Avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene

Av NSF, 24.03.2020

KS har i dag kommet frem til enighet med arbeidstakerorganisasjonene om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepidemien.

I en ekstraordinær situasjon som nå tar sykepleierne sitt samfunnsansvar og gjør det som kreves for å sikre befolkningen den helsehjelpen de trenger. Dette er en krevende situasjon for hele landet, og våre medlemmer står i frontlinjen i kampen mot korona. Den nye avtalen gir arbeidsgiver sterkt utvidede fullmakter til å organisere arbeidstiden og kunne pålegge sykepleiere overtid. Dette kommer til å bli en maraton og vi må sikre at sykepleierne, som er helt kritisk for landets evne til å håndtere krisen, ikke blir overbelastet og syke. Dette legger et enda større ansvar til arbeidsgiver med hensyn til å unngå overbelastning.

Det er derfor helt kritisk, som det står i avtalen, at «det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger alle ansatte for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i samfunnskritiske tjenester». Dette vil kreve nær og god ledelse og pålegger arbeidsgiver et stort ansvar. Korona krisen vil være et enormt krafttak for helse- og omsorgstjenesten og det er veldig viktig, som også avtalen understreker, «at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet».

Dette er en sårbar situasjon. Ikke bare for sykepleiere, men også samfunnet. Dersom ikke vi klarer å ta vare på sykepleieres psykiske og fysiske helse og sikkerhet i denne krisen, vil heller ikke sykepleiere kunne ta vare på oss. Det er som sikkerhetsinformasjonen du får på flyet. Ta på deg oksygenmasken før du tar den på barnet. Vi må ta vare på oss selv, før vi kan ta vare på andre. Det gjelder også sykepleiere.

Norsk Sykepleierforbund vil følge situasjonen tett igjennom våre tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass. Dersom vi får rapporter om uforsvarlige helsebelastninger vil vi umiddelbart ta dette opp med helsemyndighetene. Vi har et felles ansvar for å sikre at vi opprettholder kapasiteten ved norske helsesituasjoner i denne situasjonen. Da må vi verne om sykepleiernes fysiske og psykiske helse.

Våre tillitsvalgte er en viktig kilde til informasjon om hvordan det er mulig å organisere ting smartere og mer effektivt. Summen av mange små forbedringer kan bidra til å frigjøre kapasitet. Sykepleiere har en nøkkelrolle i å få ressursene til å møtes på den enkelte institusjon og avdeling igjennom ledelse og logistikkoppgaver. Det er nå viktig at vi får delt erfaringer og gode løsninger mellom helseinstitusjoner, og vi vil være i nær dialog med arbeidsgivere og myndigheter om både status, løsninger og utfordringer. Vi står sammen med myndigheter, arbeidsgivere og befolkningen i å løse denne utfordringen. Det er viktig at vi drar lærdom av denne situasjonen, slik at vi får et mer robust helse- og beredskapssystem i etterkant.