Pandemi og sikkerhet på jobben som jordmor

Av NSF, 16.03.2020

Takk for den jobben du gjør i en krevende tid.
Vi gjør alt vi kan for å sikre deg og dine rettigheter, samt bidra med kunnskap til helsemyndighetene sånn at du fortsatt kan ta vare på andre.

Jordmorforbundet kontaktes daglig av jordmødre som er bekymret for å bli smittet av koronaviruset eller smitte andre på jobben. -Pandemien fører til et stort informasjonsbehov, sier Hanne Charlotte Schjelderup. 

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for helsepersonells sikkerhet. Hvis ikke sikkerheten til helsepersonell ivaretas, vil det ha store konsekvenser for hvordan pasientene kan ivaretas i den pandemibølgen som kommer snart. Derfor må alle slike tiltak ha høy prioritet.

Jordmorforbundet merker at mange av våre medlemmer er bekymret for situasjonen de nå står midt oppi.

- Våre jordmødre står i et høyt smittetrykk nå, og samtidig vet vi at det er kan bli knapphet på smittevernutstyr framover. Det er utfordrende. Derfor mener vi det er det viktig med tett dialog på arbeidsplassene og helt nødvendig å sikre gode rutiner framover. Jordmødre står i front og tar ansvar for å behandle pasienter, men de er bekymret for sine nærmeste og å selv bli smittet. Når våre medlemmer står i en situasjon med stor risiko for å bli smittet, er det klart at vi forventer at alle gjør alt de kan for å dempe den risikoen.

Jordmorforbundet har nå utarbeidet en liste med våre anbefalinger til arbeidsgivere, i både sykehus og kommuner, som tar for seg behov for opplæring, utstyr, tilstrekkelig hvile, informasjon, samarbeid og tett dialog.

Tydelige anbefalinger

Vårt helsepersonell må tåle en høyere risiko for smitte enn andre arbeidsgrupper. Det stiller høye krav til at arbeidsgiver og kommunene gjør alt de kan for å redusere risikoen mest mulig. Jordmorforbundet anbefaler derfor at:

  • Arbeidsgiver innfører nødvendige vernetiltak og gjør risikovurderinger fortløpende.
  • Arbeidsgiver raskt sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonell – både i bruk av verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre.
  • Arbeidsgiver sørger for tilstrekkelig verneutstyr. Sykepleierforbundet har uttrykt bekymring til departementet over manglende tilgang til smittevernutstyr. Vi vet at det jobbes iherdig med dette, men vi vil understreke den avgjørende betydningen verneutstyr har for å sikre arbeidstakers helse.
  • Arbeidsgiver reduserer elektiv virksomhet i denne perioden for å unngå unødvendig arbeidsbelastning hos de ansatte
  • Arbeidsgiver legger til rette for tilstrekkelig hviletid i rolige perioder for å dempe belastningen hvis det er rom for det.
  • Arbeidsgiver bidrar med god informasjon og dialog med ansatte og tillitsvalgte for å sikre en reell medbestemmelse i en arbeidssituasjon som vi ser krever ekstraordinær innsats.

SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Om smittefare, tilrettelegging og omplassering i forbindelse med koronapandemi

HMS plikt ved smittefare. Etter arbeidsmiljøloven § 2-3, skal jordmor bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Her finner du basale smittevernregler fra Folkehelseinstituttet. Fakta om koronavirus: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Her er oppdaterte råd om du eller dine nærmeste har luftveisinfeksjon:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-nar-du-eller-husstandsmedlem-har-akutt-luftveisinfeksjon-men-ikke-testes-for-covid-19

Hvis du blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og selv ikke kan rette på forholdet, skal du orientere arbeidsgiver og verneombud – eller andre arbeidstakere hvis det er nødvendig. Arbeidsgiver har ansvar for å ta nødvendige risikovurderinger og innføre vernetiltak.

Begrenset rett til å avbryte arbeidet
Jordmødre har en begrenset rett til å avbryte arbeidet dersom det kan medføre fare for liv eller helse. Jordmødre må tåle en noe høyere risiko for smitte enn andre yrkesgrupper, fordi vi gjennom yrket forutsettes å ha kontakt med syke og smittede. Dette gjør at terskelen for hvilke oppgaver jordmødre kan nekte å utføre, ligger høyt. Jordmødre har ingen generell rett til selv å bestemme at de ikke skal utføre arbeid med risiko for smitte på permanent grunnlag.

Du har også begrenset adgang til å nekte å utføre arbeid som kan medføre helsefare. Du er forpliktet til å gi arbeidsgiver beskjed om forholdet. Formålet med slik regulering er at arbeidsgiver skal få beskjed om at arbeidet er farlig, og vurdere om arbeidet kan fortsette.

Krav til arbeidsgivers vernetiltak. Arbeidsgiver må følge de lovpålagte kravene som stilles til risikovurderinger og vernetiltak etter arbeidsmiljøloven og forskrift om utførelse av arbeid. Arbeidsgiver må gjennomføre en risikovurdering og iverksette nødvendige vernetiltak. Det antas at koronaviruset må klassifiseres i en høy smitterisikogruppe. Dette stiller strengere krav til arbeidsgivers risikovurderinger og tiltakene som iverksettes. Arbeidsgiver må videre gi den nødvendige opplæringen og sørge for at de ansatte får tilstrekkelig verneutstyr. Det skal mye til for at arbeidsgivers vurdering kan settes til side.

Arbeidsgiver må også tilby helseundersøkelser av sine ansatte dersom hygieniske vernetiltak ikke er tilstrekkelige.

Dersom arbeidsgiver har gjennomført gode vurderinger og mener at arbeidet kan fortsette, må du respektere denne avgjørelsen og innrette deg etter dette. I helsesektoren vil stansing av arbeidet kunne innebære store konsekvenser for pasientene.

Kan verneombud stanse arbeid ved høy smittefare? Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og at faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet​ har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet kan bare stanses i det omfanget som verneombudet anser som nødvendig for å avverge fare. Det følger av arbeidsmiljøloven § 6-3. Også denne adgangen må benyttes med svært stor varsomhet.

Dersom det er forhold ved arbeidet du vurderer som en fare for arbeidstakers liv og helse, er det viktig å ta kontakt med verneombudet – i tillegg til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver og tilrettelegging
Dersom jordmor eller jordmoras nærmeste har en tilstand som gjør at vedkommende blir rammet hardere av koronavirus enn andre, må arbeidsgiver så langt som mulig søke å tilrettelegge for at jordmora ikke settes til å utføre smittefarlig arbeid. Arbeidsgiver har imidlertid ikke en ubetinget plikt til å frita enkelte arbeidstakere fra risikofylt arbeid, men en plikt til å så langt som mulig legge til rette for at arbeidstakere i risikogrupper ikke rammes uforholdsmessig hardt.

Tilrettelegging ved graviditet og amming. Når en arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren ikke blir utsatt for skadelig påvirkning som kan gi risiko for fosteret.

Arbeidsgiver skal foreta vurderinger av om det er fare for fosteret og vurdere samlet risiko. Gravide og ammende arbeidstakere skal aldri settes til arbeid som kan medføre risiko for foster eller barn. Gravide og ammende skal i så fall omplasseres til annet arbeid.

Til nå synes det uklart om koronaviruset kan gi risiko for fosterutviklingen. Kvinnens jordmor eller lege må derfor foreta en konkret vurdering av om koronaviruset kan gi en slik risiko og om arbeidet innebærer en risiko for eksponering. I slike tilfeller må arbeidsgiver vurdere om det er mulig med tilrettelegging eller omplassering. Hvis det foreligger en risiko for fosteret og omplassering ikke er mulig, må kvinnen tas ut av arbeid midlertidig. Kvinnen vil da ha rett til svangerskapspenger og sikres full lønn etter tariffavtale fra arbeidsgiver.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 

Utvidete rammer for overtid. Med bakgrunn i situasjonen rundt koronaviruset har  Sykepleierforbund inngått en sentral avtale om utvidede rammer for overtid. Avtalene kan sikre kvalifisert personell på kort sikt, og slik sørge for forsvarlig pasientbehandling.

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4908192/1788254/Utvidede-rammer-for-overtid 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4908957/17036/Utvidede-rammer-for-overtid-ogsaa-i-Virke

Ta kontakt med din tillitvalgte eller fylkeskontor om du har ytterligere spørsmål eller behov for bistand.