Tynset-turnus presentert i Sykepleien

Av Trude Hansen, 01.04.2020

Sykepleien skrev en artikkel 18.3.2020 om en turnus ordning Tynset kommune har satt i verk. Her kan du lese hva NSF kommenterer i forbindelse med den typen arbeidstidsordning.

Turnusordningen er iverksatt som følge av koronavirusepidemien. Kommunen har tatt i bruk svært utvidede arbeidstidsrammer uten noen avtale med tillitsvalgt. Disse bryter med arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid. Turnusordningen er iverksatt med begrunnelse i smittevernhensyn selv om tillitsvalgte har i drøftingsmøte utrykt misnøye rundt prosessen. Tillitsvalgte viser til at turnusordningen bryter med lovverket.

Selve turnusordningen er utarbeidet på en slik måte at de ansatte er delt i fire lag. De forskjellige lagene unngår fysisk kontakt.  To lag deler døgn og en uke, for så å ha fri uken etter. Da kommer to nye lag inn og deler på samme måte.

Turnusen er lagt opp slik:

 • Uke 1: Dag- eller seinvakt, 12,5 timer x 7 dager. Totalt 87,5 timer.
 • Uke 2: Fri.
 • Uke 3: Sein- eller nattevakt på halve laget (12,5 timer x 4) og halve laget har beredskapsvakt (beregnet til 2,5 timer x 3). Motsatt ved neste uke med sein- eller nattevakt. Totalt 57,5 timer
 • Uke 4: Fri.

NSF sine kommentarer til denne turnusordningen:

 • Det er ikke adgang til å avtale bort den lovpålagte ukefridagen. (Mangler i uke 1) I tillegg jobber de annenhver helg – selv om 1 av 4 arbeidshelger består av beredskapsvakter.
 • Denne turnusordningen bryter både med lovens bestemmelser om ukentlig arbeidstid og hviletid. Avtalen med KS om unntak fra arbeidsmiljølovens kap. 10 (KS-avtalen) gir heller ikke anledning til å avtale en ukentlig arbeidstid på 87,5 timer, (faktisk planlagt arbeidstid i uke 1). Maks antall timer som kan avtales er 54 timer.
 • Vilkåret for å benytte 12,5 timers vakter uten avtale med tillitsvalgt er, at det allerede eksisterer slike ordninger.
 • Dersom vilkårene for avtalen ikke er oppfylt, må det inngås avtale med den tillitsvalgte som i en normalsituasjon. Videre er det vilkår knyttet til å redusere overtid og av smittevernhensyn.

Det er problematisk at kommunen velger å iverksette slike ytterliggående ordninger, før korona situasjonen gjør det nødvendig.

Maks daglig og ukentlig arbeidstid

Det kan etter drøftinger med tillitsvalgt bestemmes å ta i bruk maksimal daglig og ukentlig arbeidstid. (jamfør KS-avtalen)

Ukentlig arbeidstid

Over en periode på 8 uker en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 48 timer, men hvor ingen uke kan være utover 54 timer. Utvidelse til 69 timer i en enkelt uke gjelder for samlet arbeidstid hvor overtid også er inkludert. Det kan ikke lages turnuser med planlagt overtid.

 

Daglig arbeidstid

Det kan avtales vakter på inntil 12,5 timer sentral avtale og vilkår for det.

En utvidelse til 16 timer pr. 24 timer gjelder for samlet arbeidstid hvor overtid er inkludert. Overtidsarbeidet dekker da vakten før eller etter arbeidstakers ordinære vakt.

Dersom det er behov for vaktlengder utover 12,5 timer kan ikke dette iverksettes uten at det inngås en avtale med NSF sentralt.

Hva gjør vi hvis arbeidsgiver vil benytte KS-avtalen før vi mener det er nødvendig?

Før vilkårene for avtalen er oppfylt, skal handlingsrommet i arbeidsmiljøloven/avtaleinngåelse med tillitsvalgt benyttes. Hvis situasjonen endres raskt og det blir nødvendig for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronaepidemien må selvfølgelig KS-avtalen kunne brukes.

Før avtalen tas i bruk skal det gjennomføres drøftinger med tillitsvalg. Møtene må alltid bli referatført.

Med bakgrunn i at bruk av KS-avtalen krever at den er begrunnet i epidemien, kan vi etterspørre statusrapport over hver enkelt enhet/avdeling:

 • Antall pasienter som er smittet?
 • Ansatte i karantenen? Når forventes de tilbake?

Hvis tall som er lagt frem viser at vi har langt færre i karantene, og smittede enn en ordinær sommerferieavvikling, kan det ikke hevdes at det er begrunnet i koronaepidemien.

Hvis arbeidsgivere begrunner bruk av den overordnede avtalen med smittevern:

 • Er det gjort andre tiltak med tanke på smittevern?
 • Er det mulighet i dagens bygningsmasse å dele opp de ansatte i ulike «vaktrom», slik at ikke alle på dagvakt må møtes?
 • Kan man gjøre tiltak for å redusere smitterisiko i vaktskifter.
 • Er det undersøkt muligheten for omdisponering av renholdspersonell fra skole, rådhus andre kommunale bygg (selvfølgelig nødvendig opplæring)?

 

Vi må unngå å bruke KS-avtalen før den er nødvendig. Vi må unngå at arbeidspresset på helsepersonell blir så stort at de blir syke eller får belastningsplager av arbeidspresset. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare.

Se også spørsmål og svar til TV om KS-avtalen: https://www.nsf.no/Content/4920267/seefile

Her kan du lese artikkelen i Sykepleien: https://sykepleien.no/2020/03/koronaturnus-deler-ansatte-inn-i-faste-lag-redusere-smitte

NB:

NSF er kjent med at Tynset kommune er i prosess med å utarbeide ny turnus, for å unngå for mange langvakter på rad.