Høie ber helseforetakene prioritere studenter i praksis

Av NSF, 21.04.2020

Helseminister Bent Høie har instruert helseforetakene om å sikre at studenter innen helsefag får gjennomført praksis. – Dette er et eksempel på politisk trykk fra oss som har ført fram, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Høie sier at håndteringen av pasienter som er rammet av koronapandemien skal prioriteres, og at det derfor må sikres tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse.

«Det er nødvendig at praksisstudier for helsefagstudenter så langt som mulig gjennomføres i helseforetakene når koronapandemien er under kontroll», heter det fra Høie til helseforetakene.

Det er derfor nødvendig at universitets- og høyskolesektoren og helse- og omsorgstjenestene samarbeider godt. De må i fellesskap sørge for at studentenes progresjon og uteksaminering ikke stopper opp eller blir unødig forsinket. Det gjelder spesielt for utdanninger det er særlig behov for, eksempelvis akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, samt bioingeniører.

Påtrykk fra Sykepleierforbundet

– Dette er et eksempel på politisk trykk fra Norsk Sykepleierforbund som har førte fram til et nasjonalt vedtak, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Larsen sier at NSF tidlig ble klar over utfordringene sykepleierstudenter og spesialsykepleierstudenter har fått på grunn av koronaepidemien.

NSF Student har jobbet hardt for sykepleierstudentene, og det er etablert alternative praksisplasser der det har vært nødvendig.

Når det gjelder sykepleierstudenter i spesialisering, har situasjonen vært en annen. Der har NSF på bakgrunn av en kartlegging og tilbakemeldinger fra tillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere, tatt opp utfordringene med helse- og utdanningsmyndighetene. I tillegg har Sverresdatter Larsen drøftet dette direkte med Bent Høie. 

Trakk utdanningsstillinger

– Helseforetakenes løsninger i koronakrisen har i for liten grad tatt hensyn til praksisstudier for studenter i spesialisering innen intensiv, operasjon og anestesi, sier Sverresdatter Larsen. Noen helseforetak har faktisk trukket tilbake utdanningsstillinger og bedt studenter gå tilbake til sitt opprinnelige arbeidssted, og flere steder har det vært vanskelig å gjennomføre praksisstudier grunnet manglende praksisveiledning.

Det har flere steder vært usikkert om studentene ville kunne gjennomføre studiene på normert tid, og flere spesialsykepleierstudenter har fått forespeilet at de vil bli forsinket med et år. Helseministeren mener imidlertid at studentene skal få gjennomført praksisstudiene sine til normert tid.

– Det er allerede i dag mangel på spesialsykepleiere innen intensiv, operasjon og intensivsykepleie, og et redusert kull uteksaminert i 2020 vil forsterke denne mangelen i en tid der spesialsykepleier blant annet er helt nødvendig i behandlingen av covid-19 pasienter, sier Sverresdatter Larsen