Beordring på jobb under foreldrepermisjon

Jordmorforbundet er kontaktet av jordmødre og annet helsepersonell som er usikker på om de som har født barn kan bli beordret på jobb i foreldrepermisjon under pandemien. Vi har fått dette vurdert av våre eksperter i forhandlingsavdelingen.

 

Etter en gjennomgang av helseberedskapsloven, lovens forarbeider og annen relevant dokumentasjon er konklusjonen helt entydig etter NSFs juristers vurdering:

Arbeidsgiver har ikke anledning til å tilbakekalle ansatte fra foreldrepermisjon eller nekte uttak av ulønnet permisjon umiddelbart etter første del av foreldrepermisjonen. Retten til foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 er ubetinget, kun delvis permisjon etter aml. § 12-6 kan nektes av arbeidsgiver.

At helseberedskapslovens fullmakt til beordring etter lovens § 4-1 er kommet til anvendelse, gir ikke arbeidsgiver en større rett til å disponere over personell i foreldrepermisjon. Skal arbeidsmiljølovens bestemmelser om rett til foreldrepermisjon settes til side, så er det kun helsemyndighetene i kraft av sin fullmakt etter helseberedskapsloven som kan gjøre dette. Spesialisthelsetjenestelovens bestemmelse om beordring innenfor regionalt helseforetak gir heller ikke en rett til å bryte med den lovbestemte retten til foreldrepermisjon.

Skulle jordmødre eller sykepleiere likevel oppleve at foreldrepermisjon nektes eller trekkes tilbake, så må dette tas videre ved hjelp av din tillitsvalgt eller NSFs fylkeskontor.