HMS og forsvarlighet i korona tiden

Av Trude Hansen, 17.04.2020

I KS, Spekter (sykehusene), Virke og NHO har NSF inngått avtaler både om utvidet bruk av overtid og unntak fra Arbeidsmiljølovens kapittel 10. Men det kan få konsekvenser!

Det har blitt stilt spørsmål rundt hvorfor NSF har inngått avtalene om unntak fra kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Bakgrunnen for disse avtalene er at NSF vurderte sannsynligheten for at det ville bli vedtatt en forskrift under den nye koronaloven som er innført som stor, dersom vi ikke fikk på plass avtaler. Etter vår oppfatning så kunne en slik forskrift gitt oss en langt dårligere situasjon med tanke på både betaling og drøftingsmuligheter enn de avtalene som ble inngått. Men det var ingen lett avgjørelse å støtte at disse avtalene ble inngått.

Arbeidstiden er noe av det viktigste for medlemmer. Vi og dere må bruke de mulighetene vi har til å synliggjøre bekymringene dersom det innføres tøffere/dårligere arbeidstidsordninger. Bruk drøftingsmøtene til å dokumentere dette skriftlig.

Da NSF sentralt skulle gi anbefaling til myndighetene om hva det var viktig å fokusere på fremover, ble følgende vektlagt:

«En av de største bekymringene fremover er at sykepleierne blir overbelastet og syke. Sykepleierne er helt kritisk for landets evne til å håndtere krisen. Det legger derfor et enda større ansvar til arbeidsgiver med hensyn til å unngå overbelastning».

Alle avtalene inneholder et punkt som sikrer at tillitsvalgte skal være med i drøftinger rundt de turnusene arbeidsgivere nå utarbeider. Avtalen som er inngått, unntar ikke arbeidsgiver fra plikten til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Det er selvfølgelig helt greit at arbeidsgivere lager «korona»planer, men det betyr ikke at det er greit å iverksette dem alle steder.

I drøftingene som skal gjennomføres skal det særlig være et fokus på:

  • arbeidstidens lengde
  • antall vakter i strekk og
  • hviletid mellom vakter
  • arbeidets intensitet
  • den enkelte ansattes helse og velferd

 

Det er ikke hensiktsmessig for arbeidsgiverne å lage en turnus som ansatte ikke klarer å stå i over tid, og som gjør at sykepleierne blir syke.

Vi kan ikke glemme arbeidsmiljølovens formål (§ 1-1):

 

 

å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet

 

AML §10-2(1) stiller krav til at arbeidstidsordninger ikke skal utsette arbeidstakerne for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

Med bakgrunn i at vi nå skal slippe opp på tiltakene i Norge, så kan vi mest sannsynlig se en økning i antall smittede og syke. Vi vet ikke hvor lenge denne pandemien kommer til å vare – sykepleierne skal stå i denne situasjonen, og vi skal fortsette å jobbe som sykepleiere også etter at samfunnet kommer mer eller mindre tilbake til normalen.