Kjære jordmødre -tusen takk for fantastisk innsats!

Av nsf, 24.03.2020

Jordmødre gjør en formidabel innsatsen i kampen mot den største oppgaven den norske helsetjenesten har møtt i fredstid. Vi er en av de viktigste ressursene i arbeidet med å ta vare på gravide under en pandemi og sørge for at ikke smitte spres. Det er derfor helt avgjørende at jordmødre har en forsvarlig arbeidssituasjon.

Jordmødre står i frontlinjen og skal sikres en forsvarlig arbeidsituasjon

Pandemien preger oss alle, men spesielt oss som nå opplever at åndedrettsvern og smittevernutstyr er blitt en del av hverdagen. Jordmødre kan bli pålagt en stor belastning under pandemien. Vi går inn i ukjent terreng, og vi må gjøre det vi kan for å begrense smitte og ivareta sikkerheten til helsepersonell. I en situasjon med knapphet på utstyr, er det spesielt viktig at vi bruker det riktig.

Situasjonen endrer seg svært raskt. Vi jordmødre blir nå stilt i situasjoner der vi må gjøre enda mer krevende prioriteringer enn før. Vi er utdannet til dette og er vant til høyt tempo. Likevel er dette en uoversiktlig og krevende tid. Alt settes inn for å redde liv og helse i møte med koronaviruset. Noen er urolige med tanke på hvordan vi sikrer helsesystemenes kapasitet, fødende og oss selv. Selvsagt er vår uro også knyttet til våre nærmeste hjemme. Det er mange spørsmål.

Vit at vi på alle nivåer er i løpende dialog med arbeidsgiverne og myndighetene for å ivareta dine interesser. Jordmorforbundet har hyppige møter med fagledere med akuttfunksjoner som intensiv og anestesi, samt Helsesykepleierne og vi har direkte linje til forbundsledelsen der vi drøfter felles strategi, utfordringer i felten og tiltak for å ivareta våre medlemmer på en best mulig måte i en ekstraordinær situasjon.

Jordmorforbundet skal være der for deg, og vi skal representere dine interesser. Vi skal stå sammen med deg når du har behov for en sterkt NSF i ryggen. Nå gjelder det mer enn noen gang. Det vil bli en langvarig kamp, og jordmødre kan ikke bli utslitt etter noen uker. Vi skal stå i dette i flere måneder, men vi bretter opp armene i fellesskap!

Landet er i en alvorlig situasjon som følge av koronavirusepidemien. Prognosene viser at vi går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten. Dette er en helt ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Jordmødre er en av de viktigste ressursene i arbeidet med å ta vare på gravide nyfødte, smittede pasienter og sørge for at ikke smitte spres. Det er derfor helt avgjørende at jordmødre har en forsvarlig arbeidssituasjon. En forsvarlig arbeidssituasjon innebærer blant annet tilgang på nok smittevernutstyr og tilstrekkelig hvile.

Vi følger koronakrisen tett og oppdaterer vår informasjonen til medlemmer fortløpende på vår hjemmeside.

Dersom jordmødre blir pålagt uforsvarlige arbeidsbelastninger eller ikke får tilgang til smittevernutstyr, ønsker vi å vite det. Meld fra til oss igjennom din nærmeste tillitsvalgte, fylkeskontor eller send oss epost på korona@nsf.no med jordmor@nsf.no i kopi.