Delta og NSF sterkt kritisk til KS-tolkning

Av NSF, 30.03.2020

- KS synes å ville bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen.  I et felles brev til KS er Delta og NSF sterkt kritisk til arbeidsgiverorganisasjonens tolkning av den nye arbeidstidsavtalen som vil arbeidstakere dårligere kompensasjon for økt fleksibilitet.

-  Det er helt uakseptabelt, sier forbundslederne Lill Sverresdatter Larsen (NSF) og Lizzie Ruud Thorkildsen (Delta).

KS og arbeidstakerorganisasjonene inngikk 18. mars en avtale om omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10. Avtalen gir arbeidsgiver sterkt utvidede fullmakter til å organisere arbeidstiden både med hensyn til lengde og plassering, for å kunne sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under koronaepidemien.

«I denne ekstraordinære situasjonen har arbeidstakerorganisasjonene sett det som nødvendig å ta samfunnsansvar og gjøre det som kreves for å sikre befolkningen nødvendig helsehjelp», skriver de to fagforeningene i brevet til KS.

Delta og NSF reagerer sterkt på at «KS legger til grunn en fortolkning av avtalen som innebærer ytterligere utvidelse av arbeidsgivers fullmakter, og at arbeidstakerne får dårligere kompensasjon for økt fleksibilitet enn de ville fått i en normalsituasjon. KS synes dermed å ville bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen.»

- Det ser ut til at KS vil bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen, sier forbundsleder Ruud Thorkildsen.

Dårligere vilkår

Det er to punkter de to organisasjonene reagerer på:

KS har i sin fortolkning lagt til grunn at godtgjøring med forskjøvet arbeidstid er begrenset til 14 dager frem i tid.  Delta og NSF er ikke enig i denne fortolkningen. Det finnes ikke støtte i avtalens ordlyd for en slik innskrenkende fortolkning. I avtalen heter det at «HTAs bestemmelser om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid gjelder..» uten at det er angitt noen grense for hvor lenge bestemmelsene gjelder. KS sin fortolkning støttes heller ikke av hvordan HTAs regler om forskyvning har blitt praktisert.

Når vilkårene for forskyvning er oppfylt, har arbeidstaker krav på forskyvningstillegg uavhengig av om den vakten vedkommende blir forskjøvet fra/til ligger tidsmessig nært eller lengre frem i tid. NSF og Delta er av den oppfatning at avtalen gir rett til kompensasjon for forskjøvet arbeidstid for alle vakter som er endret i ny turnusplan for hele den perioden ny og gammel turnusplan overlapper.

-  KS sin fortolkning vil åpenbart gi dårligere vilkår. Det var aldri partenes intensjon at avtalen skulle medføre dårligere lønnsmessige betingelser enn det som følger av tariffavtalens bestemmelser, sier fagforeningene.

Langvakter og vernehensyn

KS har dessuten i sin fortolkning lagt til grunn at arbeidsgiver ensidig kan beslutte bruk av vakter på 12,5 timer også på enheter hvor man ikke tidligere har hatt slike langvakter, når dette er begrunnet i å redusere bruk av overtid eller av smittevernhensyn. NSF og Delta er uenig i en slik forståelse av avtalen. De mener det må forhandles lokalt der slike vakter tidligere ikke har vært tatt i bruk.

«Der hvor det allerede er innført langvakter har det blitt gjennomført lokale risikoanalyser/forsvarlighetsvurderinger i samarbeid med tillitsvalgte og i dialog med medlemmene. Dette er avgjørende i vurderingen for hvorvidt langvakter kan tas i bruk. En fortolkning som innebærer at arbeidsgiver ensidig skal kunne etablere 12,5 timers vakter på enheter hvor man ikke tidligere har gjennomført disse vurderingene, strider mot disse vernehensynene, og det har derfor formodningen mot seg at dette skulle være partenes intensjon. Der hvor lokale parter er enige om etablering av slike vaktlengder på nye enheter, vil dette kunne gjøres gjennom avtale som tidligere.» skriver de.