Sykepleiere må sikres et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø

Av NSF, 17.03.2020

Sykepleierne er en av de viktigste ressursene i arbeidet med å ta vare på smittede og sørge for at ikke smitte spres. Det er derfor kritisk og helt avgjørende at sykepleierne har en forsvarlig arbeidssituasjon, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til helseministeren og arbeidsgiverne.

Norge er i en alvorlig situasjon som følge av koronavirusepidemien. Prognosene viser at vi går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten. 

Sykepleierne må ha en forsvarlig arbeidssituasjon, noe som blant annet innebærer tilgang på smittevernutstyr og tilstrekkelig hvile, skriver Norsk Sykepleierforbund. Se hele brevet vedlagt.

Norsk Sykepleierforbund forventer at arbeidsgiverne

  • sørger for nødvendig smitteverneutstyr er tilgjengelig
  • sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonellet – også i bruk av verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre
  • sikrer at helsepersonellet får tilstrekkelig hvile
  • gjennomfører kontinuerlige risikovurderinger og iverksetter egnede tiltak i dialog med tillitsvalgt
  • sikrer informasjon og dialog med ansatte
  • involverer tillitsvalgte for best mulig beslutningsgrunnlag
  • til enhver tid følger gjeldende lov- og avtaleverk
  • organiserer arbeidet på en slik måte at unødvendig arbeidsbelastning reduseres i størst mulig grad

Smittevernutstyr

Sykepleierne og annet helsepersonell har en høyere risiko for smitte enn andre arbeidsgrupper, ettersom de er i tett og vedvarende kontakt med pasienter – også smittede. Dette stiller høye krav til at man gjør alt for å redusere risikoen mest mulig. Mangel på smittevernutstyr gjør at sykepleierne får problemer med å utføre forsvarlig arbeid, både med hensyn til pasientenes og egen sikkerhet. Manglende smittevernutstyr kan få omfattende konsekvenser som vi ikke kan risikere. Alle sykepleiere som utsettes for smitte vil være ute av drift i en hel karanteneperiode. Dette vil kunne innebære tap av tusenvis av årsverk. Sykepleierne må sørge for egen sikkerhet for å kunne hjelpe andre. Arbeidsgiver må derfor sørge for nødvendig verneutstyr, samt tilstrekkelig opplæring i bruk av utstyret.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har, gjennom daglige møter med Helsedirektoratet og i møter med arbeidsgiverforeninger, fremmet nødvendigheten av å ta snarlige beslutninger på innkjøp og fordeling av utstyr. Vi har også bedt om mer informasjon om prosess i forhold til når verneutstyr er tenkt tilgjengeliggjort på de ulike enhetene hvor sykepleiere arbeider, og at arbeidet med å skaffe nok smittevernutstyr må intensiveres. NSF har også sendt brev om sikkerhetssituasjonen til KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter, alle de regionale helseforetakene, Virke og Oslo kommune. NSFs medlemmer står i svært vanskelige dilemmaer knyttet til pasientsikkerhet og egen og families helse. Tilstrekkelig tilgang på verneutstyr må derfor sikres, og vi vet det jobbes på spreng med å løse utfordringene.

Sykepleielederne står i tilsvarende dilemmaer. De vet at hvis de ansatte skal klare å jobbe over en lengre periode, må deres helse og velferd ivaretas så langt som mulig. Samtidig har de ansvar for å sørge for at pasienter og brukere får det tilbudet de har krav på og behov for. Nær og god ledelse har kanskje aldri vært så utfordrende.

Arbeidstid

Norsk Sykepleierforbund er innstilt på å løse utfordringene sammen med arbeidsgiver. Vi har allerede tatt initiativet til å inngå avtaler om utvidet overtid, og har også tatt initiativet til å inngå avtaler som løser andre arbeidstidsutfordringer. Det er viktig å minne om at lov- og avtaleverk gjelder og skal til enhver tid følges.

Dialog

NSFs medlemmer er trent på å håndtere denne situasjonen og vet at det er viktig å disponere kreftene slik at vi kan opprettholde et forsvarlig tilbud over tid. Men, dette vil ikke la seg gjøre uten dialog lokalt hvor tillitsvalgte har en viktig rolle for å sikre best mulig beslutningsgrunnlag. En situasjon som dette kan være uoversiktlig og beslutninger må tas under tidspress. For å sikre et forsvarlig helsetilbud er dialog og reell medbestemmelse viktigere enn noen gang.

Avvik

Det er viktig å fange opp situasjoner hvor sykepleieres arbeidsmiljø er særlig presset. Hver enkelt må ta ansvar for å melde fra til arbeidsgiver og registrere og melde avvik i de situasjoner som krever dette slik at vi kan lære underveis og ved senere evaluering.