Krevende ferd mot full stilling

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 15.03.2020

Spesialsykepleierne Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder har i mange år jobbet ufrivillig deltid på Nyfødtintensiven i Sykehuset Østfold. I fjor anket de arbeidsgivers avslag på deres søknad om større stilling til Tvisteløsningsnemda. I januar i år kom nemdas vedtak; Sykehuset Østfold brøt Arbeidsmiljøloven da arbeidsgiver valgte å ansette ekstern søker fremfor å innfri deltidsansattes fortrinnsrett til større stilling. Nå nekter sykehuset å akseptere Tvisteløsningsnemdas vedtak. I stedet går sykehuset til sak mot egne ansatte.

Det var fire spesialsykepleiere som påberopte seg fortrinnsretten til større stilling da sykehuset lyste ut en ledig 75 prosent stilling våren 2019. I tillegg til Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder var det Maria Worren Vågsholm og Elin Günther Jensen. Da arbeidsgiver valgte å ansette en ekstern søker fremfor å tilby sine deltidsansatte og godt kvalifiserte spesialsykepleiere større stilling, valgte de å bringe saken inn for Tvisteløsningsnemda, som er rette klageinstans i slike saker. Alle fikk medhold av nemda. 

Like før fristen for å klage på Tvistenemdas vedtak gikk ut, valgte sykehuset å kalle inn de fire sykepleierne en og en til møte med administrerende direktør, foretaksadvokat og klinikksjef. NSF bistod medlemmene med foretakstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og advokat. De fire fremmøtte fikk raskt beskjed om at arbeidsgiver ikke ville akseptere nemdas kjennelse og heller bringe saken inn for domstolen. Slik begrunnes det; «Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette blant annet vil gjøre det vanskeligere å sikre bemanning med tilstrekkelig kompetanse på jobb i helgene.» Les mer her; https://sykehuset-ostfold.no/nyheter/sykehuset-ostfold-bringer-vedtak-om-fortrinnsrett-til-del-av-stilling-inn-for-domstolene 

Mange år på deltid

I Sykehuset Østfold jobber de fleste turnusarbeidende sykepleiere deltid. På Nyfødtintensiven er det nesten ingen som jobber heltid. Med unntak av leder og tre sykepleiere med spesielle funksjoner jobber de øvrige drøyt 50 ansatte deltid.

Her følger historien til to av de fire spesialsykepleierne som har valgt å opprettholde sine krav om fortrinnsrett;

Agnethe og Ann Christin har mer enn 20 års erfaring som sykepleiere og senere som spesialsykepleiere. Agnethe har vært fast ansatt på Nyfødtintensiven siden 2013 – hele tiden i ufrivillig deltidsstilling. Gjennom mange søknader og i medarbeidersamtaler har hun gjort det tydelig overfor arbeidsgiver at hun ønsket større stilling. For å kompensere på manglende inntekt har hun jobbet ekstravakter på avdelingen og på tilsvarende avdeling på Oslo Universitetssykehus.

Ann Christin har jobbet på Nyfødtintensiven siden år 2000. De første årene jobbet hun i vikariat i varierende stillingsstørrelser, men i 2007 fikk hun 75 prosent fast stilling på avdelingen. De siste ti årene har deltiden vært ufrivillig. Også hun har ved ledighet i stilling søkt om å få større stilling og tatt det opp i medarbeidersamtaler. Etter at hun ble ferdig spesialsykepleier i fjor, gikk hun opp fra 75 til 80 prosent fast stilling. I alle årene med ufrivillig deltid har hun jobbet mye ekstravakter både på Nyfødtintensiven i Sykehuset Østfold og på Oslo Universitetssykehus.

Hva sier loven?

Arbeidsmiljølovens § 14-3 gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling. Det er en betingelse at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

En krevende prosess

- I april 2019 søkte vi begge fortrinnsrett på 25 prosent av en fast 75 prosent stilling som var utlyst ved avdelingen. Det fikk vi avslag på, forteller Agnethe og Ann Christin. - Vi valgte derfor å klage på denne avgjørelsen til Tvisteløsningsnemnda. NSFs tillitsvalgte på sykehuset har hjulpet oss med råd, støtte og veiledning underveis i prosessen.

- Etter at nemda hadde mottatt vår klage innenfor klagefristen på fire uker, fikk arbeidsgiver anledning til å svare på våre påstander. Slik gikk dialogen mellom nemda, arbeidsgiver og oss i 8 – 9 måneder. I januar 2020 fikk vi svar fra Tvisteløsningsnemnda om at vi hadde fått medhold i at det var begått brudd på Arbeidsmiljøloven da det ble ansatt en ekstern søker i stedet for å gi oss fortrinnsrett til en del av den utlyste stillingen, sier de to.  

De er glade for at de ikke har stått alene i denne saken; - Det å skrive klagen og å svare på alle brevene du får i retur er ikke spesielt tidkrevende. Tankearbeidet kan dog være intenst og altoppslukende. Vi har vært fire sykepleiere som har kjørt denne saken samtidig, selv om det har vært individuelle klager, og det har vært fint å være flere slik at vi kan støtte og motivere hverandre underveis.

Full stilling – viktig for fag og forutsigbarhet

- Å få full stilling vil selvfølgelig bety en økonomisk trygghet, men også en trygghet med tanke på pensjonsopptjening og hvis vi skulle bli rammet av alvorlig sykdom. Vi er midt i 40-årene og begynner å tenke på fremtidig pensjon. Full stilling vil gi oss en mer forutsigbar turnus, fordi vi slipper å være tilgjengelig på fridagene våre til å ta ekstravakter på kort varsel. Vi vil jobbe færre ubekvemme vakter, fordi ekstravakter ofte er kvelds, natt- og helgevakter. Og det vil være energibesparende å kun jobbe på en avdeling hvor vi kan bruke vår kompetanse og trives best. Det vil gi mer kontinuitet for oss, men ikke minst for pasientene og deres foreldre.

Kombistillinger til besvær

For å få full stilling i Sykehuset Østfold lyser arbeidsgiver nå ut stillinger der deler av stillingen må jobbes på andre avdelinger gjennom bemanningsavdelingen. Det var også et tilbud Agnethe og Ann Christin fikk. For de erfarne spesialsykepleierne var ikke det aktuelt; - Vi har vår kompetanse på nyfødte, vi er godt erfarne begge to og kan utføre alle oppgaver på vår avdeling. Arbeid med voksne pasienter på sengepost er en helt annen verden enn den vi jobber i til vanlig. Og vi anser det som lite forsvarlig å jobbe så lite på ulike sengeposter med så stort spenn i diagnoser og medikamenter. Det ville vært en stor psykisk belastning på oss som sykepleiere med stor ansvarsfølelse og ønske om å utføre jobben på en kvalitetsmessig god måte.

Viktig prinsipp om kompetanse og arbeidsoppgaver

Tvisteløsningsnemda var ikke enig med Sykehuset Østfold i at arbeidsgiver hadde overholdt sin plikt ved å tilby de ansatte reststilling i bemanningsavdelingen. Nemda la avgjørende vekt på at stillingen ved Nyfødtintensiven krever kunnskap om for tidlig fødte og deres spesielle fysiologi, mens stillingen ved bemanningsenheten ville innebære arbeid med mange forskjellige typer pasienter på ulike avdelinger; - Når det er lagt til grunn at stillingen ved bemanningsenheten ikke innehar om lag de samme arbeidsoppgavene som de en spesialsykepleier utfører på Nyfødtintensiven, kan ikke et tilbud om økt stilling ved bemanningenheten anses som en oppfyllelse av arbeidsgivers forpliktelser etter Arbeidsmiljølovens § 14-3, heter det i nemdas vedtak.  

Anbefaler andre å bruke fortrinnsretten

Selv om det har vært en krevende prosess som fortsatt ikke er ferdig, anbefaler Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder andre kollegaer å benytte seg av fortrinnsretten for å få større stilling. Hvis ikke, risikerer man å forbli ufrivillig deltidsansatt med de konsekvenser det har for faget og egen økonomi og fremtidig pensjon. De anbefaler NSF-medlemmer å ta kontakt med tillitsvalgte for å få hjelp og råd.

Nå venter de spent på fortsettelsen - og de har ikke tenkt å gi seg. Ettersom Sykehuset Østfold har valgt å bringe saken inn for domstolen, kan det ta tid før det kommer en endelig avklaring i saken.

 

Fakta og tall om deltid:

  • 37.5 prosent av de turnusarbeidende sykepleierne i Sykehuset Østfold jobbet heltid i 2018
  • For å få full stilling krever mange arbeidsgivere at sykepleierne skal jobbe oftere enn tredje hver helg.
  • Tredje hver helg betyr at man jobber 17 helger i året når fem uker ferie er trukket fra
  • Dersom man går fra å jobbe hver tredje til hver andre helg, det utgjør seks flere helger i året, og dette tillegges stillingsstørrelsen, vil det bety en stillingsøkning på 5 prosent.
  • NSFs kartlegging av planlagt og faktisk bemanning viser at sykepleiermangelen er størst på hverdager

 

Mer informasjon om Tvisteløsningsnemda og fortrinnsrett for deltidsansatte finner du her;

https://www.nemndene.no/tvistelosningsnemnda/saksomrader/fortrinnsrett/

https://www.nsf.no/vis-artikkel/113749/17036/Fortrinnsrett-for-deltidsansatte