Avtale mellom NSF og Spekter

Av NSF, 24.03.2020

Sykepleierne tar sitt samfunnsansvar og gjør det som kreves for å sikre befolkningen den helsehjelpen de trenger i en ekstraordinær situasjon som nå

Koronavirusepidemien er krevende for hele landet, og våre medlemmer kjemper hver dag kampen i front. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vurdert det som nødvendig å inngå avtale med Spekter, for å sikre tilstrekkelig bemanning og forsvarlige helsetjenester. For å sikre at kompetente sykepleiere til enhver tid er tilgjengelige, for å behandle og ta vare på alle som har behov for sykehusinnleggelse. Sykepleierne er avgjørende for bekjempelsen av koronaviruset.

Avtalen gir arbeidsgiver sterkt utvidede fullmakter når det gjelder organisering av arbeidstiden, for å bidra til løse arbeidstidsutfordringer i sykehusene. Fra før har NSF og Spekter inngått avtale om utvidet overtid som innebærer at den enkelte sykepleier kan arbeide mer overtid enn vanlig, så lenge det er basert på frivillighet. Slike avtaler er eksempelvis også inngått i kommunesektoren.

Behovet for sykepleiere og annet helsepersonell er større enn noen gang. Vi går en usikker fremtid i møte med tanke på antall sykehusinnleggelser og andre konsekvenser av koronaviruset. Mange opplever allerede en økt belastning, for noen vil den komme etter hvert. Vi må sikre at sykepleierne ikke blir overbelastet og syke. Sykepleierne er helt kritisk for landets evne til å håndtere krisen. Dette legger et enda større ansvar til arbeidsgiver med hensyn til å unngå overbelastning.

Det er derfor helt avgjørende, som det står i avtalen, at lokale parter i drøftingene om turnusplanen har et særskilt fokus på arbeidstidens lengde, antall vakter i strekk og hvileperiode mellom vakter. I tillegg skal tillitsvalgt ha tilgang på oversikter som viser den enkelte sykepleiers samlede arbeidstid, og eventuelle brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Korona-krisen vil være et enormt krafttak for helse- og omsorgstjenesten og det er viktig, som også avtalen understreker, «at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.» Dette skal aldri gå på bekostning av den enkelte sykepleiers helse, noe som vil kreve nær og god ledelse og pålegger arbeidsgiver et stort ansvar.

NSF følger situasjonen tett igjennom våre tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass og faste møter med Helsedirektoratet og arbeidsgiverorganisasjonene. Situasjoner hvor sykepleier utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger vil derfor raskt kunne tas opp med ansvarlige myndigheter. Vi har et felles ansvar for å sikre at vi opprettholder kapasiteten ved norske sykehus i denne situasjonen. Da må vi verne om sykepleiernes helse.