Revidert nasjonalbudsjett 2020

Av nsf, 18.05.2020

Jordmorforbundet mener helse- og omsorgstjenestene må styrkes og utvikles i kjølvannet av koronakrisen. Det har blitt tydeig hvilke enorme samfunnsmessige kostnader manglende beredskap i helsetjenesten kan ha, dersom de ikke er tilstrekkelig forberedt og bygget opp.

Den 12. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Mer penger til forskning på kvinners helse. På regjeringens toppmøte om kvinnehelse i desember kom det tydelige signaler om behovet for økte ressurser om forskning på kvinnehelse for å dekke viktige kunnskapshull. Nå følger regjeringen opp i revider nasjonalbudsjett, og foreslår å styrke den strategiske satsingen med fem millioner kroner.

Med regjeringens forslag vil Norges forskningsråds strategiske satsing på forskning på kvinnehelse og kjønnsperspektivet være på 15 millioner kroner i 2020.

Dette er også en del av oppfølging av regjeringspartienes seks løfter for bedre kvinnehelse som ble lagt frem 8. mars 2019. Styrking skal bidra til å gi mer kunnskap om eldre kvinners helse, minoritetskvinners og unge kvinners psykiske helse og sykdommer som primært rammer kvinner. Det kan også gi mer forskning på årsakene til uønskede forskjeller i helsetjenestetilbudet mellom kvinner og menn.
- Regjeringspartiene har også bestemt å sette i gang en ny utredning på kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Det er over 20 år siden forrige gang vi hadde en slik offentlig utredning i Norge, så nå er det på tide, sier Schjelderup.

Fastlegeordningen styrkes. I revidert nasjonalbudsjett bevilges det 1,6 mrd til fastlegene, men ingenting spesifikt til andre grupper helsepersonell, som jordmødre.

Øk bevilgningene. Jordmorforbundet mener at kommuner og sykehus må tilføres nok midler som setter dem i stand til å etablere nødvendig beredskap ved større kriser og hendelser, slik som den pandemien vi nå står oppe i. Revidert nasjonalbudsjett gir Stortinget en mulighet til å styrke helsetjenesten. Den mulighet bør de gripe, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

To milliarder til kommunene og 5,5 milliarder til helseforetakene er midler, men i denne sammenhengen er det ikke tilstrekkelig. Særlig spesialisthelsetjenesten trenger større handlingsrom for å sikre befolkningen og helsetjenestene som helhet.

Bevilgninger til de regionale helseforetakene – 5,5 milliarder kroner:

  • Helse Sør-Øst: 2 971 millioner kroner
  • Helse Vest: 1 037 millioner kroner
  • Helse Midt: 789,8 millioner kroner
  • Helse Nord: 702,2 millioner kroner

En økning på 1100 studieplasser til helse- og sosialfag er et bra tiltak, som ikke må være et engangstiltak. Fordelingen mellom ulike fagene blir viktig. Vi vet hvor utfordringsbildet er størst, og satsningen må treffe bachelor- og masterutdanning for sykepleiere og jordmødre. 250 stipendiater som tiltak, må også ha en fordelingsnøkkel som treffer jordmødre og sykepleiere.

Trange økonomiske rammer, manglende bemanning og kompetanse i kombinasjon med for lav beredskap har vært en stor risiko i forbindelse med korona-pandemien. Norsk Sykepleierforbund mener helse- og omsorgstjenestene må styrkes og utvikles i kjølvannet av koronakrisen. Det har blitt tydeig hvilke enorme samfunnsmessige kostnader manglende beredskap i helsetjenesten kan ha, dersom de ikke er tilstrekkelig forberedt og bygget opp. Derfor har vi tre klare forventninger til behandlingen av revidert statsbudsjett i år, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

  1. Midler til utdanning av jordmødre og sykepleiere må økes.
  2. Kommunale helse- og omsorgstjenester, forstått som kommunehelsetjeneste, og skolehelsetjenester, legevakt, hjemmetjenester og sykehjem, må få et statlig øremerket løft for å utvikles i tråd med befolkningens behov, både i beredskaps og bærekraftssammenheng.
  3. Helseforetakene må tilføres midler til investering og beredskap. Følgetjenesteordning med jordmor er ikke sikret, og må få ordnete nasjonale føringer.

 

–  Nå er det viktig at pasientene sikres forsvarlige helsetjenester. Vi forventer at det legges frem en økonomisk pakke som kompenserer for økte personellkostnader som har påløpt i forbindelse med koronapandemien. Midlene må ta høyde for økt behov for personell så lenge pandemien pågår, og den må også sikre at helseforetakene kan ta igjen etterslepet som har oppstått.

–  Det må sikres en langsiktig planlegging og dimensjonering av utdanningsstillinger for jordmødre og sykepleiere. Det er nødvendig med tilstrekkelig utdanningskapasitet i universitet og høyskoler. Herunder må det spesielt sikres at det utdannes tilstrekkelig jordmødre og intensivsykepleiere.

­ – Det må også settes av midler til å etablere veilederutdanning for ansatte i helsetjenesten, slik at praksisstudiene kan ivaretas på en bedre måte – utdanningen må være minimum 10 studiepoeng og på masternivå. Kommunene må sikres midler til kompetansehevende tiltak, herunder smittevernopplæring

– Flere jordmødre, helsefagarbeidere, sykepleiere og tilgang til avansert klinisk allmensykepleier for brukere og ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem er nøkkelen til å styrke tjenestene, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Vi merker oss også at Regjeringen vil redusere omfanget av fraværsattester fastleger utsteder. Fastleger skal fortsatt utstede fraværsattest for elever i videregående skole som har behov dette. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vil utrede om andre personellgrupper eventuelt kan avlaste fastlegene med fraværsattester som ikke er begrunnet med medisinskfaglig diagnostikk og behandling. Departementene vil blant annet vurdere om helsesykepleier kan ha en slik attesteringsrolle. Departementene vil i utredningen sørge for dialog med de yrkes-/faggruppene som eventuelt skal avlaste fastlegene.

https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2020/revidert-nasjonalbudsjett-2020/id2700940/