Jordmorforbundet er bekymret for økt vold i nære relasjoner samt gravide og foreldres psykiske helse

Av NSF, 20.04.2020

Jordmorforbundet er bekymret for økt vold i nære relasjoner samt gravide og foreldres psykiske helse nå som mange familier er ekstra presset med økt samvær, isolasjon, permitteringer og usikkerhet. Vi oppfordrer gravide til å ta tidlig kontakt med jordmor.

 

Mange gravide er engstelige nå under pandemien. Foreløpig har jordmødre god kapasitet til å ta godt hånd om gravide og har gode rutiner. Ikke bare gravide som er koronasmittet, men også andre risikogravide og friske gravide blir tatt godt hånd om i svangerskapet og på fødeavdelingene av landets jordmødre.  Det er spesielt viktig i denne tiden med fokus på psykisk helse og vold i nære relasjoner.  

Å være gravid og bli foreldre er en enorm omstillingsprosess, både fysisk og psykisk. Slike omstillingsprosesser gir ofte en økt psykisk sårbarhet. Professor Eberhard-Gran er aktiv og har holdt viktig foredrag om temaet blant annet via RBUP i 2020. Hun har videre en god artikkel i Babyverden (1) og har bidratt sterkt i Norsk gynekologisk forenings veileder i fødselshjelp som er under revisjon. I ny versjon vil ca 10 sider omhandle mental helse i svangerskapet(2). Vi vet at det er 10-20 prosent av gravide utenom pandemitid har en eller flere psykiske lidelser. Vi vet at eksempelvis alvorlig, vedvarende depresjon hos mødre er assosiert med en rekke vansker hos barn, som emosjonelle problemer, kognitive problemer, språklige vansker og sosiale vansker.

Utløsende faktorer for kvinner er søvnmangel, komplikasjoner under fødsel/med barnet, ammeproblemer, dårlig sosial støtte, dårlig partnerforhold og belastende livshendelser.

Ved eksempelvis ubehandlet depresjon er risiko for barnet lav fødselsvekt, prematuritet og fødselskomplikasjoner. I svangerskapet er det økt risiko for svangerskapsforgiftning, spontanabort og keisersnitt. For mor er det økt risiko for tilbakefall av depresjon, dårlig oppfølging av svangerskapskontroller, dårlig ernæringsstatus, rusmisbruk, fødselsdepresjon og i ytterste konsekvens selvmord og eller selvdestruktiv adferd. Det er viktig å få hjelp.

De som er nær termin i dag var som alle andre ikke forberedt på situasjonen vi nå står ovenfor og de ekstra tiltakene og bekymringer dette medfører.  Landets jordmødre, barnepleiere, helsesykepleiere og leger gjør hva de kan for å gi best mulig tilbud etter forholdene. 

Jordmødre er derfor ekstra oppmerksomme på gravide som får økte belastninger under pandemien og kartlegger om mor eller partner er i risiko for å få, eller har psykiske utfordringer.

Jordmødre er eksperter på graviditet og familiedannelse.  Jordmors arbeid i svangerskapsomsorgen gir en gylden anledning til å snakke om utfordringer rundt kvinnen og parets liv og livet til det ufødte barnet. Vi vet at gravide er en svært endringsvillig gruppe, altså at de gjør så mye de kan for at barnet i magen skal ha det så bra som mulig, derfor gir svangerskapsomsorgen rom for tiltak som kan gi bedring i livssituasjonen.  Det er derfor svært viktig for jordmødre å fange opp gravide med vansker på et tidligst mulig stadige.  Tett oppfølging av sårbare gravide kan også forebygge at flere barn fødes inn i vold og rus. 

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, og et folkehelseproblem. Volden har mange uttrykk og omfatter fysiske, psykiske, seksuelle og materielle overgrep mot en person som voldsutøveren har en nær relasjon til. Det kan handle om overgrep mot nåværende eller tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle. Det kan handle om barn, barnebarn eller andre nære slektningers overgrep mot eldre, det kan handle om barn som opplever vold i familien og det kan handle om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I ytterste konsekvens tar denne volden liv.

Vold rammer flere enn vi tror. Det er store mørketall, det er tabubelagt og oppdages i alt for liten grad av helsevesenet. I tillegg øker antall spedbarn som utsettes for vold. Rundt 5 prosent av alle barn i Norge blir utsatt for grov vold, og når det gjelder livstruende vold er det snakk om mellom 10 og 12 tilfeller i året, ifølge rettsmedisiner Torleiv Rognum(2). En av fem norske ungdommer svarer at de har opplevd fysisk vold fra minst én forelder i løpet av oppveksten, viser en stor rapport fra NOVA(3).

Tverrfaglig samarbeid.  Antall anmeldelser vedrørende barn som utsettes for vold i Norge har økt kraftig siste årene. Som vi har sett i nyhetsbildet er helsepersonell nå bekymret for uvanlig få henvendelser under Koronapandemien. Krisesentere og Bufdir forventer basert på andre land en kraftig økning i voldshendelser i hjemmet under koronatiltakene som anbefaler at alle holder seg hjemme(5,6,7).  Helsestasjon- og skolehelsetjenesten innehar særlig kompetanse på barns helse og oppvekstsvilkår, på barns normalutvikling og på å oppdage og følge opp barn i ulike typer risiko. Kripos er tydelig på helsestasjons- og skolehelsetjenestens nøkkelrolle når det gjelder foreldreveiledning og avdekking av vold og overgrep. Forebyggende tiltak med tett oppfølging av gravide og tidlig identifisering av sårbare gravide er nødvendig for å hindre at barn fødes inn i vold.  Jordmødres arbeid under svangerskapet med å styrke sårbare familier og forberede dem på foreldrerollen står sentralt i dette arbeidet i et tverrfaglig team. 

Hvis foreldre selv har vært utsatt for vold viser forskning at dette gir økt risiko for voldsbruk. Jordmødre spør på hjemmebesøk eller videokonsultasjon like etter fødsel, hvordan foreldre takler sinne og irritasjon fordi babyen for eksempel gråter. Ingen ønsker å skade barnet sitt, men blant annet ved søvnmangel, frustrasjon, sinne, stress og mangel på andre mestringsstrategier kan det være risiko for voldsbruk.  Det ufødte barnet er i seg selv en stor motivasjonsfaktor til endring i adferd hos vordende foreldre.

I den tiden vi er i nå er det viktig for jordmødre å favne bredt med samtaletilbud og oppfølging i svangerskapet og barseltiden. Det er tilrettelagt for telefonkonsultasjoner i svangerskapsomsorgen og alle kommuner bør ha fått på plass jordmortelefon til gravide. Depresjon, angst og sinne kan ramme alle foreldre i en ny og presset hverdag med økt samvær, økt ansvar for barna hjemme, permitteringer og usikkerhet. Det er viktig at budskapet treffer alle, og spesielt sårbare grupper.

Kort liggetid etter fødsel er flere steder innført som smitteverntiltak. For de som allerede har født bruker jordmødre i tillegg kanaler som kommunenes hjemmesider, lager podcaster, lager barselgrupper på Skype eller danner nettverk i sosiale medier slik at kvinner likevel får ta del i et fellesskap med kvinner i tilsvarende situasjon for hjelp og sosial støtte.  Jordmorforbundet ser at nybakte mødre deler positive fødselshistorier under pandemien i sosiale medier som kan gjøre det lettere for andre å gjøre det samme og bidra til mindre frykt og engstelse for andre gravide. Digitale nettverk og felleskap er spesielt viktig nå som alle bruker mer tid hjemme. 

Jordmorforbundet oppfordrer gravide til å ta tidlig kontakt for kartleggende samtaler, spørsmål og hjelp. Noe vil kunne løses over telefon og videosamtaler, men det er fortsatt sånn at flere situasjoner krever fysisk oppmøte og det får landets jordmødre til.  Det er ekstra viktig under pandemien at tverrfaglig samarbeid for å hjelpe gravide og deres familier startes raskt der det er behov.    

 

 

Trenger du hjelp eller har du spørsmål? Ta kontakt med din jordmor eller fastlege for videre individuell oppfølgning. 

 

 

Foreldresupport

Trenger du noen å lufte tankene med? Foreldresupport telefonen er for familier med små og store barn hvor du kan ta kontakt for råd og tips om hvordan man kan takle en ny og krevende hverdag. Ring 116 123 eller chat på foreldresupport.no

 

Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Les råd hos politiet her:

https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/

Mistenker du vold mot barn? Les råd hos politiet her:

https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/mistenker-du-vold-mot-barn/

 

 

Referanser

1 https://www.babyverden.no/gravid/helse-gravid/graviditet-og-psykisk-sykdom/

 

2https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/ny-veileder-i-fodselshjelp-hoering/mental-helse-i-svangerskapet/

 

3 https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/8W26x/flere-barn-doer-av-mishandling-enn-i-trafikkulykker-torleiv-ole-rognum?spid_rel=2

 

4 http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2016/07/Vold-og-overgrep-mot-barn-og-ung-NOVA-Rapport-5-16-web.pdf

 

5 https://www.aftenposten.no/norge/i/wPQqaM/bufdir-advarer-mot-oekende-grad-av-fysisk-og-psykisk-vold-i-familiene-under-koronakrisen-destruktive-handlingsmoenstre-kan-eskalere

 

6 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6jAkq3/bekymret-for-vold-i-norske-hjem-under-coronapandemien

 

7 https://www.klartale.no/norge/undersoker-ferre-barn-utsatt-for-vold-1.1691050