Avtaler med arbeidsgivere

Av NSF, 17.04.2020

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har etter utbruddet av koronavirusepidemien inngått ulike avtaler med arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, KS, Oslo kommune, Virke, NHO og i staten. Her er de samlet. 

Ved å ta dette samfunnsansvaret, var NSF og medlemmene med på raskt å sikre befolkningen den helsehjelpen de trenger i en ekstraordinær situasjon.

Finne løsninger sammen

Avtalene regulerer ulike forhold rundt arbeidstid, som bl.a. utvidede rammer for overtidsarbeid, avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden som følge av behov for økt arbeidsinnsats under epidemien.

Avtalene gir arbeidsgiver utvidede fullmakter til organiseringen av arbeidstiden. Men det er forutsatt at lokale parter i drøftingene om turnusplanen har et særskilt fokus på arbeidstidens lengde, antall vakter i strekk og hvileperiode mellom vakter. I tillegg skal tillitsvalgt ha tilgang på oversikter som viser den enkelte sykepleiers samlede arbeidstid, og eventuelle brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Korona-krisen vil være et enormt krafttak for helse- og omsorgstjenesten og det er viktig, som også avtalene understreker, «at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.» Dette skal aldri gå på bekostning av den enkelte sykepleiers helse, noe som vil kreve nær og god ledelse og pålegger arbeidsgiver et stort ansvar.

Utvidede sater for overtid

I tillegg er det inngått avtale med Spekter og Virke spesialistoverenskomsten som sikrer sykepleierne en økning i overtidskompensasjon, dersom de har fått endret turnusplan i henhold til avtalen om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Der hvor arbeidstakere arbeider overtid som følge av koronaepidemien, men uten at det er laget nye turnusplaner i henhold til avtalen, er partene enige om at arbeidsgiver etter drøftinger kan fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i.h.t. avtalen av 20. mars. Avtalen ivaretar også sykepleieledere.

NSF har fremmet krav om kompensasjon i andre tariffområder, og vil komme tilbake med mer informasjon når vi har et resultat.

De enkelte avtalene:

Spekter

Avtale om utvidede rammer for overtid

Avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10, avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden

Avtale om høyere overtidskompensasjon

KS

Avtale om unntak for arbeidsmiljølovens kapittel 10, utvidede rammer for overtid, varslingsfrist for endringer i arbeidsplan/arbeidstidsordning, gjennomsnittsberegning av arbeidstid og kompensasjon/etteroppgjør for endringer i arbeidsplan.

KS avviser krav om ekstra kompensasjon for økt arbeidsbelastning, risiko og fleksibilitet

Oslo kommune

Avtale om utvidede rammer for overtid

Avtale om unntak for arbeidsmiljølovens kapittel 10, varslingsfrist for endringer i arbeidsplan/arbeidstidsordning, gjennomsnittsberegning av arbeidstid, hviletid og kompensasjon ved endringer i arbeidsplan.

Virke

Avtale om utvidede rammer for overtid

Avtale om unntak for arbeidsmiljølovens kapittel 10, avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden

Avtale om høyere overtidskompensasjon

NHO

Avtale om unntak for arbeidsmiljølovens kapittel 10, utvidede rammer for overtid, varslingsfrist for endringer i arbeidsplan/arbeidstidsordning, gjennomsnittsberegning av arbeidstid og kompensasjon/etteroppgjør for endringer i arbeidsplan.

Staten

Avtale om utvidede rammer for overtid, forkortet hviletid og avvikelse av av fleksitidsavtalens bestemmelser om kjernetid