offentlig helsetjeneste eller hos private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester til befolkningen, likevel ikke skal medføre avkorting eller bortfall av pensjon. Begrepet offentlig helsetjeneste skal forstås på samme måte som tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Dette omfatter typisk virksomheter som går inn under lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om helseforetak m.m. og helse- og omsorgstjenesteloven. Arbeid for private som i henhold til lov eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf. tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b, likestilles.

Reglene foreslås trådt i kraft i dag og gjelder til 1. november 2020.

Proposisjonens forslag finner du her (se s 39 flg):

OBS! I en situasjon som vi er nå, endrer informasjon seg raskt. Alle tillitsvalgte og medlemmer bes om å holde seg oppdatert på retningslinjene som gjelder til enhver tid

Informasjon er alltid oppdatert på nettsidene til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsenorge og regjeringen.

Dersom du har flere spørsmål relatert til koronasykdom som du trenger svar fra hos Norsk Sykepleierforbund, kontakt din nærmeste tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt. Dersom du ikke har dette, kontakt ditt fylkeskontor på telefon 99 024 09, innvalg 3.

 

En ansatt har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. 

Ansatte som har vært eller skal ut på tjenestereise bes følge med på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Hvis du har spørsmål om koronaviruset, og ikke finner svar på www.fhi.no har de også åpen telefon 815 55 015. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Dersom du har tegn til luftveisinfeksjon og enten har vært utenlands i områder med mange smittede tilfeller eller mistenker at du kan ha vært i kontakt med smittede, bes du om å ta kontakt med din leder slik at dere sammen kan vurdere muligheten til å arbeide hjemmefra i en periode for å forebygge eventuell smitte. 

 

Her kan du gå igjennom tre korte nanolærings-snutter om koronaviruset:

 
Takk for den livsviktige jobben du gjør!