Viktig informasjon til jordmødre fra Helsedirektoratet

Det vil være endrede prioriteringer i jordmortjenesten i forbindelse med koronavisruset. 

Helsedirektoratet har i dag jobbet med et skriv som veiledning til kommuner om hva som er viktig i kontakt med gravide og hvem som skal prioriteres. Det ligger på deres intranettsider. Her er gravide og jordmortjeneste i kommunen omtalt: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/behandling-utstyr-og-legemidler 

Kommunen bør på sine hjemmesider legge ut et telefonnummer som er betjent av jordmor og helsesykepleier.

Smittevern

 • Generelle smittevernråd må følges.
 • Ved koronasmitte må oppfølging gjøres pr telefon eller video. Ved fare for liv og helse må konsultasjoner gjennomføres med smittevernutstyr.
 • Begrense antall gravide, barn og unge på venterommet for å unngå smitte
 • Leker og annet utstyr som kan videreføre smitte må fjernes

Følgende konsultasjoner bør prioriteres for gravide:

 • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
 • Konsultasjoner til gravide der det er knyttet usikkerhet rundt fosterets trivsel og vekst
 • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunner har utfordringer med å ivareta egne og foster/barn behov.
 • Rh Neg gravide, har behov for kartlegging foster Rhd og profylakse
 • Konsultasjoner som sikre at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel. Barselkvinnen: Infeksjon, blødning, ammeveiledning og psykisk helse, traumer ol.
 • Barnet: Risiko for omsorgssvikt, vold, at de tar til seg nok næring, avdekking av sykdom som eks. gulsott, infeksjon.
 • Det må sikres at gravide med språkbarrierer forstår informasjon som blir gitt.
 • Hjemmebesøk bør erstattes med konsultasjon på helsestasjon

Ta kontakt med kommunelege og smittevernlege for råd om lokale tilpasninger. 
Dette er råd pr. 13. mars. Hold deg oppdatert på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets nettsider for eventuelle endringer.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/behandling-utstyr-og-legemidler#tilgjengelig-svangerskapsomsorg-og-helsestasjons-og-skolehelsetjenestetilbud-under-korona-utbrudd