Nå "bretter vi opp ermene"!

Av Anne Hansen Vartdal, 24.03.2020

I disse dager opplever vi at de mest dramatiske tiltak landet har opplevd i fredstid, er satt inn for å redusere korona-smitte. Alle vanlige planer og oppgaver er satt til side, i sykehus og kommune er det unntakstilstander og beredskapsplaner satt i verk.

Verdens helseorganisasjon(WHO) utpekte 2020 til sykepleiere og jordmødres år for å sette fokus på den viktige funksjonen sykepleiere har og for den  globale mangelen det er på denne yrkesgruppen. Skal si det er blitt sykepleiernes år! Vi feirer ikke oss selv, men vi gjør sykepleiere og jordmødres år i praksis!

Å bruke sykepleierkompetansen vår, kommer til å bli stadig viktigere i tiden som kommer. Sykepleiere er helt sentrale i å sikre befolkningen gode helsetjenester. Det handler om å forebygge og redusere smitte, prioritere, koordinere, observere og iverksette nødvendige tiltak. I tillegg handler det om å informere og trygge pasienter og pårørende i en svært krevende situasjon. Det handler om sykepleie.

Vi vet alle sammen at vi må ta vare på oss selv for at vi skal kunne ta vare på andre. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sier at «dette er ikke en spurt, det er en maraton!» Vi må forberede oss på langdistanseløp.

Sentralt har forbundsledelsen daglige møte med helsedirektoratet. Lokalt i Agder har fylkeslederne møter med KS Agder i samarbeidsforum med sykehusdirektør og rådmenn. På nasjonalt nivå har både Spekter og KS, sammen med NSF kommet med felles skriv der de er enige om viktigheten med drøftinger, dialog og samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i disse tider.

Sentrale parter har nå inngått avtaler om utvidede rammer for overtid i både kommune og sykehus. Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for å endre avtalt arbeidstid, for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående Koronaepidemien.

Det er videre enighet om at det vil kunne oppstå behov for omlegginger av turnusplaner med kortere frister enn i en normalsituasjon. Vi vet at ledere nå jobber hardt for å sikre tjenestene framover, for å sikre nok medisinsk utstyr og lager bemanningsplaner for forskjellige scenarier. 

Sykepleiere står i front i møte med pasienten og er viktige nå!

 

Jeg oppfordrer arbeidsgiver, til tross for at unntaksbestemmelsene fra arbeidsmiljøloven nå er iverksatt, så må en ta høyde for at virusutbruddet og dets konsekvenser kan vare i flere måneder. Det innebærer at vi må unngå for høy belastning på sykepleiere og øvrig helsepersonell for tidlig i forløpet.

 Tillitsvalgte jobber iherdig for å påse at sikkerhet og helse for våre medlemmer blir ivaretatt slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger alle ansatte for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i samfunnskritiske tjenester.

Jeg vet at dere sykepleiere i kommuner og sykehus står på og gjør deres aller beste, men dere må også få tid til hvile og hente dere inn!

Derfor er det også en oppfordring til dere alle om å kontakte tillitsvalgt om dere opplever uforsvarlige vaktordninger og belastninger. Men dere må også bruke vernetjenesten og verneombud. Selv om en har det travelt så må dere melde avvik. Meld avvik om det er mangel på smittevernutstyr, dere opplever uforsvarlige belastninger og uforsvarlige tjenester!  

Det er også viktig at dere følger ekstra godt med på lønnslippene deres i tiden fremover. Med en del overtid, forskyvinger og mulig endring i vaktplaner, må en være ekstra påpasselige. Plutselig kan det være endringer som ikke er kommet med i registrering når ting går fort.  Det kan jo også forekomme at noe registreres dobbelt opp!  Lag gjerne din egen logg med når du er på jobb.

Det er en merkelig tid vi er i, den utfordrer oss alle. Vi må endre adferd og vaner. Det vi har planlagt må legges på vent.

Dere «bretter opp armene» og gjør en fantastisk innstas for pasienten og samfunnet! Jeg er så utrolig stolt av dere!