Ferieavvikling 2020

Av Trude Hansen, 28.04.2020

Det er mange som lurer på hva som skjer med ferieavvikling sommeren 2020. Vi skal her prøve å svare ut litt på noe av det dere lurer på.

Arbeids- og sosialdepartementet har kommet med ett skriv hvor de vurderer behov og muligheter for å avvike ferieloven. Det det konkluderes med, er at det i ferieloven er et betydelig handlingsrom. Departementet oppfordrer partene til å søke å ivareta de behovene som korona epidemien eventuelt kan utløse innenfor rammene av gjeldene lov.

Det vil si at for ferieavviklingen 2020, så er det ferieloven som gjelder. De paragrafer det her vises til, er alle i ferieloven.

Regelen er at arbeidstakere skal få beskjed om ferien så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien starter, jf § 6 (2). Men det som står som en siste setning er: såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Departementet sier at korona pandemien kan være en ekstra ordinær situasjon som gjør at dette noen steder kan bli problematisk. NSF vil likevel anbefale at man får vite denne så tidlig som mulig.

Etter ferieloven § 5 har arbeidsgivers plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien og at arbeidstaker i utgangspunktet plikter å avvikle ferie.

Arbeidsgiver har styringsrett i forhold til å fastsette ferietidspunktet, men hovedferien skal avvikles mellom 1. juni og 30. september, jf § 7 (1).

Etter at ansatte har fått beskjed om når de skal avvikle ferie, har arbeidsgiver en mulighet til å endre tidspunkt for ferieavvikling. Men dette kan kun gjøres med bakgrunn i uforutsette hendelser jf § 6 (3). Dersom dette skjer, så skal arbeidsgiver drøfte dette på forhånd med arbeidstaker. I forbindelse med denne drøftingen, så plikter arbeidstaker å opplyse om eventuelle merutgifter som arbeidstaker kan kreve erstattet av arbeidsgiver. Ferieloven sier at arbeidstaker som får endret ferien, vil kunne kreve at arbeidsgiver dekker de økonomiske kostnadene endringen medfører.

Det er nå en ekstraordinær situasjon samfunnet er i. Det kan bety for noen arbeidsgivere at det vil oppstå utfordringer i forbindelse med normal ferieavvikling. Ferieloven har et betydelig handlingsrom og partene oppfordres til gjennom dialog søke å ivareta en god ferieavvikling både for arbeidsgiver og for de ansatte.
Det er selvsagt lov til å bli enige om å endre allerede fastsatt ferie.

KS og organisasjonene har blitt enige om en veileder for ferieavvikling. Den ligger vedlagt.