Folkehelseinstituttet har vurdert NSF og Jordmorforbundets forespørsel om smittevern i fødsel

Av nsf, 30.04.2020

FHI har mottatt og besvart Jordmorforbundets og NSFs forespørsler vedrørende bruk av personlig beskyttelsesutstyr (PPE) under vaginal fødsel relatert til covid-19

 

Innspill: NSF og Jordmorforbundet mener at jordmødre og annet helsepersonell må få tilgang til å bruke munnbind under all pasientkontakt i fødselsomsorgen og tilgang til nødvendig smittevernutstyr ved fødsler.

Ukesrapport fra FHI 21.4.2020 indikerer at det nå er lav og nedadgående spredning av covid-19 i befolkningen, med færre syke og færre sykehusinnleggelser. FHI vurderer den epidemiologiske situasjonen kontinuerlig og justerer råd iht. dette. Per i dag er det ikke grunnlag for å anbefale at helsepersonell bruker PPE inklusive kirurgisk munnbind i møte med alle pasienter i sykehus. Under vaginal fødsel eksponeres helsepersonell for kroppsvæsker (blod, avføring, urin), og da gjelder basale smittevernrutiner ved arbeid med alle pasienter uavhengig av smittestatus for covid-19.

FHI basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Basale rutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer. Ved fødsel vil det være  hensiktsmessig å vurdere behov for munnbind og øyebeskyttelse som del av risikovurdering som inngår i basale smittevernrutiner. Gjennomføring av basale smittevernrutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitte fra både kjente og ukjente smittekilder og er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten.

FHIs konklusjon: Kirurgisk munnbind anbefales per nå ikke under all pasientkontakt i fødselsomsorgen. Ved fødsel hos kvinne uten mistenkt eller påvist covid-19 anbefales å følge basale smittevernrutiner. Under pågående vaginal fødsel hos kvinne med påvist eller mistenkt covid-19 skal dråpesmitteregime i henhold til lokale rutiner følges: kirurgisk munnbind, øyebeskyttelse, hansker og langermet frakk.

 

Innspill: NSF og Jordmorforbundet mener vi må ta nødvendige forholdsregler ved at jordmødre/fødselsleger bruker P3 masker under utdrivningsfasen i fødsel ved koronasmittet pasient på alle landets fødeavdelinger.

Vaginal fødsel inngår ikke som aerosolgenerende prosedyre i retningsgivende internasjonale guidelines for covid-19. Vi vet ikke hvilke årsaker eller evidens som legges til grunn for de danske anbefalingene, men de er som nevnt ikke i tråd med de fleste andre land. 

Viruset SARS Cov-2 spres hovedsakelig via store respirasjonspartikler (dråper) fra luftveiene som faller ned etter 1- 2 meter. Kirurgisk munnbind og visir som dekker hele ansiktet gir tilstrekkelig beskyttelse. Det er uklart hvor mye de mindre aerosolene som kan genereres ved enkelte prosedyrer i luftveiene og holde seg i luften, bidrar til smittespredning av SARS Cov-2, og de utgjør en betydelig mindre faktor i spredning av virus fra luftveiene.

 

De mest kritiske faktorene for å hindre smitte med luftveisvirus som SARS Cov-2, er nøye etterlevelse av basale smittevernrutiner i helsetjenesten (håndhygiene, hostehygiene og renhold/ miljø) og i tillegg dråpesmitteregime hvor PPE tas på og av på en korrekt måte uten å kontaminere sitt eget ansikt eller miljøet. En RCT fra 2019 fant ingen forskjell i smitte med influensavirus blant helsepersonell som hadde jobbet med kirurgisk munnbind vs dem som hadde brukt N95 respirators (åndedrettsvern) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31479137

 

Grunnen til at spredning av luftveisvirus er mest undersøkt i prosedyrer som berører luftveiene (og ikke vagina/tarm) er at luftveisepitelet er høyt kolonisert med SARS Cov-2 under covid-19-infeksjon, mens det er ikke vagina/kolon/rektum. Det er påvist ikke-viable SARS Cov-2 partikler i avføring, blod og urin hos noen pasienter med infeksjon, men det er ikke dokumentert smitteoverføring.