Viktige lovbestemmelser i korona tider

Av Linda Lavik, 25.03.2020

Mange medlemmer er opptatt av hvilke rettigheter sykepleiere har til forsvarlige arbeidsmiljø? Hva om det ikke finnes smittevernutstyr? Hvilke lovbestemmelser gjelder?

Her finner du noen viktige bestemmelser.

Arbeidsmiljøloven  sier at arbeidstakere ikke skal utsettes for fare. Det innebærer at verneutstyret må være på plass om KORONA mistenkes.

  • Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at      helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke      hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr
  • Det er arbeidsgivers plikt å tilse til at alt helsepersonell skal kunne utføre sine plikter.     
  • Ulike kritiske situasjoner/områder  skal med jevne mellomrom risikovurderes. Her skal minimum VO være med, men helst tillitsvalgte og andre medarbeidere på gulvet. Vurderingene skal gjøres skriftlig og skal kunne framvises om Arbeidstilsynet eller andre etterspør.
  • Ingen skal utsette seg for fare.

Arbeidsmiljøloven - i lovens formål §1-1 står det blant annet:

å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

AML § 2-3  Arbeidstaker skal

avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse

§ 6-7. Krav om personlig verneutstyr ved arbeid med helsefarlige biologiske faktorer

Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr.

Arbeidstilsyne har egne sider om tiltak i arbeidslivet - i forhold til Koronaviruset:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

 

Fra Arbeidstilsynets sider

Hvis verneombudet er kjent med eller avdekker risikoforhold som arbeidsgiver ikke har kartlagt og iverksatt tiltak mot, skal verneombudet i første omgang varsle arbeidstakerne på stedet og gjøre arbeidsgiver oppmerksom på forholdet. Arbeidsgiver skal svare på verneombudets varsel snarest mulig. Hvis arbeidsgiver ikke svarer innen rimelig tid, skal verneombudet informere arbeidsmiljøutvalget eller Arbeidstilsynet

Fra Lov om helsepersonell

Kapittel 3. Krav til organisering av virksomhet

§ 16.Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester

Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

§ 7-1. Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering

Den som forskriften retter seg mot, jf. § 1-3, skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet.

          

Et tips til sykepleierne er å etterspørre kartlegginger og risikovurderinger. Dette er

arbeidsgiver pålagt i endringer. Vi er ulike i møte med utfordringer.  Dette må kartlegges og risikovurderes.

Hensynet til enkeltmedarbeideren kommer vi aldri forbi. Arbeidsdagen skal være trygg.

Forskrift om organisering ledelse og medvirkning

Kap 7 Kartleggingen og risikovurderingen skal foreta ii samarbeid med arbeidstakerne og

deres representanter. Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles.

 

NSF Buskerud har bedt Rådet for sykepleieetikk vurdere hvordan medlemmene skal møte utfordringene med mangel på utstyr, og det kommer mer informasjon om dette tema.